Politieke partijen op bezoek bij de werkgroep Verkeer

De werkgroep Verkeer (onder de vlag van Dorpsbelang Klijndijk) heeft eind 2017 hun rapport over de verkeerssituatie in Klijndijk aangeboden aan de wethouder van de gemeente Borger – Odoorn, Freek Buijtelaar.

Vervolgens heeft de werkgroep de politieke partijen van de gemeente Borger – Odoorn uitgenodigd voor een bijeenkomst om dit rapport te presenteren en hierover met elkaar in gesprek te gaan. Deze besloten bijeenkomst vond afgelopen 31 januari plaats in Oes Hokkie.

De opkomst vanuit de politiek was bijzonder goed met 19 vertegenwoordigers. Eerst werd het plan gepresenteerd (zie voor het plan www.klijndijk.info ) . Vervolgens ging men met elkaar in gesprek over de knelpunten, mogelijke praktische oplossingen en vooral hoe deze gerealiseerd kunnen worden. Want dat dit laatste geen makkelijke weg is die veel geduld vraagt is inmiddels bekend.

Er werden vragen gesteld en adviezen gegeven. Concrete toezeggingen deden de politici niet omdat besluiten alleen door de gehele gemeenteraad genomen worden. De werkgroep vond het een constructieve bijeenkomst en neemt de informatie mee naar de volgende vergadering eind van deze maand. Het doel is en blijft om voor alle inwoners van Klijndijk de verkeersveiligheid zo snel mogelijk te verhogen en de overlast van het verkeer te verminderen.

Verslag Rapportage Werkgroep Verkeer van Vereniging Dorpsbelang Klijndijk

Klijndijk, 22-12-2017

Rapportage Werkgroep Verkeer van Vereniging Dorpsbelangen Klijndijk (DK) 

Na een jaar van werken is het goed even terug te blikken en er verslag van te doen. Waarom en waar zijn we gestart? Wat waren de acties en wat zijn de resultaten?

Start

Tijdens de jaarvergadering van Vereniging Dorpsbelangen (DK) in november 2016 besloten de leden tot het actualiseren van de Dorps Toekomst Visie (DTV) 2010-2020.

De start was het door studenten uitgevoerde belevingsonderzoek onder alle huishoudens in Klijndijk waar verkeer een onderdeel in was. De studenten presenteerden en bespraken de resultaten tijdens een avond waar alle inwoners voor waren uitgenodigd.

Naast de werkgroep DTV stelde het bestuur voor het onderdeel Verkeer een aparte werkgroep Verkeer in. De opdracht voor de werkgroep was onderzoek te doen naar verleden, heden en mogelijkheden voor verbetering verkeersveiligheid en vermindering overlast in de kern van Klijndijk.

De gegevens uit Dorpstoekomst Visie 2010-2020, het collegebezoek van 01-11-2016 en resultaten van het belevingsonderzoek diende daarbij meegenomen te worden. Afgesproken is dat de werkgroep Verkeer de voortgang rapporteert aan DK.

De werkgroep aan de slag

De werkgroep werd samengesteld uit leden van DK (zie rapport) en kreeg ondersteuning van het opbouwwerk van Welzijnsorganisatie Andes. De werkgroep heeft zich laten adviseren door VVN tijdens een rondgang langs de knelpunten in het dorp. Hun adviezen zijn benoemd in een rapportage in november 2017.

De inwoners van Klijndijk werden via Ploatselijk Nijs (PN), de website van DK en Facebook geïnformeerd en gevraagd te reageren.
Uit de gegevens van de Buurtvereniging, de voorganger DK en de DTV 2010-2020 bleek dat de behoefte aan het verbeteren van de verkeersveiligheid, handhaving door snelheidscontrole, aanpassing van de wegen en het verminderen van overlast etc. al decennia lang ingebracht werden o.a. in collegebezoeken en gesprekken met wethouders en raadsleden.

Tijdens het collegebezoek in november 2016 zijn het College van B&W en de aanwezige raadsleden door het bestuur geïnformeerd over de pluspunten van het wonen in ons dorp en ook de minpunten waaronder het doorgaande verkeer. Tijdens het goed bezochte openbare deel van het collegebezoek, waarvoor alle inwoners waren uitgenodigd en ook een journalist aanwezig was, werden de vragen van de inwoners ook inzake verkeer in Klijndijk benoemd.

Verdere informatie verwerving en proces.

