Evaluatie verslag herinrichting Melkweg.

Werkgroep verkeer Dorpsbelang  10-04-2020 

Evaluatie verslag herinrichting Melkweg.

Gaat het goedkomen met de geplande herinrichting Melkweg in 2021.

Gemeente is er druk bezig met maken plannen.

Toch de tijd dringt voor het informeren inwoners en het bespreken van de plannen.

Zie  het kritische tussen evaluatie over de huidige resultaten.

Reacties – adviezen de Werkgroep verkeer  van  Dorpsbelang hoort ze graag.

Voor verdere informatie of geven reacties Wim Oussoren   wimoussoren50@gmail.com

Voortgang herinrichting Melkweg

Op 19 november 2019 vertelde de wethouder dat er toch wel snelheid geboden was voor het maken van plannen voor herinrichting van de  Melkweg. De gemeente  zelf de aanwonende  Melkweg ging  informeren over wensen  en overleggen over de oplossingen. De werkgroep heeft de samen met inwoners in 2019 opgestelde wensen 07-01- 2020 heroverwogen en ingediend  bij de gemeente.

Stand van zaken. De gemeente gaat ( of heeft intussen gevraagd) inwoners vragen digitaal te reageren op de door gemeente voorgestelde wensen.

De werkgroep heeft een adviesaanvraag ingediend bij VVN.

In de bijlagen kunt u zien welke van de wensen o.a. zijn meegenomen, bv. aanpassingen bij de rotonde, d.m.v.  het plaatsen van middengeleiders en voor een veilige voetgangersoversteekplaats bij Visserstraat. Een klein stukje 30 km zone en het kappen van 2 eikenbomen, zie bijlage. Naamloze bijlage 00011

Tevens wat o.a. nog onduidelijk is – niet meegenomen  is,  is een blijvend herstel van de wegranden en kapot gereden aansluitingen op Melkweg. Naast de kans op schade geeft het een onverzorgd aanzien.

De slinger voor de komgrens aan Noordzijde Melkweg is niet meegenomen en onduidelijk is hoe de snelheid dan  afgeremd gaat worden, b.v. drempels/aanpassing plateau.

De aanpassing bij parkeerplaats Valtherbos  en aansluiting bij dierenkliniek en vakantiebedrijf zijn (nog) niet in dit project meegenomen.

Voor de volledige lijst met ingediende wensen, zie bijlage, Probleem analyse Melkweg

Reacties en/of vragen? graag aan Wim Oussoren

Mailadres: wimoussoren50@gmail.com

Voortgang herinrichting Melkweg: de stand van zaken op 28 maart 2020

Op 19 november 2019 heeft de wethouder tijdens de informatieavond in Klijndijk verteld dat vóór de zomervakantie van 2020 de plannen voor de Melkweg klaar moeten zijn. Uitvoering van dit project is gepland in 2021. De gemeente gaat hier zelf met de inwoners over communiceren.

Op 7 januari 2020 heeft de werkgroep verkeer van Dorpsbelang Klijndijk (DK) een zienswijze (standpunt) opgesteld en bij de gemeente ingediend. In deze zienswijze heeft de werkgroep de wensen van de inwoners opgenomen.

Op 25 februari 2020 vond een overleg plaats tussen de gemeente en de aanwonenden (binnen de bebouwde kom van de Melkweg). Dit ging over de door gemeente opgestelde keuzemogelijkheden voor de inrichting van de Melkweg. De gemeente heeft vervolgens om een schriftelijk reactie op deze voorstellen gevraagd. 

De gemeente had een huis-aan-huis actie gepland om de aanwonenden van de Melkweg te vragen naar hun voorkeur over de keuzemogelijkheden. Deze actie is i.v.m. de Corona-crisis afgeblazen.  

Ook het overleg daarna tussen de gemeente en de werkgroep kon niet doorgaan.

De werkgroep verkeer ontving op 27 maart 2020 het volgende bericht van de gemeente over de voortgang: “Op 20 maart 2020 heeft u een brief aan de gemeente gezonden over de Melkweg in Klijndijk. In de bijlage van deze email vindt u de officiële reactiebrief van de gemeente Borger-Odoorn. Ook vindt u in de bijlagen de tekeningen van de varianten en de tekstuele uitleg hiervan. Deze bijlagen kunt u beschouwen als officiële bijlagen bij onze brief.”

In de bijlagen van dit bericht kunt u zelf lezen in hoeverre de wensen van de inwoners van Klijndijk zijn gehonoreerd in de keuzemogelijkheden die de gemeente heeft opgesteld. 

De gemeente is van plan om binnenkort met een digitale enquête de inwoners van de gemeente te vragen welke van de drie varianten voor de herinrichting van de Melkweg hun voorkeur heeft. Hiermee verwacht de gemeente een goed beeld te krijgen van de voorkeuren van de aanwonenden, het dorp Klijndijk en de weggebruikers. “De gemeente bepaalt op basis van de binnengekomen reacties de voorkeursvariant. Hierin weegt de mening van aanwonenden zwaar, maar ook de meningen van andere Klijndijkers en weggebruikers zullen meegenomen worden in de overwegingen om een voorkeursvariant te kiezen. De gekozen voorkeursvariant zal op basis van de reacties eventueel op bepaalde punten aangescherpt worden.”

De werkgroep verkeer stelt vast dat er goede dingen in de reactie en voorstellen van de gemeente staan. Er bestaat echter een verschil van inzicht tussen de gemeente en de werkgroep verkeer over wat het zwaarst moet wegen bij de herinrichting van de Melkweg: de belangen van de inwoners van Klijndijk of de belangen van het doorgaand verkeer. 

De werkgroep verkeer laat zich adviseren door de onafhankelijk werkende VVN (Veilig Verkeer Nederland).

Als u alle bijlagen wilt ontvangen dan kunt u die bij ons opvragen: wimoussoren50@gmail.com .

De werkgroep Verkeer