Voortgang herinrichting Melkweg 16-03-2020

De gemeente is actief bezig met uitwerken van inbreng inwoners 25-02-2020 n.a.v. een aantal
varianten voor herinrichting Melkweg.
De ontvangen reactieformulieren en reacties tijdens de bijeenkomst van 25 februari, ook het advies
van VVN, zijn binnen gemeente besproken en uitgewerkt in 3 concept varianten waarmee de
gemeente verder gaat.
Een door gemeente geplande huis aan huis bezoek aan de Melkweg, voor informatie erover – wat
het meest gewenst is, kon niet door gaan i.v.m. Corona virus.
Gemeente heeft nu afgesproken met werkgroep verkeer te overleggen over mogelijkheden –
varianten en wat het meest wenselijk is. Globaal zijn er 3 basis varianten van waaruit gemeente
werkt.
Voor verdere informatie, neem contact op met Wim Oussoren of Cor Hogenkamp.
wimoussoren50@gmail.com

Speeltuin De Zwierezwaai wordt vernieuwd!

Klijndijk heeft sinds 1999 een prachtige speeltuin gelegen aan de Langeveldstraat. Na het plaatsen van het speeltoestel die bij de school stond en het toevoegen van een pannakooi hebben we als speeltuincommissie de laatste jaren beperkt geïnvesteerd om over te kunnen gaan tot vervanging van een aantal toestellen. Dat moment is nu aangebroken. We hebben in samenspraak met de gemeente besloten tot een grootschalige reconstructie. Dat bereiden we als speeltuincommissie voor, maar we willen ook graag de gebruikers en de direct omwonenden en andere belangstelleden daar bij betrekken.

Afgelopen weken zijn grote voorbereidende stappen gezet en komende weken zullen we tot een afronding van de plannen komen, zodat we nog voor de zomer de nieuwe toestellen kunnen plaatsen. De tijd is kort omdat we niet meer investeren in een aantal toestellen die dat wel nodig zouden hebben. We gaan binnenkort zelfs een aantal toestellen verwijderen om de veiligheid te waarborgen. Maar wees gerust, we gaan er voor om een volwaardige speeltuin neer te zetten. Het huidige bestuur is inmiddels met drie nieuwe frisse leden versterkt en het zou geweldig zijn als we nog één of twee nieuwe leden kunnen verwelkomen.

De gebruikers en omwonenden zullen specifiek worden uitgenodigd om te participeren in de plannen. Overige belangstellenden zijn uiteraard ook van harte welkom. Voor de actuele situatie verwijzen we naar de website van Dorpsbelang en uiteraard kunt u zich bij de commissieleden vervoegen.

Arjen van der Veen

Voorzitter speeltuincommissie De Zwierezwaai.

Voortgang herinrichting Melkweg

De gemeente organiseert voor aanwonende Melkweg op 25 februari aanvang een informatie avond.
Tijdens deze bijeenkomst informeert de gemeente over de voortgang en of problemen goed in beeld
zijn gebracht.
Tevens wil gemeente graag een eerste schetsplan herinrichting Melkweg bespreken.
De hr. J. Ymker is contactpersoon namens de gemeente.