DorpsToekomstVisie/ Digitale Dorpsagenda

dtvDorpsbelang is nog steeds met de gemeente over diverse onderwerpen in gesprek. Op moment dat er nieuws is zullen we dit gelijk melden. Alle goede dingen komen langzaam, zegt men wel eens…

Toekomstmuziek ?

Het doel van DorpsToekomstVisie

Het doel van DTV is, dat het project, na overleg met gemeente en wellicht andere organisaties, zal leiden tot een uitvoerbare en realistische “dorpsagenda” voor de komende 10 jaar. Met in de dorpsagenda opgenomen de belangrijkste wensen en verbeterpunten van… en voor Klijndijk.

Ook zal Dorpsbelang Klijndijk, maar ook andere belanghebbende verenigingen en organisaties binnen Klijndijk, antwoorden krijgen op vraagstukken voortkomend uit gemeentelijk overleg, zoals “Kern en Kader”, maar ook bijvoorbeeld vanuit de WMO (leefbaarheid en sociale samenhang).

Gaat u ook meewerken aan het in stand houden van de dorpsfuncties, voorzieningen en de sociale leefbaarheid?
dorpsagenda-klijndijk-27-mrt-2013-17
dtv_21_3_2013


Voor vragen, opmerkingen en/of suggesties kun u altijd bij het bestuur aankloppen.


Contact

DorpsToekomstVisie Klijndijk:
dorpsbelangklijndijk@hotmail.com

Digitale Dorpsagenda, sept. 2014 laatst bijgewerkt 22-10-2017

Met deze wordt u de op 22 okt. 2017 bijgewerkte digitale dorpsagenda ter aanvulling/ vaststelling aangeboden. Na vaststelling wordt de digitale agenda geplaatst op de website.

In de jaarvergadering 2016 is afgesproken de DTV 2010- 2020 te actualiseren.

Bij de actualisering wordt deze bijgestelde digitale dorpsagenda betrokken en na vaststelling van de DTV in 2018(?) opnieuw bijgewerkt.

Dorpsagenda Klijndijk 2010 – 2020.

De agenda biedt een overzicht van de (nog) ervaren knelpunten, mogelijke oplossingen en wensen die er leven, wie actie moet ondernemen en de afrondingsdatum.

 De Dorpsagenda bestaat uit twee delen: een prioriteiten/speerpunten lijst en een lijst met overige knelpunten/wensen die van minder zwaarwegend belang zijn en/of niet onmiddellijk hoeven worden aangepakt.

Werkwijze:

Jaarlijks worden de punten geëvalueerd op voortgang van het proces en het resultaat van de inspanningen. Dit zal plaatsvinden op de Jaarlijkse ledenvergadering van Dorpsbelang Klijndijk. ( Helaas is dit de afgelopen paar jaar niet meer gebeurd).

Eéns in de 5 jaar, of als er ingrijpende ontwikkelingen zijn waarbij alle bewoners moeten worden “gehoord”, zal de Dorpsagenda dorpsbreed worden geëvalueerd in een Bijzondere ledenvergadering. Er wordt dan opnieuw vastgesteld welke nieuwe knelpunten worden ervaren, welke nieuwe wensen er leven en wat de prioriteiten/speerpunten zijn.

 

Prioriteiten / speerpunten.

digitale-dorpsagenda-september-2014

Categorie Knelpunt / wens Oplossing Actie door Afgerond per Opmerkingen
Wonen

Woonomgeving

Toegangspad naar

“Oes Hokkie”

en toegang naar binnen

verbeteren.

Verharden DK, Udik

Gemeente

 

 

Gerealiseerd 2010
Nieuw bestemmingsplan ten behoeve van woningbouw. Opnemen in bestemmings- plan Klijndijk

 

DK,

Gemeente

 

Afgewezen i.v.m. krimpbeleid Vervallen
Nieuwbouw huur/koop, m.n. voor starters en senioren plus revitalisering/ herontwikkeling bepaalde delen dorpskom.

