Informatieavond voor inwoners Klijndijk over Verkeer op 23 april 2018

Oes Hokkie, aanvang 19.30 uur. 

Herinrichting Melkweg- Hoofdweg Klijndijk

In december 2017 informeerde de werkgroep Verkeer van Dorpsbelang Klijndijk (DK)over haar rapport over de verkeerssituatie in Klijndijk in deze dorpskrant en op de website www.klijndijk.info .

De werkgroep wil nu de inwoners tijdens een informatieavond bijpraten over stand van zaken en de voorgestelde maatregelen om de veiligheid te verhogen, de snelheid te remmen en de overlast te beperken met u delen.

Tevens willen wij u bijpraten over het op te stellen nieuwe Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP).

De werkgroep nodigt hiervoor inwoners Klijndijk van harte uit voor de informatie avond 23 april 2018, aanvang 19.30 in Oes Hokkie.

Het onderzoeksrapport Hoofdweg deel Odoorn tot Rotonde Melkweg

  1. (Peter) Zwart Generalist GGP Landelijke Eenheid Politie Noord Oosten heeft een onderzoek gedaan naar de gesignaleerde verkeers problemen op deel Hoofdweg vanaf Odoorn tot aan rotonde Melkweg. Conclusies uit dit rapport en de voorgestelde specifieke maatregelen van DK voor dat wegdeel worden 16 April besproken tijdens een daarvoor georganiseerde informatie avond voor de aanwonende.

 

Nieuw GVVP( gemeentelijk verkeers en vervoersplan).

29 maart was de 1ste bijeenkomst voor de klankbord groep GVVP{ waarin ook DK is vertegenwoordigd.

Gestart is met de inventarisatie van wensen- zienswijzen. Naast de dorpsbelangen organisaties zijn de inwoners gevraagd hun ideeën, wensen door te geven. De wensen en zienswijze worden meegenomen en zijn belangrijk gegeven voor de opzet van het nieuwe GVVP. Het rapport verkeer van DK en de zorgen en wensen ten aanzien van het Oost- West verkeer zijn daarbij ingebracht door DK en worden meegenomen bij de plannen. Tijdsplanning. Geprobeerd wordt voor eind dit jaar het voorstel nieuwe GVVP aan de gemeenteraad voor te leggen.

Reageren, vragen? Dat kan door een e-mail te sturen naar dorpsbelangklijndijk@hotmail.com .

 

Denk mee….. Klankbordgroep GVVP

De gemeente Borger-Odoorn werkt aan een nieuw gemeentelijk verkeer- en vervoersplan (GVVP). Daarin staat omschreven hoe we omgaan met zaken als wegen, fietspaden, parkeren en verkeersveiligheid. Natuurlijk willen we graag weten hoe u als verkeerdeelnemer over deze onderwerpen denkt.
Laat het ons weten
Misschien zijn er locaties in de gemeente die u onveilig vindt, of hebt u ideeën voor verbetering van een verkeerssituatie. Van 2 tot en met 20 april kunt u dat laten weten via www.borger-odoorn.nl/verkeer. Hier kunt u op de kaart een locatie aanwijzen en daar commentaar bij geven. U kunt uw input voor het verkeersbeleid ook per brief naar ons sturen, onder vermelding van GVVP. Via onze website en deze rubriek in Week in Week uit laten we weten wat we met de opbrengst hebben gedaan.
Klankbordgroep
We hebben ook een klankbordgroep voor het GVVP opgericht die ons adviseert. In de klankbordgroep zijn de diverse dorpsverenigingen vertegenwoordigd. Zij denken mee over een aantal specifieke onderwerpen zoals wegencategorisering, fietsstructuur en landbouwverkeer.

Politieke partijen op bezoek bij de werkgroep Verkeer

De werkgroep Verkeer (onder de vlag van Dorpsbelang Klijndijk) heeft eind 2017 hun rapport over de verkeerssituatie in Klijndijk aangeboden aan de wethouder van de gemeente Borger – Odoorn, Freek Buijtelaar.

Vervolgens heeft de werkgroep de politieke partijen van de gemeente Borger – Odoorn uitgenodigd voor een bijeenkomst om dit rapport te presenteren en hierover met elkaar in gesprek te gaan. Deze besloten bijeenkomst vond afgelopen 31 januari plaats in Oes Hokkie.

De opkomst vanuit de politiek was bijzonder goed met 19 vertegenwoordigers. Eerst werd het plan gepresenteerd (zie voor het plan www.klijndijk.info ) . Vervolgens ging men met elkaar in gesprek over de knelpunten, mogelijke praktische oplossingen en vooral hoe deze gerealiseerd kunnen worden. Want dat dit laatste geen makkelijke weg is die veel geduld vraagt is inmiddels bekend.

Er werden vragen gesteld en adviezen gegeven. Concrete toezeggingen deden de politici niet omdat besluiten alleen door de gehele gemeenteraad genomen worden. De werkgroep vond het een constructieve bijeenkomst en neemt de informatie mee naar de volgende vergadering eind van deze maand. Het doel is en blijft om voor alle inwoners van Klijndijk de verkeersveiligheid zo snel mogelijk te verhogen en de overlast van het verkeer te verminderen.