Werkgroep verkeer DK – Voortgang herinrichting Melkweg.

De definitieve besluitvorming over herinrichting Melkweg (bebouwde kom) nadert.

De Werkgroep Verkeer dankt de vele inwoners die geruime tijd veel tijd en inzet en betrokkenheid hebben getoond om hun visie en wensen duidelijk te maken ten aanzien van de Melkweg. De Werkgroep had niet zonder gekund. Dank daarvoor.

Uitslag digitale enquête Melkweg

De meerderheid heeft gekozen voor uitwerking Variant B, (1)waarin ook de wensen voor een veilige oversteekplaats aan de Visserstraat met de 30 km limiet is verwerkt. 

Op 2 juni 2020 heeft het College besloten Variant B op de agenda van de besluitvormende raadsvergadering van 2 juli 2020 te zetten en te vragen variant B goed te keuren. De wens van vele inwoners voor het maken van een veiliger oversteekplaats bij de Visserstraat wordt, als de gemeenteraad akkoord gaat, vervuld en daar zijn we content mee. 

De Werkgroep betreurt het dat het College de keuze heeft gemaakt om het advies van de Werkgroep en het compromisvoorstel (2)  uit de bijeenkomst van 25 februari (bewonersbijeenkomst aanwonenden) ondersteund door advies van VVN 2020, af te wijzen. 

Het t.b.v. de veiligheid bij de kruising afremmen en optrekken bij komgrens geeft hier naast veiligheid ook geluidsoverlast en die overlast was door aannemen van het compromisvoorstel met 50% beperkt. De Werkgroep is van mening dat het binnen de door de gemeente zelf opgestelde beleid en de door haar zelf aangegeven mogelijkheden tot afwijken dit compromisvoorstel wel ruimte biedt tot uitvoering. Het is een keuze van het college en geen verkeerskundige noodzakelijkheid. Daarbij zal het op dat kleine stukje weg tussen de Visserstraat en rotonde nogmaals optrekken tot 50 km en dan weer afremmen tot 30 km wel overlast aan aanwonende geven maar de doorgaande automobilist geen rust of noemenswaardige tijdwinst. 

Heef t u nog vragen, wensen en/of aanvullingen t.a.v het voorstel van de gemeente en standpunten van de Werkgroep? Laat het ons weten. 

De Werkgroep hoopt dat de inwoners nogmaals energie willen, kunnen en blijven opbrengen om ook in de afrondingsfase mee te blijven doen om het woongenot en veiligheid en acceptatie zo hoog mogelijk te houden of versterken.

Vraag;
De uitwerking herinrichting Melkweg nadert en de Werkgroep verkeer wil graag uit de aanwonenden een klankbord groep vormen en deze aanspreekpunt laten zijn bij de voortgang en  herinrichting van de Melkweg. 

Doel; Samen met de gemeente het project herinrichting Melkweg vorm te geven, zo veilig als mogelijk met zo min mogelijk overlast. En oog te houden voor het mooie van de Melkweg en zo mogelijk te vergroten.

Opgave en vragen graag naar W.Oussoren

wimoussoren50@gmail.com

1) Variant B. Stukje 30 km plateau met versmalling weg bij oversteek/plateau Visserstraat naar Valtherbos, niet makkelijk overrijdbare middenstreep en brede middengeleider bij rotonde.  Afremmen voor plateau noodzakelijk en daarna optrekken.

2) Compromisvoorstel  het stukje weg tussen Vissersstraat en rotonde dat ook als 30 km zone inrichten en daarmee veiligheid vergrote en geluidsoverlast beperken.

Informatie van gemeente t.a.v Melkweg 

De gemeente is aan zet om in de besteksfase de werkgroep en aanwonenden te betrekken. De gemeente streeft voor komende periode naar een doelmatige participatie. In de besteksfase zal ze daarom bekijken hoe ze zoveel mogelijk nuttige informatie met zo min mogelijk bijeenkomsten en tijdsbelasting van zowel de aanwonenden als het ambtelijk apparaat kan ophalen. Hiermee hoopt de gemeente participatiemoeheid onder inwoners te voorkomen. De ervaring van de gemeente is dat er in de besteksfase vaak 1 en soms 2 bijeenkomsten met aanwonenden+dorpsbelangen/werkgroep voldoende zijn om het project te kunnen aanbesteden.

SPEELTUIN DE ZWIEREZWAAI WORDT VERNIEUWD

Graag geven we weer een update van de stand van zaken.

De speeltuin is nagenoeg leeg. We hebben een groot aantal toestellen verwijderd en we realiseren ons dat dat vervelend is. Maar om de veiligheid van de kinderen te waarborgen hebben we dat besluit genomen. En gelukkig is het maar voor even dat de speeltuin deels als beachvolleybalveld kan worden gebruikt.

De speeltuincommissie heeft aan de hand van de laatste offerteronde een partij gekozen. We hebben als speeltuincommissie veel gespaard om dit te realiseren. Maar ook de gemeente geeft een substantiële subsidie en mede dankzij een gift van de Rabobank is gelukt om alle gewenste toestellen en nieuwe bankjes te laten leveren en plaatsen. In goed overleg met de gemeente Borger-Odoorn, die steeds heeft meegedacht, hebben we zelfs versneld opdracht kunnen geven. De leverancier probeert er alles aan te doen om nog voor de bouwvak de toestellen te plaatsen. Tot dat moment zullen we de resterende toestellen schoon maken, de loopbrug en het duikelrek verplaatsen naar de nieuwe plek, deze houten toestellen voorzien van een kleurtje, de wipkippen tijdelijk verwijderen voor een opknapbeurt en het grondwerk voorbereiden.  

