Werkgroep verkeer DK – Voortgang herinrichting Melkweg.

De definitieve besluitvorming over herinrichting Melkweg (bebouwde kom) nadert.

De Werkgroep Verkeer dankt de vele inwoners die geruime tijd veel tijd en inzet en betrokkenheid hebben getoond om hun visie en wensen duidelijk te maken ten aanzien van de Melkweg. De Werkgroep had niet zonder gekund. Dank daarvoor.

Uitslag digitale enquĂȘte Melkweg

De meerderheid heeft gekozen voor uitwerking Variant B, (1)waarin ook de wensen voor een veilige oversteekplaats aan de Visserstraat met de 30 km limiet is verwerkt. 

Op 2 juni 2020 heeft het College besloten Variant B op de agenda van de besluitvormende raadsvergadering van 2 juli 2020 te zetten en te vragen variant B goed te keuren. De wens van vele inwoners voor het maken van een veiliger oversteekplaats bij de Visserstraat wordt, als de gemeenteraad akkoord gaat, vervuld en daar zijn we content mee. 

De Werkgroep betreurt het dat het College de keuze heeft gemaakt om het advies van de Werkgroep en het compromisvoorstel (2)  uit de bijeenkomst van 25 februari (bewonersbijeenkomst aanwonenden) ondersteund door advies van VVN 2020, af te wijzen. 

Het t.b.v. de veiligheid bij de kruising afremmen en optrekken bij komgrens geeft hier naast veiligheid ook geluidsoverlast en die overlast was door aannemen van het compromisvoorstel met 50% beperkt. De Werkgroep is van mening dat het binnen de door de gemeente zelf opgestelde beleid en de door haar zelf aangegeven mogelijkheden tot afwijken dit compromisvoorstel wel ruimte biedt tot uitvoering. Het is een keuze van het college en geen verkeerskundige noodzakelijkheid. Daarbij zal het op dat kleine stukje weg tussen de Visserstraat en rotonde nogmaals optrekken tot 50 km en dan weer afremmen tot 30 km wel overlast aan aanwonende geven maar de doorgaande automobilist geen rust of noemenswaardige tijdwinst. 

Heef t u nog vragen, wensen en/of aanvullingen t.a.v het voorstel van de gemeente en standpunten van de Werkgroep? Laat het ons weten. 

De Werkgroep hoopt dat de inwoners nogmaals energie willen, kunnen en blijven opbrengen om ook in de afrondingsfase mee te blijven doen om het woongenot en veiligheid en acceptatie zo hoog mogelijk te houden of versterken.

Vraag;
De uitwerking herinrichting Melkweg nadert en de Werkgroep verkeer wil graag uit de aanwonenden een klankbord groep vormen en deze aanspreekpunt laten zijn bij de voortgang en  herinrichting van de Melkweg. 

Doel; Samen met de gemeente het project herinrichting Melkweg vorm te geven, zo veilig als mogelijk met zo min mogelijk overlast. En oog te houden voor het mooie van de Melkweg en zo mogelijk te vergroten.

Opgave en vragen graag naar W.Oussoren

wimoussoren50@gmail.com

1) Variant B. Stukje 30 km plateau met versmalling weg bij oversteek/plateau Visserstraat naar Valtherbos, niet makkelijk overrijdbare middenstreep en brede middengeleider bij rotonde.  Afremmen voor plateau noodzakelijk en daarna optrekken.

2) Compromisvoorstel  het stukje weg tussen Vissersstraat en rotonde dat ook als 30 km zone inrichten en daarmee veiligheid vergrote en geluidsoverlast beperken.

Informatie van gemeente t.a.v Melkweg 

De gemeente is aan zet om in de besteksfase de werkgroep en aanwonenden te betrekken. De gemeente streeft voor komende periode naar een doelmatige participatie. In de besteksfase zal ze daarom bekijken hoe ze zoveel mogelijk nuttige informatie met zo min mogelijk bijeenkomsten en tijdsbelasting van zowel de aanwonenden als het ambtelijk apparaat kan ophalen. Hiermee hoopt de gemeente participatiemoeheid onder inwoners te voorkomen. De ervaring van de gemeente is dat er in de besteksfase vaak 1 en soms 2 bijeenkomsten met aanwonenden+dorpsbelangen/werkgroep voldoende zijn om het project te kunnen aanbesteden.