De uitslag van de enquête herinrichting Melkweg is binnen.

Bewonersraadpleging melkweg

De enquête herinrichting Melkweg April 2020
De herinrichting binnen de bebouwde kom Melkweg Klijndijk. De meerderheid koos voor variant 2.
In 2019 is het nieuwe Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) vastgesteld waarbij de
gemeente Borger-Odoorn gekozen heeft om de functie van de Melkweg te veranderen. De massaal
ingediende wens van de inwoners Klijndijk om de Melkweg de functie van de weg(ETW), gericht op
de veiligheid en het woongenot van de aanwonenden te behouden, is niet overgenomen. In belang
van de uniformiteit voor het doorgaande verkeer, is gekozen om de wegfunctie te veranderen. (in
GOW)
Op verzoek van de werkgroep verkeer van Dorpsbelang Klijndijk, heeft de gemeente ervoor gekozen
de herinrichting van de Melkweg in Klijndijk uit te voeren als één van de eerste “GVVP-projecten”.
Samen met de inwoners heeft de werkgroep verkeer hun wensen, o.a. om in de hele bebouwde kom
snelheidsregulerende maatregelen en een maximumsnelheid van 30 km te in te stellen, ingebracht
bij de wethouder. Leidend voor het maken van de keuze bij de enquêtevarianten voor de inwoners
koos de gemeente voor uniformiteit, doorstroom en veiligheid. Na de bewonersavond van 25-02-20
voor aanwonenden over de gemeentelijke plannen, waarbij een compromis werd ingebracht om
minimaal een groter deel Melkweg tot 30 km -zone te maken t.b.v. rust en veiligheid inwoners, heeft
de gemeente deze plannen bijgeschaafd tot de in enquête voorgelegde varianten.
Mede op verzoek van de werkgroep verkeer van Dorpsbelang Klijndijk aan de gemeente om ook de
overige inwoners van Klijndijk in de voorbereiding te betrekken, heeft de gemeente via een oproep
in Week in Week uit alle inwoners en andere doorgaande weggebruikers uit andere dorpen
uitgenodigd, hun voorkeur via een digitale enquête te laten uitspreken tussen de gemeentelijke
varianten die volgens gemeente wenselijk en haalbaar waren. De planning is dat de gemeente de
voorkeursvariant uitwerkt en voorlegt aan de gemeenteraad. De gemeente heeft toegezegd met de
werkgroep te overleggen over de uitvoering herinrichting en van de snelheidsbeperkende
maatregelen, mede om ergernis b.v. vanwege geluidsoverlast te voorkomen.
Voorkeursvariant 2 gaat o.a. uit van een moeilijk overrijdbare middenstreep en een middengeleider
bij de rotonde en een verkeersplateau met max 30 km ter hoogte van de Visserstraat.
Zie verder site DK
De werkgroep wil zo mogelijk voor 26 mei nog een reactie geven aan gemeente College.
Wilt u naar werkgroep reageren dan graag via W Oussoren