Uitnodiging: Resultaten Dorpsonderzoek 24 januari as.

Resultaten Dorpsonderzoek

Afgelopen weken zijn er een fors aantal enquête formulieren ingevuld en ingeleverd. De inzet van studenten, hun begeleiders en meewerkende vrijwilligers was geweldig. Ondanks de korte voorbereidingstijd waren er voldoende vrijwilligers om mee te werken om e.e.a. te organiseren. Dinsdag 24 januari presenteren de studenten hun onderzoeksrapport aan de inwoners Klijndijk.

Uitnodiging.

Graag nodigen wij de bewoners van Klijndijk uit om dinsdag 24 januari bij de presentatie van de resultaten uit het Dorpsonderzoek aanwezig te zijn.

Locatie: Oes Hokkie, aanvang is 19.30 uur.

 

Inwoners Klijndijk worden ondervraagd over toekomst dorp

Klijndijk een fijn – leefbaar – veilig dorp

Volgende week (week 48) krijgen alle inwoners van Klijndijk een vragenlijst in de bus. Wat vinden de bewoners nu van het dorp? Hoe kijken ze naar de toekomst? Wat is er nodig om Klijndijk een fijn, leefbaar en veilig dorp te laten zijn en houden? Met de uitkomsten van de enquête kan Dorpsbelang Klijndijk aan de slag om de dorpsagenda voor de komende jaren op te stellen. BOKD en gemeente ondersteunen dit project.

Hoe meer Klijndijkers meepraten, hoe beter en breder het draagvlak voor de nieuwe dorpsagenda!

Studenten en hun begeleiders van Hogeschool Van Halle Larenstein voeren het onderzoek en stellen de vragenlijsten op. Bij het opstellen van de vragenlijsten hebben de studenten input gehad van bewoners en de bestaande dorpsagenda.  Deze vragenlijsten worden begin december bij alle inwoners aan huis bezorgd en 5 dagen later weer opgehaald.

Resultaten eind januari
Eind  januari 2017 wordt het rapport gepresenteerd, besproken en aangeboden aan Dorpsbelang tijdens een bijeenkomst voor alle inwoners. Daarna gaat Dorpsbelang aan de slag om de resultaten te verwerken in de nieuwe dorpsagenda.

Samenspraak met bewoners
Dorpsbelang vindt het belangrijk om de agenda voor de toekomst op te stellen in samenspraak met de bewoners. Wat is de gewenste situatie, nu en in de toekomst?  Wat zijn de sterke kanten van het dorp en de bewoners? Wat heeft het dorp te bieden? Het doel is om nu en ook in de toekomst Klijndijk een fijn dorp te laten zijn waar het goed wonen is voor jong en oud(er).

Vragen? Reacties? Graag via dorpsbelangklijndijk@hotmail.com.

Adoptie overdracht van het onderduikershol in het Valtherbos

Op donderdagavond 26 april hebben zeven kinderen uit Klijndijk deelgenomen aan de adoptieoverdracht van groep 8 naar groep 7. De kinderen kregen een rondleiding langs de verschillende objecten en konden vragen stellen.

Bij deze gelegenheid krijgen de kinderen van groep 8 een boekje “de Opgejaagden” aangeboden van Dorpsbelang Klijndijk, er was ook iemand van Dorpsbelang aanwezig.

Juist die dag was er een nieuw infobord geplaatst ter vervanging van de oude maquette. Deze werd de volgende dag tijdens de adoptieoverdracht van de school van Valthe officieel onthuld, Week in Week uit besteedt daar aandacht aan. De kinderen van Klijndijk waren dus de eersten die het nieuwe infobord mochten  bekijken.

N34

Nieuwe aansluiting N34 Odoorn/ Klijndijk en Emmen-Noord

Ontwerp nieuwe aansluiting

Na diverse onderzoeken en gesprekken met gemeenten en andere betrokkenen heeft de provincie Drenthe op 23 juni 2015 besloten om een nieuwe ongelijkvloerse N34-aansluiting aan te leggen ter hoogte van de Slenerweg bij Klijndijk.

Daarnaast wordt vanaf aansluiting Odoorn-Noord de parallelweg verbreed en voorzien van een fiettspad tot aan de nieuwe aansluiting Exloo. De huidige Slenerweg wordt niet verplaatst. Er wordt een fietspad naast de bestaande weg aangelegd. De huidige aansluiting Emmen-Noord en Odoorn-Noord komen dan te vervallen.

Op dit moment werkt de provincie de variant Slenerweg met  parallelweg en het bestemmingsplan nader uit. Ook vinden de noodzakelijke onderzoeken plaats, zoals een onderzoek naar de flora- en fauna, naar de archeologische waarden en een geluidsonderzoek. Als dit klaar is, volgt een Ruimtelijke Ordeningsprocedure. Voorafgaand aan de start volgt een inloopbijeenkomst. Dit zal naar verwachting rond de jaarwisseling zijn.

N34 Klijndijk

Impressie aansluiting Slenerweg

Waarom een nieuwe aansluiting?

In 2007 heeft de provincie Drenthe de N34 overgenomen van de rijksoverheid. Bij de overname is de provincie de verplichting aangegaan om alle aansluitingen ongelijkvloers te maken. Door het aanleggen van ongelijkvloerse aansluitingen neemt de verkeersveiligheid toe. De twee gelijkvloerse aansluitingen in de gemeente Borger Odoorn, worden daarom ook vervangen door een ongelijkvloerse aansluiting. Het gaat om de aansluitingen Emmen-Noord en Odoorn.
Voor meer info: http://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/verkeer-voertuigen/wegen/n34/actuele-projecten/nieuwe-aansluiting/