 

Opnemen in bestemmings-plan Klijndijk.

Bouw huur-

en/of koop levensloop- bestendige woningen.

 

DK, Gemeente, Woonservice.

Geen mogelijk- heden tot nieuw- bouw koopwoningen meer.

Visserstraat gereed 2014 Doorlopend proces waar- bij huur- woningen vernieuwd, gerenoveerd, gesloopt en/of verkocht worden.
Optimaliseren speeltuin, ijsbaan, Wens van de besturen.

 

 

 

 

Verharde Skeelerbaan

 

 

Pannakooi

Beweegtuin/ lekvrije ijsbaan.

 

 

 

 

 

Verharde skeelerbaan niet realiseer- baar. Pannakooi

DK,

Optimaliseren

Speeltuin: Speeltuin vereniging

Optimaliseren IJsbaan:

Bestuur ijsbaan

2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pannakooi gerealiseerd

Woonomgeving – Zietak Sterke rioollucht

Melkweg,

Visserstraat,

in/bij de Zietak.

Stankvrij

maken.

Optimaliseren woongenot en recreatieve waarde

DK,

Gemeente,

Velt en Vecht.

Wordt onderzoek voorgesteld naar oorzaak en oplossingen
Dorps-accommodatie: “Oes Hokkie”

is te klein, ongezellig, heeft achterstallig onderhoud.

Toegankelijkheid

Oes Hokkie

Uitbreiding Oes Hokkie tot volwaardig dorpshuis

en verbetering toegankelijk heid voor mensen met een beperking.

UDIK,

Gemeente,

(DK.)

Wensen vervuld/ Gerealiseerd
Verkeersonveiligheid en overlast op/bij Melkweg: Hoofdweg Slenerweg onveilig.

Op de Melkweg en de Hoofdweg wordt te hard gereden.

Verkeersonveilig

heid en overlast op/bij Melkweg: Hoofdweg Slenerweg.

Op de Melkweg en de Hoofdweg wordt te hard gereden.

Onveilige oversteek fietsers voetgangers Melkweg

DK Snelheidsrem-mende maatregelen.

Herinrichting Melkweg en

op grens be-

bouwde kom.

Handhaving.

Brommers en

scooters op de

rijweg

DK, werkgroep Zie rapportage – concept op site DK of op te vragen bij DK
Recreatie en toerisme Zietak

 

 

 

Ontsluiting Zietak ten behoeven van kanoën, vissen.

Doorvaarbaar maken tot Oranje Kanaal

Contacten leggen m.b.t.

haalbaarheid.

 

DK,

Gemeente, Provincie.

 

2007

2013

Niet realiseerbaar
Overige knelpunten / wensen:
Woonomgeving: Groenonderhoud bermen. Onderhoud

verbeteren,

verfraaien.

DK,

Gemeente

Deels:

2009, 2010

Rotonde:

2012

Aandachts-punt.

Ook punt voor burger initiatieven

Welzijn jongeren: Te weinig speel/ sportmogelijk- heden, m.n. jeugd 16 tot 21 jaar. Speel/sport-

mogelijk-

heden, m.n. jeugd 16 tot 21 jaar.

UDIK

DK

 

 

 

 

 

 

 

Geen winkel in

eigen dorp.

Geen knelpunt meer.
Dorpsactiviteiten Terugloop deel-name dorps-activiteiten. Een activiteiten-commissie voor coördinatie en realisering. DK – UDIK Vanaf nov. 2016 functioneert de act. cie DK/UDIK
Gele paaltjes route

 

Wegbezuinigd door SBB, wens herstel route Overleg SBB en Plaatselijk belang Valthe DK en werkgroep ommetjes

 

gerealiseerd
Ommetjes voorzien van QR codes Meer (achtergrond) informatie via app Werkgroep ommetjes  

 

gerealiseerd