Jaarlijkse vergaderingen met alle verenigingen/stichtingen uit Klijndijk met aansluitend vergadering Dorpsbelang

Jaarvergaderingen alle verenigingen 2017

Op dinsdag 21 november 2017 vindt de jaarvergaderingen plaats van alle verenigingen in Klijndijk.

De vergadering begint om 19.30 uur in Oes Hokkie. De agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststelling van de agenda
 3. Notulen vorige vergadering 22-11-2016
 4. Mededelingen
 5. Controle adressenlijst secretariaten van de verenigingen
 6. Vaststellen data activiteiten 2018
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

Aansluitend vindt de jaarvergadering plaats van Dorpsbelang Klijndijk (om ongeveer 20.30 uur).

 1. Opening
 2. Vaststelling van de agenda
 3. Notulen vorige jaarvergadering d.d. 22 november 2016
 4. Secretarieel jaarverslag 2016 – 2017
 5. Financieel jaarverslag en verslag kascommissie 2016 – 2017
 6. Vaststellen contributie 2017 / 2018 (Voorstel laten zoals het was, €5,00 per lid €2,00 voor speeltuin cie).
 7. Verslag Speeltuincommissie
 8. Verslag Werkgroep Ommetjes
 9. Werkgroepen: Verkeer, DTV en Wonen, Zietak, 4 mei Herdenking  (bijlage optimaliseren-zietak-01-11-2017-verslage-08-11-17
 10. Activiteitencommissie Dorpsbelang Klijndijk – Udik
 11. Bestuursverkiezing:
  Aftredend: Maarten Waindrich Periodiek aftredend 2017 en herkiesbaar: Annemiek Kaspers
  Er zijn nu 2 vacatures in het bestuur. Kandidaten kunnen zich melden bij Cor Hogenkamp tot 5 dagen voor deze vergadering (17 nov. 2017).
 12. Plannen bestuur 2017/2018
 • Ondersteunen Activiteitencommissie
 • Vaststellen actuele Dorpsagenda; uitwerking Dorpstoekomstvisie, Wonen
 • Verkeer
 • Infoboekje voor nieuwe bewoners Klijndijk
 • Zietak
 • 4 mei herdenkingRondvraag
  Sluiting, streeftijd: 22.30 uur. Nazit met leden wordt zeer op prijs gesteld.

Als u zich kandidaat wilt stellen om deel te nemen aan het bestuur van Dorpsbelang horen wij dat graag! Zie hieronder voor de contactgegevens.

Wij horen ook graag van u als u wensen of opmerkingen heeft voor de jaarvergaderingen.

Verkeer
Na 8 nov. komt het verslag van de werkgroep Verkeer op de website van Klijndijk te staan. verkeer-klijndijk-03112017

De wegwerkzaamheden aan de Hoofdweg en Melkweg zijn afgerond. Bewoners merken op dat het effect hiervan is dat de weg nog meer uitnodigt om te hard te rijden.

Digitale Dorpsagenda Klijndijk
In de staan de belangrijkste wensen en verbeterpunten van en voor Klijndijk. Deze wordt jaarlijks bijgesteld. Indien u wensen of suggesties heeft kunt u die voor 15 nov. 2017 mailen naar het bestuur van DK.

Contact met Dorpsbelang Klijndijk (DK)
Het bestuur vergadert elke 2e woensdag van de maand in Oes Hokkie om 19.30 uur. Het eerste half uur bent u welkom om binnen te lopen voor zaken in ons dorp die u bezighouden.

Ook kunt u een email sturen naar: dorpsbelangklijndijk@hotmail.com

Als u een briefje wilt sturen kan dit naar: Secretaris DK, Marleen Claessens, Hoofdweg 71, 7871 TE, Klijndijk. Als u wilt bellen: 0591- 513325.