DorpsToekomstVisie/ Digitale Dorpsagenda

dtvDorpsbelang is nog steeds met de gemeente over diverse onderwerpen in gesprek. Op moment dat er nieuws is zullen we dit gelijk melden. Alle goede dingen komen langzaam, zegt men wel eens…

Het doel van DorpsToekomstVisie

Het doel van DTV is, dat het project, na overleg met gemeente en wellicht andere organisaties, zal leiden tot een uitvoerbare en realistische “dorpsagenda” voor de komende 10 jaar. Met in de dorpsagenda opgenomen de belangrijkste wensen en verbeterpunten van… en voor Klijndijk.

Ook zal Dorpsbelang Klijndijk, maar ook andere belanghebbende verenigingen en organisaties binnen Klijndijk, antwoorden krijgen op vraagstukken voortkomend uit gemeentelijk overleg, zoals “Kern en Kader”, maar ook bijvoorbeeld vanuit de WMO (leefbaarheid en sociale samenhang).

Gaat u ook meewerken aan het in stand houden van de dorpsfuncties, voorzieningen en de sociale leefbaarheid?
Herziend DTV 2018-06-25-dtv-verkeer-en-wonen


 

Voor vragen, opmerkingen en/of suggesties kun u altijd bij het bestuur aankloppen.


Contact

DorpsToekomstVisie Klijndijk:
dorpsbelangklijndijk@hotmail.com

 

Dorpsagenda Klijndijk 2010 – 2020.

De agenda biedt een overzicht van de (nog) ervaren knelpunten, mogelijke oplossingen en wensen die er leven, wie actie moet ondernemen en de afrondingsdatum.

 De Dorpsagenda bestaat uit twee delen: een prioriteiten/speerpunten lijst en een lijst met overige knelpunten/wensen die van minder zwaarwegend belang zijn en/of niet onmiddellijk hoeven worden aangepakt.

Werkwijze:

Jaarlijks worden de punten geëvalueerd op voortgang van het proces en het resultaat van de inspanningen. Dit zal plaatsvinden op de Jaarlijkse ledenvergadering van Dorpsbelang Klijndijk.

Eéns in de 5 jaar, of als er ingrijpende ontwikkelingen zijn waarbij alle bewoners moeten worden “gehoord”, zal de Dorpsagenda dorpsbreed worden geëvalueerd in een Bijzondere ledenvergadering. Er wordt dan opnieuw vastgesteld welke nieuwe knelpunten worden ervaren, welke nieuwe wensen er leven en wat de prioriteiten/speerpunten zijn.

Digitale Dorpsagenda Klijndijk 2010 – 2020, laatst bijgewerkt 15 januari 2018

 

Deze agenda biedt een overzicht van de (nog) ervaren knelpunten, mogelijke oplossingen en wensen die er leven, wie actie moet ondernemen en de afrondingsdatum. Het dorpsbelevingsonderzoek 2016 heeft bijgedragen aan deze Digitale agenda

 

De Dorpsagenda bestaat uit twee delen: een prioriteiten/speerpunten lijst en een lijst met overige knelpunten/wensen die van minder zwaarwegend belang zijn en/of niet onmiddellijk hoeven worden aangepakt.

 

Jaarlijks worden de punten geëvalueerd op voortgang van het proces en het resultaat van de inspanningen. Dit zal plaatsvinden op de Jaarlijkse leden- vergadering van Dorpsbelang Klijndijk.

Eén keer in de 5 jaar, of als er ingrijpende ontwikkelingen zijn waarbij alle bewoners moeten worden “gehoord”, zal de Dorpsagenda dorpsbreed worden geëvalueerd in een Bijzondere ledenvergadering. Er wordt dan opnieuw vastgesteld welke nieuwe knelpunten worden ervaren, welke nieuwe wensen er leven en wat de prioriteiten/speerpunten zijn.

 

Prioriteiten / speerpunten.


Categorie Knelpunt / wens Oplossing Actie door Afgerond per Opmerkingen
Verkeerssituatie op/bij Melkweg, Hoofdweg en Slenerweg.