De resultaten uit belevingsonderzoek 2016 kwamen voor groot deel overeen met de gegevens uit de DTV 2010-2020. De resultaten werden in een openbare bijeenkomst voor inwoners gepresenteerd en besproken.

Vanuit VEN (Veilig Emmen-Noord) ontving de werkgroep vragen en suggesties, onder andere ten aanzien van de Slenerweg en doorstroomaantallen van het verkeer.

Vanuit de gemeente ontving de werkgroep o.a. advies en recente meetresultaten en het huidige Gemeentelijk Verkeers Vervoers Plan (GVVP).

Het gemaakte conceptrapport is besproken met inwoners op een openbare vergadering 20 september jl. Inwoners zijn via PN uitgenodigd en erover geïnformeerd.

Het rapport is op de site van DK geplaatst en er is om reacties gevraagd die overigens ook zijn ontvangen. De ontvangen reacties, o.a. van VEN, zijn meegenomen in het definitieve rapport.

Met de gemeente is het rapport besproken en hun zienswijze is gevraagd.

Over de voortgang werd regelmatig in vergaderingen van Dorpsbelang gesproken en in PN en op de openbare site Dorpsbelang gepubliceerd en om reactie gevraagd.

De definitieve versie van het rapport is aan het bestuur aangeboden en door hen op 08-11 vastgesteld. Vervolgens is het op de openbare site geplaatst. De recentelijk uitgevoerde asfaltering werkzaamheden aan de Hoofdweg en Melkweg, die optisch gezien snelheid verhogend werken en tegengesteld zijn aan de al lang bestaande wensen t.a.v. verkeersveiligheid zijn hierin benoemd.

Via PN en de site van DK zijn bewoners hierover geïnformeerd . Tevens is het rapport naar Plaatselijk belang Valthe en Dorpsbelang Odoorn gestuurd. Een journalist van DvhN is er eveneens naar verwezen.

Op de Jaarvergadering van DK op 21 november jl. is het rapport Verkeer definitief vastgesteld en op 27-11 door Dorpsbelang/Werkgroep aan wethouder F. Buijtelaar aangeboden.

Het Rapport is met terugblik naar verleden en de recente informatie betreffende Slenerweg besproken en goede afspraken zijn gemaakt over samenwerking om maximaal resultaat te bereiken. Realisering van de wens van de inwoners dat alle verkeersdeelnemers o.a. op de Melkweg en Hoofdweg zich zo spoedig mogelijk aan de toegelaten snelheid houden is een belangrijk punt in het geheel.

De werkgroep Verkeer is namens het Bestuur met uitwerking van het rapport gestart. De werkgroep neemt daarbij nieuwe informatie w.o. t.a.v Slenerweg en moties gemeenteraad mee.

Tijdens het openbaar gedeelte bestuursvergadering op 13 december jl. is afgesproken met de aanwezige leden dat zij hun wensen voor 01-01-2018 indienen zodat die met andere ontwikkelingen meegenomen kunnen worden.

De werkgroep heeft in januari overleg met gemeente en alle politiek partijen uitgenodigd om het rapport met ons te bespreken en mogelijkheden van ondersteuning ervoor te verwerven.

De Werkgroep streeft erna om in de 1e helft van 2018 afspraken te hebben t.a.v. de duurdere weg herinrichting en handhaving. T.a.v. aanpassing regelgeving w.o. status wegvakken voorstellen in de 1ste helft 2018 besluitvorming te hebben en in 2ste helft 2018 uitgevoerd.

Daarbij ondersteuning van VVN en opbouwwerker Andes te behouden Via o.a. PN inwoners op de hoogte te blijven houden.

 

Reageren? Dat kan door een e-mail te sturen naar dorpsbelangklijndijk@hotmail.com.

 

 

 

Jaarlijkse vergaderingen met alle verenigingen/stichtingen uit Klijndijk met aansluitend vergadering Dorpsbelang

Jaarvergaderingen alle verenigingen 2017

Op dinsdag 21 november 2017 vindt de jaarvergaderingen plaats van alle verenigingen in Klijndijk.

De vergadering begint om 19.30 uur in Oes Hokkie. De agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststelling van de agenda
 3. Notulen vorige vergadering 22-11-2016
 4. Mededelingen
 5. Controle adressenlijst secretariaten van de verenigingen
 6. Vaststellen data activiteiten 2018
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

Aansluitend vindt de jaarvergadering plaats van Dorpsbelang Klijndijk (om ongeveer 20.30 uur).

