Jaarlijkse vergaderingen met alle verenigingen/stichtingen uit Klijndijk met aansluitend vergadering Dorpsbelang

Jaarvergaderingen alle verenigingen 2017

Op dinsdag 21 november 2017 vindt de jaarvergaderingen plaats van alle verenigingen in Klijndijk.

De vergadering begint om 19.30 uur in Oes Hokkie. De agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststelling van de agenda
 3. Notulen vorige vergadering 22-11-2016
 4. Mededelingen
 5. Controle adressenlijst secretariaten van de verenigingen
 6. Vaststellen data activiteiten 2018
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

Aansluitend vindt de jaarvergadering plaats van Dorpsbelang Klijndijk (om ongeveer 20.30 uur).

 1. Opening
 2. Vaststelling van de agenda
 3. Notulen vorige jaarvergadering d.d. 22 november 2016
 4. Secretarieel jaarverslag 2016 – 2017
 5. Financieel jaarverslag en verslag kascommissie 2016 – 2017
 6. Vaststellen contributie 2017 / 2018 (Voorstel laten zoals het was, €5,00 per lid €2,00 voor speeltuin cie).
 7. Verslag Speeltuincommissie
 8. Verslag Werkgroep Ommetjes
 9. Werkgroepen: Verkeer, DTV en Wonen, Zietak, 4 mei Herdenking  (bijlage optimaliseren-zietak-01-11-2017-verslage-08-11-17
 10. Activiteitencommissie Dorpsbelang Klijndijk – Udik
 11. Bestuursverkiezing:
  Aftredend: Maarten Waindrich Periodiek aftredend 2017 en herkiesbaar: Annemiek Kaspers
  Er zijn nu 2 vacatures in het bestuur. Kandidaten kunnen zich melden bij Cor Hogenkamp tot 5 dagen voor deze vergadering (17 nov. 2017).
 12. Plannen bestuur 2017/2018
 • Ondersteunen Activiteitencommissie
 • Vaststellen actuele Dorpsagenda; uitwerking Dorpstoekomstvisie, Wonen
 • Verkeer
 • Infoboekje voor nieuwe bewoners Klijndijk
 • Zietak
 • 4 mei herdenkingRondvraag
  Sluiting, streeftijd: 22.30 uur. Nazit met leden wordt zeer op prijs gesteld.

Als u zich kandidaat wilt stellen om deel te nemen aan het bestuur van Dorpsbelang horen wij dat graag! Zie hieronder voor de contactgegevens.

Wij horen ook graag van u als u wensen of opmerkingen heeft voor de jaarvergaderingen.

Verkeer
Na 8 nov. komt het verslag van de werkgroep Verkeer op de website van Klijndijk te staan. verkeer-klijndijk-03112017

De wegwerkzaamheden aan de Hoofdweg en Melkweg zijn afgerond. Bewoners merken op dat het effect hiervan is dat de weg nog meer uitnodigt om te hard te rijden.

Digitale Dorpsagenda Klijndijk
In de staan de belangrijkste wensen en verbeterpunten van en voor Klijndijk. Deze wordt jaarlijks bijgesteld. Indien u wensen of suggesties heeft kunt u die voor 15 nov. 2017 mailen naar het bestuur van DK.

Contact met Dorpsbelang Klijndijk (DK)
Het bestuur vergadert elke 2e woensdag van de maand in Oes Hokkie om 19.30 uur. Het eerste half uur bent u welkom om binnen te lopen voor zaken in ons dorp die u bezighouden.

Ook kunt u een email sturen naar: dorpsbelangklijndijk@hotmail.com

Als u een briefje wilt sturen kan dit naar: Secretaris DK, Marleen Claessens, Hoofdweg 71, 7871 TE, Klijndijk. Als u wilt bellen: 0591- 513325.

 

Uitnodiging: Informatie avond van Werkgroep Verkeer DK 20 September.

Voor de presentatie klikt u hier: pp-verkeer-klijndijk-04092017

De Werkgroep Verkeer van Dorpsbelang Klijndijk heeft de ingebrachte wensen en verbeterpunten t.a.v. verkeersveiligheid, die naar voren kwamen tijdens het College bezoek van november 2016 en in het belevingsonderzoek, geïnventariseerd.