Nog eventjes geduld en Klijndijk heeft weer een nieuwe speeltuin.

Speeltuincommissie De Zwierezwaai.

Speeltuin De Zwierezwaai wordt vernieuwd! Maar eerst moeten we ontmantelen.

Als speeltuincommissie hebben we in overleg met de gemeente besloten om een aantal speeltoestellen te vernieuwen. We laten het toestel dat bij school stond staan. Het duikelrek en de loopbaan krijgen een ander plekje en de twee wipkippen ook. Deze speeltoestellen willen we met een verfbeurt weer opknappen. In de andere speeltoestellen kunnen we niet meer investeren en die worden nu al weggehaald om de veiligheid van de spelende kinderen te waarborgen.

Voor de vervangende toestellen zijn we begonnen met de wensen van de gebruikers op basis van eerdere enquêtes in combinatie met meest verkochte speeltoestellen van drie geselecteerde leveranciers (professionele partijen waar de gemeente mee samenwerkt). Deze zijn voorgelegd aan een deel van de gebruiksgroep. Daar komt uit dat de gebruikers de volgende speeltoestellen dolgraag geplaatst zien:

een groot klim klautertoestel, een wipwap een schommel met een nest, een kabelbaan, een draaitoestel, een speeltoestel voor de kleintjes en een kraantje.

We hebben een schetsje uitgewerkt met een indicatie van de te plaatsen toestellen. Dat kan nog gewijzigd worden omdat per leverancier kan de maatvoering kan verschillen en omdat er rekening moet worden gehouden met bepaalde afstanden.

Op basis van een eerste offerte uitvraag zouden we de meeste gevraagde speeltoestellen kunnen plaatsen. Wij hechten er echter veel waarde aan dat de vernieuwing van de speeltuin kan rekenen op draagvlak vanuit de omwonenden. Vandaar dat we de omwonende als eerste  hebben geïnformeerd en hen in de gelegenheid hebben gesteld om suggesties op opmerkingen  te geven op de plannen. Daar is louter positief op gereageerd en dat is aanleiding geweest om door te gaan op de ingeslagen weg. We hebben nog twee leveranciers over die aan onze voorwaarden voldoen en die hebben we een definitieve offerte uitvraag gedaan.  

Zoals aangegeven halen we vanaf het Pinksterweekend de speeltuin leeg en verwachten we in de tweede week juni de plaatsing van de vervangende toestellen definitief te gunnen. Waarschijnlijk lukt het helaas niet meer om de nieuwe toestellen voor de zomervakantie te plaatsen vanwege Covid-19. We hebben met het offerteverzoek ook een planning voor de plaatsing uitgevraagd en zullen u daar later over informeren.

Voor een nadere toelichting of vragen kunt contact leggen met een van de commissieleden.

De uitslag van de enquête herinrichting Melkweg is binnen.

Bewonersraadpleging melkweg

De enquête herinrichting Melkweg April 2020
De herinrichting binnen de bebouwde kom Melkweg Klijndijk. De meerderheid koos voor variant 2.
In 2019 is het nieuwe Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) vastgesteld waarbij de
gemeente Borger-Odoorn gekozen heeft om de functie van de Melkweg te veranderen. De massaal
ingediende wens van de inwoners Klijndijk om de Melkweg de functie van de weg(ETW), gericht op
de veiligheid en het woongenot van de aanwonenden te behouden, is niet overgenomen. In belang
van de uniformiteit voor het doorgaande verkeer, is gekozen om de wegfunctie te veranderen. (in
GOW)
Op verzoek van de werkgroep verkeer van Dorpsbelang Klijndijk, heeft de gemeente ervoor gekozen
de herinrichting van de Melkweg in Klijndijk uit te voeren als één van de eerste “GVVP-projecten”.
Samen met de inwoners heeft de werkgroep verkeer hun wensen, o.a. om in de hele bebouwde kom
snelheidsregulerende maatregelen en een maximumsnelheid van 30 km te in te stellen, ingebracht
bij de wethouder. Leidend voor het maken van de keuze bij de enquêtevarianten voor de inwoners
koos de gemeente voor uniformiteit, doorstroom en veiligheid. Na de bewonersavond van 25-02-20
voor aanwonenden over de gemeentelijke plannen, waarbij een compromis werd ingebracht om
minimaal een groter deel Melkweg tot 30 km -zone te maken t.b.v. rust en veiligheid inwoners, heeft
de gemeente deze plannen bijgeschaafd tot de in enquête voorgelegde varianten.
Mede op verzoek van de werkgroep verkeer van Dorpsbelang Klijndijk aan de gemeente om ook de
overige inwoners van Klijndijk in de voorbereiding te betrekken, heeft de gemeente via een oproep
in Week in Week uit alle inwoners en andere doorgaande weggebruikers uit andere dorpen
uitgenodigd, hun voorkeur via een digitale enquête te laten uitspreken tussen de gemeentelijke
varianten die volgens gemeente wenselijk en haalbaar waren. De planning is dat de gemeente de
voorkeursvariant uitwerkt en voorlegt aan de gemeenteraad. De gemeente heeft toegezegd met de
werkgroep te overleggen over de uitvoering herinrichting en van de snelheidsbeperkende
maatregelen, mede om ergernis b.v. vanwege geluidsoverlast te voorkomen.
Voorkeursvariant 2 gaat o.a. uit van een moeilijk overrijdbare middenstreep en een middengeleider
bij de rotonde en een verkeersplateau met max 30 km ter hoogte van de Visserstraat.
Zie verder site DK
De werkgroep wil zo mogelijk voor 26 mei nog een reactie geven aan gemeente College.
Wilt u naar werkgroep reageren dan graag via W Oussoren