 1. Opening
 2. Vaststelling van de agenda
 3. Notulen vorige jaarvergadering d.d. 22 november 2016
 4. Secretarieel jaarverslag 2016 – 2017
 5. Financieel jaarverslag en verslag kascommissie 2016 – 2017
 6. Vaststellen contributie 2017 / 2018 (Voorstel laten zoals het was, €5,00 per lid €2,00 voor speeltuin cie).
 7. Verslag Speeltuincommissie
 8. Verslag Werkgroep Ommetjes
 9. Werkgroepen: Verkeer, DTV en Wonen, Zietak, 4 mei Herdenking  (bijlage optimaliseren-zietak-01-11-2017-verslage-08-11-17
 10. Activiteitencommissie Dorpsbelang Klijndijk – Udik
 11. Bestuursverkiezing:
  Aftredend: Maarten Waindrich Periodiek aftredend 2017 en herkiesbaar: Annemiek Kaspers
  Er zijn nu 2 vacatures in het bestuur. Kandidaten kunnen zich melden bij Cor Hogenkamp tot 5 dagen voor deze vergadering (17 nov. 2017).
 12. Plannen bestuur 2017/2018
 • Ondersteunen Activiteitencommissie
 • Vaststellen actuele Dorpsagenda; uitwerking Dorpstoekomstvisie, Wonen
 • Verkeer
 • Infoboekje voor nieuwe bewoners Klijndijk
 • Zietak
 • 4 mei herdenkingRondvraag
  Sluiting, streeftijd: 22.30 uur. Nazit met leden wordt zeer op prijs gesteld.

Als u zich kandidaat wilt stellen om deel te nemen aan het bestuur van Dorpsbelang horen wij dat graag! Zie hieronder voor de contactgegevens.

Wij horen ook graag van u als u wensen of opmerkingen heeft voor de jaarvergaderingen.

Verkeer
Na 8 nov. komt het verslag van de werkgroep Verkeer op de website van Klijndijk te staan. verkeer-klijndijk-03112017

De wegwerkzaamheden aan de Hoofdweg en Melkweg zijn afgerond. Bewoners merken op dat het effect hiervan is dat de weg nog meer uitnodigt om te hard te rijden.

Digitale Dorpsagenda Klijndijk
In de staan de belangrijkste wensen en verbeterpunten van en voor Klijndijk. Deze wordt jaarlijks bijgesteld. Indien u wensen of suggesties heeft kunt u die voor 15 nov. 2017 mailen naar het bestuur van DK.

Contact met Dorpsbelang Klijndijk (DK)
Het bestuur vergadert elke 2e woensdag van de maand in Oes Hokkie om 19.30 uur. Het eerste half uur bent u welkom om binnen te lopen voor zaken in ons dorp die u bezighouden.

Ook kunt u een email sturen naar: dorpsbelangklijndijk@hotmail.com

Als u een briefje wilt sturen kan dit naar: Secretaris DK, Marleen Claessens, Hoofdweg 71, 7871 TE, Klijndijk. Als u wilt bellen: 0591- 513325.

 

Uitnodiging: Informatie avond van Werkgroep Verkeer DK 20 September.

Voor de presentatie klikt u hier: pp-verkeer-klijndijk-04092017

De Werkgroep Verkeer van Dorpsbelang Klijndijk heeft de ingebrachte wensen en verbeterpunten t.a.v. verkeersveiligheid, die naar voren kwamen tijdens het College bezoek van november 2016 en in het belevingsonderzoek, geïnventariseerd.

Het resultaat hiervan is besproken met VVN (Vereniging Veilig Verkeer)

Ter plekke zijn de situaties toegelicht en is advies gevraagd en gekregen van VVN.

De werkgroep wil de resultaten en voorstellen tot verbetering graag delen en van gedachten wisselen met de inwoners Klijndijk.

De werkgroep nodigt hierbij de inwoners van Klijndijk hiervoor uit voor een informatie avond op 20 September aanvang 19.30 in Oes Hokkie.

Graag tot dan!

Resultaten Dorpsonderzoek!

Dinsdag 24 januari hebben de studenten van Van Hall de resultaten van de enquêtes bekend gemaakt. Dit onder grote belangstelling van de dorpsbewoners van Klijndijk. De resultaten werden als quiz gepresenteerd waardoor de presentatie interactief werd en geen droge opsomming van cijfers. Dorpsbelang Klijndijk zal de resultaten in een kleinere werkgroep gaan bespreken en er vervolgens mee aan de slag gaan.

presentatie-definitief

 

Uitnodiging: Resultaten Dorpsonderzoek 24 januari as.

