Speeltuin De Zwierezwaai wordt vernieuwd! Maar eerst moeten we ontmantelen.

Als speeltuincommissie hebben we in overleg met de gemeente besloten om een aantal speeltoestellen te vernieuwen. We laten het toestel dat bij school stond staan. Het duikelrek en de loopbaan krijgen een ander plekje en de twee wipkippen ook. Deze speeltoestellen willen we met een verfbeurt weer opknappen. In de andere speeltoestellen kunnen we niet meer investeren en die worden nu al weggehaald om de veiligheid van de spelende kinderen te waarborgen.

Voor de vervangende toestellen zijn we begonnen met de wensen van de gebruikers op basis van eerdere enquêtes in combinatie met meest verkochte speeltoestellen van drie geselecteerde leveranciers (professionele partijen waar de gemeente mee samenwerkt). Deze zijn voorgelegd aan een deel van de gebruiksgroep. Daar komt uit dat de gebruikers de volgende speeltoestellen dolgraag geplaatst zien:

een groot klim klautertoestel, een wipwap een schommel met een nest, een kabelbaan, een draaitoestel, een speeltoestel voor de kleintjes en een kraantje.

We hebben een schetsje uitgewerkt met een indicatie van de te plaatsen toestellen. Dat kan nog gewijzigd worden omdat per leverancier kan de maatvoering kan verschillen en omdat er rekening moet worden gehouden met bepaalde afstanden.

Op basis van een eerste offerte uitvraag zouden we de meeste gevraagde speeltoestellen kunnen plaatsen. Wij hechten er echter veel waarde aan dat de vernieuwing van de speeltuin kan rekenen op draagvlak vanuit de omwonenden. Vandaar dat we de omwonende als eerste  hebben geïnformeerd en hen in de gelegenheid hebben gesteld om suggesties op opmerkingen  te geven op de plannen. Daar is louter positief op gereageerd en dat is aanleiding geweest om door te gaan op de ingeslagen weg. We hebben nog twee leveranciers over die aan onze voorwaarden voldoen en die hebben we een definitieve offerte uitvraag gedaan.  

Zoals aangegeven halen we vanaf het Pinksterweekend de speeltuin leeg en verwachten we in de tweede week juni de plaatsing van de vervangende toestellen definitief te gunnen. Waarschijnlijk lukt het helaas niet meer om de nieuwe toestellen voor de zomervakantie te plaatsen vanwege Covid-19. We hebben met het offerteverzoek ook een planning voor de plaatsing uitgevraagd en zullen u daar later over informeren.

Voor een nadere toelichting of vragen kunt contact leggen met een van de commissieleden.

De uitslag van de enquête herinrichting Melkweg is binnen.

Bewonersraadpleging melkweg

De enquête herinrichting Melkweg April 2020
De herinrichting binnen de bebouwde kom Melkweg Klijndijk. De meerderheid koos voor variant 2.
In 2019 is het nieuwe Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) vastgesteld waarbij de
gemeente Borger-Odoorn gekozen heeft om de functie van de Melkweg te veranderen. De massaal
ingediende wens van de inwoners Klijndijk om de Melkweg de functie van de weg(ETW), gericht op
de veiligheid en het woongenot van de aanwonenden te behouden, is niet overgenomen. In belang
van de uniformiteit voor het doorgaande verkeer, is gekozen om de wegfunctie te veranderen. (in
GOW)
Op verzoek van de werkgroep verkeer van Dorpsbelang Klijndijk, heeft de gemeente ervoor gekozen
de herinrichting van de Melkweg in Klijndijk uit te voeren als één van de eerste “GVVP-projecten”.
Samen met de inwoners heeft de werkgroep verkeer hun wensen, o.a. om in de hele bebouwde kom
snelheidsregulerende maatregelen en een maximumsnelheid van 30 km te in te stellen, ingebracht
bij de wethouder. Leidend voor het maken van de keuze bij de enquêtevarianten voor de inwoners
koos de gemeente voor uniformiteit, doorstroom en veiligheid. Na de bewonersavond van 25-02-20
voor aanwonenden over de gemeentelijke plannen, waarbij een compromis werd ingebracht om
minimaal een groter deel Melkweg tot 30 km -zone te maken t.b.v. rust en veiligheid inwoners, heeft
de gemeente deze plannen bijgeschaafd tot de in enquête voorgelegde varianten.
Mede op verzoek van de werkgroep verkeer van Dorpsbelang Klijndijk aan de gemeente om ook de
overige inwoners van Klijndijk in de voorbereiding te betrekken, heeft de gemeente via een oproep
in Week in Week uit alle inwoners en andere doorgaande weggebruikers uit andere dorpen
uitgenodigd, hun voorkeur via een digitale enquête te laten uitspreken tussen de gemeentelijke
varianten die volgens gemeente wenselijk en haalbaar waren. De planning is dat de gemeente de
voorkeursvariant uitwerkt en voorlegt aan de gemeenteraad. De gemeente heeft toegezegd met de
werkgroep te overleggen over de uitvoering herinrichting en van de snelheidsbeperkende
maatregelen, mede om ergernis b.v. vanwege geluidsoverlast te voorkomen.
Voorkeursvariant 2 gaat o.a. uit van een moeilijk overrijdbare middenstreep en een middengeleider
bij de rotonde en een verkeersplateau met max 30 km ter hoogte van de Visserstraat.
Zie verder site DK
De werkgroep wil zo mogelijk voor 26 mei nog een reactie geven aan gemeente College.
Wilt u naar werkgroep reageren dan graag via W Oussoren