Denk mee….. Klankbordgroep GVVP

De gemeente Borger-Odoorn werkt aan een nieuw gemeentelijk verkeer- en vervoersplan (GVVP). Daarin staat omschreven hoe we omgaan met zaken als wegen, fietspaden, parkeren en verkeersveiligheid. Natuurlijk willen we graag weten hoe u als verkeerdeelnemer over deze onderwerpen denkt.
Laat het ons weten
Misschien zijn er locaties in de gemeente die u onveilig vindt, of hebt u ideeën voor verbetering van een verkeerssituatie. Van 2 tot en met 20 april kunt u dat laten weten via www.borger-odoorn.nl/verkeer. Hier kunt u op de kaart een locatie aanwijzen en daar commentaar bij geven. U kunt uw input voor het verkeersbeleid ook per brief naar ons sturen, onder vermelding van GVVP. Via onze website en deze rubriek in Week in Week uit laten we weten wat we met de opbrengst hebben gedaan.
Klankbordgroep
We hebben ook een klankbordgroep voor het GVVP opgericht die ons adviseert. In de klankbordgroep zijn de diverse dorpsverenigingen vertegenwoordigd. Zij denken mee over een aantal specifieke onderwerpen zoals wegencategorisering, fietsstructuur en landbouwverkeer.

Politieke partijen op bezoek bij de werkgroep Verkeer

De werkgroep Verkeer (onder de vlag van Dorpsbelang Klijndijk) heeft eind 2017 hun rapport over de verkeerssituatie in Klijndijk aangeboden aan de wethouder van de gemeente Borger – Odoorn, Freek Buijtelaar.

Vervolgens heeft de werkgroep de politieke partijen van de gemeente Borger – Odoorn uitgenodigd voor een bijeenkomst om dit rapport te presenteren en hierover met elkaar in gesprek te gaan. Deze besloten bijeenkomst vond afgelopen 31 januari plaats in Oes Hokkie.

De opkomst vanuit de politiek was bijzonder goed met 19 vertegenwoordigers. Eerst werd het plan gepresenteerd (zie voor het plan www.klijndijk.info ) . Vervolgens ging men met elkaar in gesprek over de knelpunten, mogelijke praktische oplossingen en vooral hoe deze gerealiseerd kunnen worden. Want dat dit laatste geen makkelijke weg is die veel geduld vraagt is inmiddels bekend.

Er werden vragen gesteld en adviezen gegeven. Concrete toezeggingen deden de politici niet omdat besluiten alleen door de gehele gemeenteraad genomen worden. De werkgroep vond het een constructieve bijeenkomst en neemt de informatie mee naar de volgende vergadering eind van deze maand. Het doel is en blijft om voor alle inwoners van Klijndijk de verkeersveiligheid zo snel mogelijk te verhogen en de overlast van het verkeer te verminderen.

Verslag Rapportage Werkgroep Verkeer van Vereniging Dorpsbelang Klijndijk

Klijndijk, 22-12-2017

Rapportage Werkgroep Verkeer van Vereniging Dorpsbelangen Klijndijk (DK) 

Na een jaar van werken is het goed even terug te blikken en er verslag van te doen. Waarom en waar zijn we gestart? Wat waren de acties en wat zijn de resultaten?

Start

Tijdens de jaarvergadering van Vereniging Dorpsbelangen (DK) in november 2016 besloten de leden tot het actualiseren van de Dorps Toekomst Visie (DTV) 2010-2020.

De start was het door studenten uitgevoerde belevingsonderzoek onder alle huishoudens in Klijndijk waar verkeer een onderdeel in was. De studenten presenteerden en bespraken de resultaten tijdens een avond waar alle inwoners voor waren uitgenodigd.

Naast de werkgroep DTV stelde het bestuur voor het onderdeel Verkeer een aparte werkgroep Verkeer in. De opdracht voor de werkgroep was onderzoek te doen naar verleden, heden en mogelijkheden voor verbetering verkeersveiligheid en vermindering overlast in de kern van Klijndijk.

De gegevens uit Dorpstoekomst Visie 2010-2020, het collegebezoek van 01-11-2016 en resultaten van het belevingsonderzoek diende daarbij meegenomen te worden. Afgesproken is dat de werkgroep Verkeer de voortgang rapporteert aan DK.

De werkgroep aan de slag

De werkgroep werd samengesteld uit leden van DK (zie rapport) en kreeg ondersteuning van het opbouwwerk van Welzijnsorganisatie Andes. De werkgroep heeft zich laten adviseren door VVN tijdens een rondgang langs de knelpunten in het dorp. Hun adviezen zijn benoemd in een rapportage in november 2017.

