Uitnodiging: Resultaten Dorpsonderzoek 24 januari as.

Resultaten Dorpsonderzoek

Afgelopen weken zijn er een fors aantal enquête formulieren ingevuld en ingeleverd. De inzet van studenten, hun begeleiders en meewerkende vrijwilligers was geweldig. Ondanks de korte voorbereidingstijd waren er voldoende vrijwilligers om mee te werken om e.e.a. te organiseren. Dinsdag 24 januari presenteren de studenten hun onderzoeksrapport aan de inwoners Klijndijk.

Uitnodiging.

Graag nodigen wij de bewoners van Klijndijk uit om dinsdag 24 januari bij de presentatie van de resultaten uit het Dorpsonderzoek aanwezig te zijn.

Locatie: Oes Hokkie, aanvang is 19.30 uur.

 

Inwoners Klijndijk worden ondervraagd over toekomst dorp

Klijndijk een fijn – leefbaar – veilig dorp

Volgende week (week 48) krijgen alle inwoners van Klijndijk een vragenlijst in de bus. Wat vinden de bewoners nu van het dorp? Hoe kijken ze naar de toekomst? Wat is er nodig om Klijndijk een fijn, leefbaar en veilig dorp te laten zijn en houden? Met de uitkomsten van de enquête kan Dorpsbelang Klijndijk aan de slag om de dorpsagenda voor de komende jaren op te stellen. BOKD en gemeente ondersteunen dit project.

Hoe meer Klijndijkers meepraten, hoe beter en breder het draagvlak voor de nieuwe dorpsagenda!

Studenten en hun begeleiders van Hogeschool Van Halle Larenstein voeren het onderzoek en stellen de vragenlijsten op. Bij het opstellen van de vragenlijsten hebben de studenten input gehad van bewoners en de bestaande dorpsagenda.  Deze vragenlijsten worden begin december bij alle inwoners aan huis bezorgd en 5 dagen later weer opgehaald.

Resultaten eind januari
Eind  januari 2017 wordt het rapport gepresenteerd, besproken en aangeboden aan Dorpsbelang tijdens een bijeenkomst voor alle inwoners. Daarna gaat Dorpsbelang aan de slag om de resultaten te verwerken in de nieuwe dorpsagenda.

Samenspraak met bewoners
Dorpsbelang vindt het belangrijk om de agenda voor de toekomst op te stellen in samenspraak met de bewoners. Wat is de gewenste situatie, nu en in de toekomst?  Wat zijn de sterke kanten van het dorp en de bewoners? Wat heeft het dorp te bieden? Het doel is om nu en ook in de toekomst Klijndijk een fijn dorp te laten zijn waar het goed wonen is voor jong en oud(er).

Vragen? Reacties? Graag via dorpsbelangklijndijk@hotmail.com.

Bomenkap Melkweg

In de afgelopen jaren is er op initiatief van DB gesproken met de gemeente over het verminderde zicht op en vanaf de Melkweg. Het bestuur heeft hierover bericht in PN en op onze site.
Dit jaar zijn Wethouder Buijtelaar en specialisten van de gemeente Borger-Odoorn samen met een afvaardiging van DB, tot de conclusie gekomen dat er een aantal bomen t.b.v. het verbeteren van de verkeersveiligheid verwijderd dienen te worden. Ter plekke van de Langeveldstraat, Visserstraat, de Linden en het beukenlaantje richting Valtherbos wordt het uitzicht op de Melkweg voor fietsers en automobilisten door het verwijderen van een aantal bomen verbeterd en de  verkeersveiligheid vergroot.De planning is nu dat in november de in bijlage gemerkte bomen verwijderd gaan worden

Uitnodiging

Het Bestuur van Dorpsbelang ontvangt in het kader van de Dorpsbezoeken een afvaardiging van de leden van het College van B&W op 1 november as in ons Dorpshuis Oes Hokkie. Het doel  van het bezoek is kennis nemen van hetgeen dat leeft/ speelt in en om Klijndijk.
Vanaf 19.00 tot 20.00 uur zijn inwoners van Klijndijk van harte welkom en kunt u van gedachten wisselen met de leden van het College. In verband met de organisatie graag doorgeven indien u aanwezig wilt zijn en graag ook even kort uw
vraag doorgeven. Aanmelden kan op dorpsbelangklijndijk@hotmail.com.
Dit is uw kans om uw regionale vertegenwoordigers te ontmoeten!

concept Woonvisie 2016+ gereed, praat met ons mee….

De concept nota -woonvisie 2016+ Borger-Odoorn, ‘Samenwerken aan een aantrekkelijke woongemeente’ is voor inspraak vrijgegeven. Op 25 en 26 oktober mogen wij onze visie hierop geven. Het bestuur zou dit graag i.s.m. haar inwoners doen. Interesse om samen met Dorpsbelang Klijndijk deze nota tegen het licht te houden? Meld  u zich bij ons!
De nota is op te vragen via dorpsbelangklijndijk@hotmail.com.