Het resultaat hiervan is besproken met VVN (Vereniging Veilig Verkeer)

Ter plekke zijn de situaties toegelicht en is advies gevraagd en gekregen van VVN.

De werkgroep wil de resultaten en voorstellen tot verbetering graag delen en van gedachten wisselen met de inwoners Klijndijk.

De werkgroep nodigt hierbij de inwoners van Klijndijk hiervoor uit voor een informatie avond op 20 September aanvang 19.30 in Oes Hokkie.

Graag tot dan!

Resultaten Dorpsonderzoek!

Dinsdag 24 januari hebben de studenten van Van Hall de resultaten van de enquêtes bekend gemaakt. Dit onder grote belangstelling van de dorpsbewoners van Klijndijk. De resultaten werden als quiz gepresenteerd waardoor de presentatie interactief werd en geen droge opsomming van cijfers. Dorpsbelang Klijndijk zal de resultaten in een kleinere werkgroep gaan bespreken en er vervolgens mee aan de slag gaan.

presentatie-definitief

 

Uitnodiging: Resultaten Dorpsonderzoek 24 januari as.

Resultaten Dorpsonderzoek

Afgelopen weken zijn er een fors aantal enquête formulieren ingevuld en ingeleverd. De inzet van studenten, hun begeleiders en meewerkende vrijwilligers was geweldig. Ondanks de korte voorbereidingstijd waren er voldoende vrijwilligers om mee te werken om e.e.a. te organiseren. Dinsdag 24 januari presenteren de studenten hun onderzoeksrapport aan de inwoners Klijndijk.

Uitnodiging.

Graag nodigen wij de bewoners van Klijndijk uit om dinsdag 24 januari bij de presentatie van de resultaten uit het Dorpsonderzoek aanwezig te zijn.

Locatie: Oes Hokkie, aanvang is 19.30 uur.

 

Inwoners Klijndijk worden ondervraagd over toekomst dorp

Klijndijk een fijn – leefbaar – veilig dorp

Volgende week (week 48) krijgen alle inwoners van Klijndijk een vragenlijst in de bus. Wat vinden de bewoners nu van het dorp? Hoe kijken ze naar de toekomst? Wat is er nodig om Klijndijk een fijn, leefbaar en veilig dorp te laten zijn en houden? Met de uitkomsten van de enquête kan Dorpsbelang Klijndijk aan de slag om de dorpsagenda voor de komende jaren op te stellen. BOKD en gemeente ondersteunen dit project.

Hoe meer Klijndijkers meepraten, hoe beter en breder het draagvlak voor de nieuwe dorpsagenda!

Studenten en hun begeleiders van Hogeschool Van Halle Larenstein voeren het onderzoek en stellen de vragenlijsten op. Bij het opstellen van de vragenlijsten hebben de studenten input gehad van bewoners en de bestaande dorpsagenda.  Deze vragenlijsten worden begin december bij alle inwoners aan huis bezorgd en 5 dagen later weer opgehaald.

Resultaten eind januari
Eind  januari 2017 wordt het rapport gepresenteerd, besproken en aangeboden aan Dorpsbelang tijdens een bijeenkomst voor alle inwoners. Daarna gaat Dorpsbelang aan de slag om de resultaten te verwerken in de nieuwe dorpsagenda.

Samenspraak met bewoners
Dorpsbelang vindt het belangrijk om de agenda voor de toekomst op te stellen in samenspraak met de bewoners. Wat is de gewenste situatie, nu en in de toekomst?  Wat zijn de sterke kanten van het dorp en de bewoners? Wat heeft het dorp te bieden? Het doel is om nu en ook in de toekomst Klijndijk een fijn dorp te laten zijn waar het goed wonen is voor jong en oud(er).

Vragen? Reacties? Graag via dorpsbelangklijndijk@hotmail.com.

Jaarvergadering

Aankondiging Jaarvergadering Dorpsbelang Klijndijk en haar verenigingen -Dinsdag 22 november 2016-
Bestuursverkiezing: Aftredend lid: Anita van Veen, (vice vz) Maartje de Haan
Kandidaat lid vz Cor Hogenkamp, lid Jeroen van Klinken lid Marleen Claessens
Periodiek aftredend en herkiesbaar Janneke de Graaf, Maarten Waindrich Albert van Wijk
Tegen- / kandidaten, ondersteund met handtekening van 5 leden kunnen tot een uur voor de vergadering worden ingediend bij het bestuur.
Dinsdag  22 november 2016 Aanvang: 19.30  uur (tot  ca. 20.30 uur)  in  Dorpshuis “Oes Hokkie”, aansluitend zal de jaarvergadering van Dorpsbelang Klijndijk plaatsvinden.