De inwoners van Klijndijk werden via Ploatselijk Nijs (PN), de website van DK en Facebook geïnformeerd en gevraagd te reageren.
Uit de gegevens van de Buurtvereniging, de voorganger DK en de DTV 2010-2020 bleek dat de behoefte aan het verbeteren van de verkeersveiligheid, handhaving door snelheidscontrole, aanpassing van de wegen en het verminderen van overlast etc. al decennia lang ingebracht werden o.a. in collegebezoeken en gesprekken met wethouders en raadsleden.

Tijdens het collegebezoek in november 2016 zijn het College van B&W en de aanwezige raadsleden door het bestuur geïnformeerd over de pluspunten van het wonen in ons dorp en ook de minpunten waaronder het doorgaande verkeer. Tijdens het goed bezochte openbare deel van het collegebezoek, waarvoor alle inwoners waren uitgenodigd en ook een journalist aanwezig was, werden de vragen van de inwoners ook inzake verkeer in Klijndijk benoemd.

Verdere informatie verwerving en proces.

De resultaten uit belevingsonderzoek 2016 kwamen voor groot deel overeen met de gegevens uit de DTV 2010-2020. De resultaten werden in een openbare bijeenkomst voor inwoners gepresenteerd en besproken.

Vanuit VEN (Veilig Emmen-Noord) ontving de werkgroep vragen en suggesties, onder andere ten aanzien van de Slenerweg en doorstroomaantallen van het verkeer.

Vanuit de gemeente ontving de werkgroep o.a. advies en recente meetresultaten en het huidige Gemeentelijk Verkeers Vervoers Plan (GVVP).

Het gemaakte conceptrapport is besproken met inwoners op een openbare vergadering 20 september jl. Inwoners zijn via PN uitgenodigd en erover geïnformeerd.

Het rapport is op de site van DK geplaatst en er is om reacties gevraagd die overigens ook zijn ontvangen. De ontvangen reacties, o.a. van VEN, zijn meegenomen in het definitieve rapport.

Met de gemeente is het rapport besproken en hun zienswijze is gevraagd.

Over de voortgang werd regelmatig in vergaderingen van Dorpsbelang gesproken en in PN en op de openbare site Dorpsbelang gepubliceerd en om reactie gevraagd.

De definitieve versie van het rapport is aan het bestuur aangeboden en door hen op 08-11 vastgesteld. Vervolgens is het op de openbare site geplaatst. De recentelijk uitgevoerde asfaltering werkzaamheden aan de Hoofdweg en Melkweg, die optisch gezien snelheid verhogend werken en tegengesteld zijn aan de al lang bestaande wensen t.a.v. verkeersveiligheid zijn hierin benoemd.

Via PN en de site van DK zijn bewoners hierover geïnformeerd . Tevens is het rapport naar Plaatselijk belang Valthe en Dorpsbelang Odoorn gestuurd. Een journalist van DvhN is er eveneens naar verwezen.

Op de Jaarvergadering van DK op 21 november jl. is het rapport Verkeer definitief vastgesteld en op 27-11 door Dorpsbelang/Werkgroep aan wethouder F. Buijtelaar aangeboden.

Het Rapport is met terugblik naar verleden en de recente informatie betreffende Slenerweg besproken en goede afspraken zijn gemaakt over samenwerking om maximaal resultaat te bereiken. Realisering van de wens van de inwoners dat alle verkeersdeelnemers o.a. op de Melkweg en Hoofdweg zich zo spoedig mogelijk aan de toegelaten snelheid houden is een belangrijk punt in het geheel.

De werkgroep Verkeer is namens het Bestuur met uitwerking van het rapport gestart. De werkgroep neemt daarbij nieuwe informatie w.o. t.a.v Slenerweg en moties gemeenteraad mee.

Tijdens het openbaar gedeelte bestuursvergadering op 13 december jl. is afgesproken met de aanwezige leden dat zij hun wensen voor 01-01-2018 indienen zodat die met andere ontwikkelingen meegenomen kunnen worden.

De werkgroep heeft in januari overleg met gemeente en alle politiek partijen uitgenodigd om het rapport met ons te bespreken en mogelijkheden van ondersteuning ervoor te verwerven.

De Werkgroep streeft erna om in de 1e helft van 2018 afspraken te hebben t.a.v. de duurdere weg herinrichting en handhaving. T.a.v. aanpassing regelgeving w.o. status wegvakken voorstellen in de 1ste helft 2018 besluitvorming te hebben en in 2ste helft 2018 uitgevoerd.

Daarbij ondersteuning van VVN en opbouwwerker Andes te behouden Via o.a. PN inwoners op de hoogte te blijven houden.

 

Reageren? Dat kan door een e-mail te sturen naar dorpsbelangklijndijk@hotmail.com.