Resultaten Dorpsonderzoek

Afgelopen weken zijn er een fors aantal enquête formulieren ingevuld en ingeleverd. De inzet van studenten, hun begeleiders en meewerkende vrijwilligers was geweldig. Ondanks de korte voorbereidingstijd waren er voldoende vrijwilligers om mee te werken om e.e.a. te organiseren. Dinsdag 24 januari presenteren de studenten hun onderzoeksrapport aan de inwoners Klijndijk.

Uitnodiging.

Graag nodigen wij de bewoners van Klijndijk uit om dinsdag 24 januari bij de presentatie van de resultaten uit het Dorpsonderzoek aanwezig te zijn.

Locatie: Oes Hokkie, aanvang is 19.30 uur.

 

Inwoners Klijndijk worden ondervraagd over toekomst dorp

Klijndijk een fijn – leefbaar – veilig dorp

Volgende week (week 48) krijgen alle inwoners van Klijndijk een vragenlijst in de bus. Wat vinden de bewoners nu van het dorp? Hoe kijken ze naar de toekomst? Wat is er nodig om Klijndijk een fijn, leefbaar en veilig dorp te laten zijn en houden? Met de uitkomsten van de enquête kan Dorpsbelang Klijndijk aan de slag om de dorpsagenda voor de komende jaren op te stellen. BOKD en gemeente ondersteunen dit project.

Hoe meer Klijndijkers meepraten, hoe beter en breder het draagvlak voor de nieuwe dorpsagenda!

Studenten en hun begeleiders van Hogeschool Van Halle Larenstein voeren het onderzoek en stellen de vragenlijsten op. Bij het opstellen van de vragenlijsten hebben de studenten input gehad van bewoners en de bestaande dorpsagenda.  Deze vragenlijsten worden begin december bij alle inwoners aan huis bezorgd en 5 dagen later weer opgehaald.

Resultaten eind januari
Eind  januari 2017 wordt het rapport gepresenteerd, besproken en aangeboden aan Dorpsbelang tijdens een bijeenkomst voor alle inwoners. Daarna gaat Dorpsbelang aan de slag om de resultaten te verwerken in de nieuwe dorpsagenda.

Samenspraak met bewoners
Dorpsbelang vindt het belangrijk om de agenda voor de toekomst op te stellen in samenspraak met de bewoners. Wat is de gewenste situatie, nu en in de toekomst?  Wat zijn de sterke kanten van het dorp en de bewoners? Wat heeft het dorp te bieden? Het doel is om nu en ook in de toekomst Klijndijk een fijn dorp te laten zijn waar het goed wonen is voor jong en oud(er).

Vragen? Reacties? Graag via dorpsbelangklijndijk@hotmail.com.

Bomenkap Melkweg

In de afgelopen jaren is er op initiatief van DB gesproken met de gemeente over het verminderde zicht op en vanaf de Melkweg. Het bestuur heeft hierover bericht in PN en op onze site.
Dit jaar zijn Wethouder Buijtelaar en specialisten van de gemeente Borger-Odoorn samen met een afvaardiging van DB, tot de conclusie gekomen dat er een aantal bomen t.b.v. het verbeteren van de verkeersveiligheid verwijderd dienen te worden. Ter plekke van de Langeveldstraat, Visserstraat, de Linden en het beukenlaantje richting Valtherbos wordt het uitzicht op de Melkweg voor fietsers en automobilisten door het verwijderen van een aantal bomen verbeterd en de  verkeersveiligheid vergroot.De planning is nu dat in november de in bijlage gemerkte bomen verwijderd gaan worden

Uitnodiging

Het Bestuur van Dorpsbelang ontvangt in het kader van de Dorpsbezoeken een afvaardiging van de leden van het College van B&W op 1 november as in ons Dorpshuis Oes Hokkie. Het doel  van het bezoek is kennis nemen van hetgeen dat leeft/ speelt in en om Klijndijk.
Vanaf 19.00 tot 20.00 uur zijn inwoners van Klijndijk van harte welkom en kunt u van gedachten wisselen met de leden van het College. In verband met de organisatie graag doorgeven indien u aanwezig wilt zijn en graag ook even kort uw
vraag doorgeven. Aanmelden kan op dorpsbelangklijndijk@hotmail.com.
Dit is uw kans om uw regionale vertegenwoordigers te ontmoeten!