Dorpsbelang: van de bestuurstafel ….

 

Save the date…

Jaarvergadering van alle verenigingen van Klijndijk.
Deze staat gepland op dinsdag 21 november 2017 om 19.30 uur in Oes Hokkie.
Aansluitend is om 20.30 uur de jaarvergadering van Dorpsbelang Klijndijk.

 

Van de Bestuurstafel…..

Bericht van de werkgroep Wonen en Woonwensen Klijndijk.

In een van de vorige DK hebben we al bericht over de twee werkgroepen die onder de vlag van Dorpsbelang Klijndijk bezig zijn met Verkeer en met wonen en woonwensen.

De laatstgenoemde werkgroep is begonnen met een inventarisatie van de wensen voor wonen zowel voor koop als huur onder de jongeren (van 18 tot 30 jaar). Na de zomerperiode wil de werkgroep ook een onderzoek doen over wonen en woonwensen, over kopen en of huren, doen onder de andere bewoners van Klijndijk. En dan bedoelen we de leeftijdsgroep tussen 30 en 60 jaar en van 60 jaar en ouder.

Hiervoor willen we bij een belangrijk deel van de bewoners een enquête in de bus doen of aan hen uitreiken bij andere bijeenkomsten. Wij stellen het bijzonder op prijs al u deze wilt invullen en terugsturen.

De uitslagen zijn voor ons onderzoek erg belangrijk. Alleen door uw mening mee te nemen kunnen we echt iets zeggen over wat de inwoners van Klijndijk, wat betreft wonen, graag willen om hier te kunnen (blijven) wonen in een dorp met een gevarieerde leeftijdsopbouw.

Alvast dank voor uw medewerking,

Namens de werkgroep Wonen en woonwensen

Uitnodiging: Informatie avond van Werkgroep Verkeer DK  20 September.

De Werkgroep Verkeer van Dorpsbelang Klijndijk heeft de ingebrachte wensen en verbeterpunten t.a.v. verkeersveiligheid, die naar voren kwamen tijdens het College bezoek van november 2016 en in het belevingsonderzoek, geïnventariseerd.

Het resultaat hiervan is besproken met VVN (Vereniging Veilig Verkeer)

Ter plekke zijn de situaties toegelicht en is advies gevraagd en gekregen van VVN.

De werkgroep wil de resultaten en voorstellen tot verbetering graag delen en van gedachten wisselen met de inwoners Klijndijk.

De werkgroep nodigt hierbij de inwoners van Klijndijk hiervoor uit voor een informatie avond op 20 September aanvang 19.30 in Oes Hokkie.

Graag tot dan!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contributie Dorpsbelang Klijndijk (DK)
Het bestuur is verheugd dat een groot aantal leden inmiddels met een automatische incasso de contributie betaalt. In juni halen de bestuursleden de contributie op bij de leden die (nog) geen automatische overschrijving hebben. Dit kan uiteraard alsnog geregeld worden! (dit jaar moet dan nog wel contant betaald worden.)

Bomenkap
De bomenkap langs de Melkweg is zo goed als afgerond: de stronken zijn gefreesd, de bermen kunnen nog wel meer opgeknapt worden. De reacties van aanwonenden zijn ingebracht bij de gemeente. Het wachten is nog op een reactie van de gemeente.

Onderhoud wegen en groen in Klijndijk
DK heeft van de gemeente vernomen dat dit jaar geen grote werkzaamheden aan de Deel, Baander en Klijnstraat worden gedaan. Het staat ook nog niet op de planning voor 2018.
Deze punten worden door DK ook meegenomen in het opstellen van de DTV (DorpsToekomstVisie).

Dorpsbelang Klijndijk (DK) heeft als doel namens haar leden te zorgen voor belangenbehartiging van haar leden en inwoners van Klijndijk ten aanzien van wonen, leefbaarheid en welzijn. De vereniging tracht naar beste kunnen haar leden te vertegenwoordigen en het aanspreekpunt te zijn voor diverse instanties zoals gemeente en woningcorporaties. DK is hierbij de ‘vinger aan de pols’ voor de inwoners van Klijndijk en kan niet zonder inbreng van inwoners/ leden.

Het bestuur van DK wenst iedereen een fijne zomer toe!

 

Dorpsbelangklijndijk@hotmail.com     www.klijndijk.info

 

 

 

dorpsbelang-logo

Van de Bestuurstafel:

Mei 2017:

Openbaar gedeelte bestuursvergadering

Het bestuur van Dorpsbelang Klijndijk (DK) wil inwoners graag de gelegenheid geven om aan het begin van de bestuursvergadering binnen te kunnen lopen voor het delen van zaken die Klijndijk betreffen. Daarom is dit voortaan mogelijk gedurende het eerste half uur van de vergadering. Deze vergadering vindt plaats elke 2e woensdag van de maand om 19.30 uur in Oes Hokkie.

Contributie Dorpsbelang Klijndijk
Begin juni vindt de automatisch inning van de contributie plaats.

Schoonmaakactie ‘Klijndijk Schoon’
De gemeente heeft doorgegeven dat tijdens deze actie 75 kg afval is verzameld door de vrijwilligers.

Stichting Breedband Borger-Odoorn
Een afvaardiging van het bestuur heeft een bijeenkomst bijgewoond van de stichting Breedband Borger-Odoorn. Deze stichting is opgericht om alle inwoners van de gemeente die geen snel internet hebben van snel internet te voorzien (met behulp van glasvezel).

In Klijndijk zijn een 7-tal adressen waar men hinder heeft van traag internet. In dorpen met een groot buitengebied is dit aantal veel groter (meer dan 1400 in totaal in onze gemeente). Voor Klijndijk neemt Henk Hiddingh voorlopig het ambassadeurschap op zich. Een nieuwe vertegenwoordiger wordt nog gezocht, dus meld je aan als je belangstelling hebt.

Geïnteresseerden kunnen alles lezen op de website www.breedbandborger-odoorn.nl

Onderhoud wegen en groen in Klijndijk
Ten aanzien van het onderhoud aan de Deel en Klijnstraat is DK in afwachting van nieuws van de gemeente. Zodra er meer bekend is wordt dit op de website van DK gezet.

 Wegwerkzaamheden Klijndijk
Er worden de komende tijd op een aantal wegen in de gemeente nieuwe asfaltdeklagen aangebracht. Ook in Klijndijk. Aanwonenden zijn door de gemeente middels een brief geïnformeerd.

Werkgroep Verkeer
Op de Hoofdweg richting Odoorn worden momenteel metingen gedaan (snelheid, frequentie en gewicht van het verkeer). Dit is vorig jaar aan de Melkweg gedaan.


Dorpsbelang Klijndijk
(DK) heeft als doel namens haar leden te zorgen voor belangenbehartiging van haar leden en inwoners van Klijndijk ten aanzien van wonen, leefbaarheid en welzijn. De vereniging tracht naar beste kunnen haar leden te vertegenwoordigen en het aanspreekpunt te zijn voor diverse instanties zoals gemeente en woningcorporaties. DK is hierbij de ‘vinger aan de pols’ voor de inwoners van Klijndijk en kan niet zonder inbreng van inwoners/ leden.

Dorpsbelangklijndijk@hotmail.com     www.klijndijk.info