Over…

In 1945 opgericht als Buurtvereniging Klijndijk en sinds februari 2005 actief onder de naam Dorpsbelang Klijndijk. Dorpsbelang Klijndijk is een vereniging die er naar streeft te midden van Klijndijk en zijn bewoners te staan, om namens hen datgene te doen wat goed is voor Klijndijk en daarmee de Klijndijkers. Wij hopen daarmee een positieve bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van het dorp. Dat proberen we op verschillende manieren te realiseren, onder meer door:
Kringloop

  • Belangenbehartiging van de leden t.a.v. de leefbaarheid van het dorp, in algemene zin. Deze belangen kunnen betrekking hebben op de volgende terreinen: ruimtelijke ordening en wonen (onder meer bereikbaarheid, verkeers- en sociale veiligheid, inrichting leefomgeving, woningbouw), welzijn.
  • Het organiseren van dorpsactiviteiten zoals: paaseieren zoeken voor de basisschooljeugd, neutie schieten voor “jong en oud”, opbouw paasvuur, de stille tocht op 4 mei, enkele activiteiten voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.
  • Instandhouding van de plaatselijke speeltuin. Met betrekking tot de speeltuin is onder de vlag van de toenmalige Buurtvereniging, de “Speeltuincommissie” in het leven geroepen. (voor € 2,- per jaar kunt u donateur zijn en deze wordt door Dorpsbelang geïnd)

Momenteel is 80 % van de huishoudens in Klijndijk en zeer directe omgeving lid van onze vereniging. Zij geven ons de benodigde financiële ruimte het een en ander te bekostigen. Hoe meer leden hoe beter, de contributie kunnen we dan laag houden. (voor een éénpersoonshuishouden: € 5.-, andere huishoudens: € 10.- per jaar). Nog belangrijker: hoe breder ons draagvlak is, hoe beter. Jaarlijks leggen we, in de jaarvergadering aan de leden verantwoording af omtrent onze activiteiten. Regelmatig (meestal maandelijks) publiceren we in de dorpskrant, het Plaotselijk Nijs, daarnaast zult u via onze website op de hoogte worden gehouden van de gang van zaken. Of kijk op onze Facebookpagina https://www.facebook.com/dorpsbelangklijndijk.

De huidige samenstelling van het bestuur vindt u elders op de site.