 

Verkeersonveiligheid en overlast op/ bij Melkweg en Hoofdweg en Slenerweg:

. slecht zicht bij op- rijden weg

. er wordt te hard  gereden.

 

. Zorg over groeiende aantallen wegge-

bruikers t.g.v. aansluiting op N34.

 

 

. Uitvoering wensen in rapport DK nov. ‘17.

. Snelheidsremmende maatregelen.

. Duidelijker aanduiding grens bebouwde kom.

. Handhaving snelheid.

. Inhaalverbod op   Hoofdweg en op grens bebouwde kom.

 

 

 

Gemeente BO in samenwerking met werkgroep Verkeer van DK. Eerste halfjaar 2018 de eerste stappen gezet t.a.v. de voorbereiding. Hier wordt al 20 jaar aan gewerkt.

 

Zie de rapportage van de werkgroep Verkeer van DK van nov. 2017.
Categorie Knelpunt / wens Oplossing Actie door Afgerond per Opmerkingen
Vervolg verkeers- situatie Onveilige fietspaden:

. brommers en paarden op fietspad.

. onveilige oversteek bij Melkweg.

 

 

 

. Scherpe zijkanten fietspad langs Melkw.

 

Herinrichting fiets-paden . Parallelweg bij Hoofdweg alleen voor fietsers en aan- wonenden. Brommers en scooters op de

rijweg.

 

Zijkanten bijwerken.

 

Gemeente BO in samenwerking met werkgroep Verkeer van DK.

 

 

 

 

Gemeente BO

 

 

 

 

 

 

 

 

Z.s.m.

Woonomgeving  – Zietak . Rioollucht omgeving.

.Gezondheidsklachten.

. Klachten over     wisselingen in de netspanning.

Stankvrij maken.

Optimaliseren woongenot en recreatieve waarde.

Onderzoek naar gezondheidsklachten.

Opheffen spanning wisselen.

 

Gemeente BO, Water- schap Velt en Vecht en de Netbeheerder.

In samenwerking met Werkgroep DK .

2018 Er is een onderzoek bezig naar oorzaak en oplossingen.
Wonen en

Woonomgeving

. Advies aan gemeente inzake woonvisie B/O overnemen door gemeente en Woning- coöperatie.

. Onderhoud wegen Klijnstraat en Deel.

. Verlichting bij speel- tuin (achterpad).

(Nieuw)bouw huur- en/of koop van levens- loopbestendige woningen , m.n. voor starters en senioren plus. Revitalisering/ herontwikkeling bepaalde delen van de dorpskom.

 

 

DK, Gemeente en Woonservice.

 

Doorlopend proces waarbij huurwoningen vernieuwd, gereno-veerd, gesloopt en/of verkocht worden.
Categorie Overige knelpunten en wensen Knelpunt / wens Oplossing Actie door Afgerond per Opmerkingen
Recreatie Optimaliseren speeltuin en ijsbaan. Beweegtuin/ lekvrije ijsbaan. DK en besturen van speeltuin en ijs- vereniging. 2018 DK neemt actie door overleg tussen besturen op te starten.
Communicatie met gemeente BO In wisselende mate gebrekkige contacten met de gemeente Blijven melden door DK. Aandacht blijven geven door Gemeente BO.
Woonomgeving

 

 

 

Klachten uit Klijnstraat en de Deel over groen- onderhoud en bestrating. Opnieuw bestraten en onderhoud in De Deel verbeteren.

 

DK, Gemeente. Ook punt voor burger initiatieven.
  Te veel lawaai rotonde Klijndijk.

 

Waarde vermindering woningen bij rotonde.

 

 

 

 

 

Dit wordt straks mee- nomen in het geluids- onderzoek afslag N34.

Initiatief bij bewoners.

Algemeen Onderhoudskosten AED komen nu ten laste van Vereniging Dorps- belang Klijndijk. Faciliteren door gemeentelijke overheid.

 

De gemeente neemt de onderhoudskosten op zich.

DK levert AED in.

Op dit moment AED groep. De AED is een voorziening die gesti- muleerd is door de overheid, op het terrein van Volksgezondheid in het belang  van alle  burgers. Een voor- ziening die ook in kleinere kernen gewenst is.