Opening.

 1. Vaststelling van de agenda.
 2. Notulen vorige vergadering 01-12-2015
 3. Mededelingen.
 4. Controle adressenlijst secretariaten van de verenigingen.
 5. Vaststellen data activiteiten 2017.
 6. Activiteiten commissie Dorpsbelang Udik
 7. Afstemming sponsor verwerven financiën  gewenst/mogelijk
 8. Rondvraag.
 9. Sluiting.

Zie voor de notulen van de vorige vergadering onze website (www.klijndijk.info), tevens op te vragen bij de voorzitter.

Bomenkap Melkweg

In de afgelopen jaren is er op initiatief van DB gesproken met de gemeente over het verminderde zicht op en vanaf de Melkweg. Het bestuur heeft hierover bericht in PN en op onze site.
Dit jaar zijn Wethouder Buijtelaar en specialisten van de gemeente Borger-Odoorn samen met een afvaardiging van DB, tot de conclusie gekomen dat er een aantal bomen t.b.v. het verbeteren van de verkeersveiligheid verwijderd dienen te worden. Ter plekke van de Langeveldstraat, Visserstraat, de Linden en het beukenlaantje richting Valtherbos wordt het uitzicht op de Melkweg voor fietsers en automobilisten door het verwijderen van een aantal bomen verbeterd en de  verkeersveiligheid vergroot.De planning is nu dat in november de in bijlage gemerkte bomen verwijderd gaan worden

Uitnodiging

Het Bestuur van Dorpsbelang ontvangt in het kader van de Dorpsbezoeken een afvaardiging van de leden van het College van B&W op 1 november as in ons Dorpshuis Oes Hokkie. Het doel  van het bezoek is kennis nemen van hetgeen dat leeft/ speelt in en om Klijndijk.
Vanaf 19.00 tot 20.00 uur zijn inwoners van Klijndijk van harte welkom en kunt u van gedachten wisselen met de leden van het College. In verband met de organisatie graag doorgeven indien u aanwezig wilt zijn en graag ook even kort uw
vraag doorgeven. Aanmelden kan op dorpsbelangklijndijk@hotmail.com.
Dit is uw kans om uw regionale vertegenwoordigers te ontmoeten!

concept Woonvisie 2016+ gereed, praat met ons mee….

De concept nota -woonvisie 2016+ Borger-Odoorn, ‘Samenwerken aan een aantrekkelijke woongemeente’ is voor inspraak vrijgegeven. Op 25 en 26 oktober mogen wij onze visie hierop geven. Het bestuur zou dit graag i.s.m. haar inwoners doen. Interesse om samen met Dorpsbelang Klijndijk deze nota tegen het licht te houden? Meld  u zich bij ons!
De nota is op te vragen via dorpsbelangklijndijk@hotmail.com.

Beeld Max Douwes terug in Klijndijk

Gietijzeren Max Douwes terug in KlijndijkMax Douwes juni 2016

KLIJNDIJK – Een gietijzeren borstbeeld van de Drentse schrijver Max Douwes (1923-1998) in vanmiddag in Klijndijk onthuld. Het beeld is op initiatief van de Historische Vereniging Carspel Oderen gerealiseerd en gemaakt door kunstenares Lia Krol uit Erichem. Dit beeld vervangt het bronzen beeld dat in oktober 2013 werd gestolen. Dankzij financiële bijdragen van de Rabobank Borger-Klenckeland, de stichting Poppen gemeente Borger-Odoorn, de familie Zomers uit Odoorn en van particulieren is Max Douwes weer terug in Klijndijk. De onthulling gebeurde door de zoon en dochter van Max Douwes; Lenhard en Annewien Douwes, wethouder Albert Trip van de gemeente Borger-Odoorn, en Gertjan Zuur, voorzitter Projectenfonds Rabobank Borger-Klenckeland. Regionale Na de onthulling toosten de aanwezigen met een ‘versneden borrel’, een borrel zoals caféhouder Jans Druppie (uit Mans Tierelier) vaak schonk. Continue reading