Dorpsbelang: van de bestuurstafel ….

Jaarlijkse vergadering met alle verenigingen/stichtingen uit Klijndijk

Dinsdag 20 november 2018

Aanvang:   19.30 uur tot 20.30 uur in Dorpshuis “Oes Hokkie”

daarna zal de jaarvergadering van Dorpsbelang Klijndijk plaatsvinden.

 1. Opening
  Welkom aanwezigen
  Afmeldingen:….
 2. Vaststelling van de agenda
 3. Notulen vorige vergadering 21-11-2017
 4. Mededelingen
 5. Controle adressenlijst secretariaten van de verenigingen
 6. Vaststellen data activiteiten 2019
 7. Rondvraag
 8. Sluiting
  Zie voor de notulen van de vorige vergadering onze website (www.klijndijk.info), tevens op te vragen bij de secretaris

Agenda Jaarvergadering Dorpsbelang Klijndijk 2018 Dinsdag 20 november 2018

in “Dorpshuis Oes Hokkie”. Aanvang 20.30 uur

 1. Opening
 2. Vaststelling van de agenda
 3. Vaststellen en vervolgens aanbieden van de “Herziende Dorps Toekomst Visie (DTV) Klijndijk 2017 – 2020” aan de wethouders Nynke Houwing en Niek Wind. Deze is te lezen op de website van Klijndijk: www.klijndijk.info
 4. Notulen vorige jaarvergadering d.d. 21 november 2017
 5. Secretarieel jaarverslag 2017 – 2018
 6. Financieel jaarverslag en verslag kascommissie 2017 – 2018
 7. Vaststellen contributie 2018 / 2019 (Voorstel laten zoals het was, €5,00 per lid €2,00 voor speeltuin cie).
 8. Werkgroepen:
  Ommetjes
  Speeltuincommissie
  Verkeer
  Zietak
  Werkgroep DTV (Dorps Toekomst Visie): opheffen
  4 mei Herdenking: renovatie onderduikershol Valtherbos; update H.v.d.Veen
 9. Activiteitencommissie Dorpsbelang Klijndijk – Udik
  Verslag activiteiten en financieel overzicht 2017 – 2018
  Kerstversiering
 10. Samenstelling bestuur:
  Volgens het rooster van aftreden treedt niemand af.
  Janneke de Graaf treedt wel af.Werving nieuwe bestuursleden.

  Verlagen voorgaande jaren:

  Verslagen

Aankondiging jaarvergaderingen 2018

Op dinsdag 20 november 2018 vindt de jaarvergaderingen plaats van alle verenigingen in Klijndijk.

De vergadering begint om 19.30 uur in Oes Hokkie. Hier wordt onder meer de jaaragenda van de verenigingen en een aantal activiteiten vastgesteld en afgestemd, dit in verband met de huur van het Dorpshuis Oes Hokkie.

Aansluitend vindt de jaarvergadering plaats van Dorpsbelang Klijndijk (om ongeveer 20.30 uur).

Zodra de agenda ’s vastgesteld zijn worden ze in PN en op de website gepubliceerd.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Ook als u zich kandidaat wilt stellen om deel te nemen aan het bestuur van Dorpsbelang horen wij dat graag! U kunt mailen naar dorpsbelangklijndijk@hotmail.com of een briefje sturen naar de secretaris van DK, Marleen Claessens, Hoofdweg 71, 7871 TE, Klijndijk.
Kijkt u hier voor de verslagen:

Verslagen