Rapportage werkgroep verkeer periode januari 2018 – augustus 2018.

Deze rapportage is gebruikt bij de presentatie en uitgedeeld aan raadsleden d.d. 12 september op 12 september 2018.

Klijndijk is een aantrekkelijk dorp om in te wonen waarbij rust en ruimte belangrijke factoren zijn. De rust wordt op Hoofdweg en Melkweg teniet gedaan door verkeersoverlast en onveiligheid.

 In ’t voorleden ligt het heden, in het nu, wat worden zal. (William Bilderdijk)

 

’t Voorleden

 

Gegevens 31-01-2018.

Bij onderzoek voor het opstellen DTV (*2) 2010-2020 zijn op 02-06-2009 als prioriteit gekozen op nummer:

 1. Verkeersveiliger maken en snelheidsbeperkende maatregelen op Melkweg en    Hoofdweg.
 2. Nieuwbouw voor starters en senioren.
 3. Omleiden vrachtverkeer Melkweg
 4. Uitbreiden Oes Hokkie tot volwaardig dorpshuis.
 5. Toegankelijkheid Oes Hokkie verbeteren

 

Klijndijk heeft i.s.m. de gemeente een prachtig functioneel dorpshuis met een goed begaanbare toegangsweg gerealiseerd.

Voor de oplossing van de allang bekende verkeersoverlast en verkeersonveiligheid is aan de gemeente om oplossingen gevraagd, zoals in omliggende dorpen uitgevoerd.

Het grootste aandachtspuntpunt is het verkeer over de Melkweg.

Het overgrote deel van de respondenten vindt dat er te hard wordt gereden. Uit D.B.O 2016.(*3)

 

Oost-West verbinding.

Uit: ‘Evaluatie GVVP Grontmij 2005 inzake verkeers- en vervoerontwikkelingen buiten de gemeente’.

De N391 is in het jaar 2000 aangesloten op de rondweg Emmen. Hierdoor is een verbinding Emmen – Ter Apel ontstaan die is kortgesloten met de N366. Eén van de doelen van deze aansluiting is en was de route Klijndijk-Valthermond-Musselkanaal te ontlasten.

DK citeert in hun vragen in 2010 om verkeersmaatregelen rapport Grontmij 2008; Update GVVP(*4) .

De Melkweg voldoet niet aan de huidige richtlijnen van de uitgangspunten van Duurzaam Veilig en past niet in het kader van de Essentiële herkenbaarheidskenmerken.

Hierin schuilt het gevaar dat het tweeledige beeld van de Melkweg, enerzijds lang, recht en breed zodat er een hogere snelheid uitgelokt wordt, zodat er een lagere snelheid nodig is voor de verkeersveiligheid.

Het is ongewenst, uit oogpunt van de verkeersveiligheid, de Melkweg in te richten als gebiedsontsluitingsweg .

Rapport RHKDHV(*5) geeft aan dat tot 2030 het verkeer zal afnemen op Melkweg.

In begin 1990 zijn de overlast- en (ook benoemd werd schade) veroorzakende verkeersdrempels weggehaald en vervangen door druppels met verkeersbegeleidende palen erop. De verkeersbegeleidende palen op de druppels zijn later zonder overleg weggehaald, en zonder de aanbevolen, aanvullende maatregelen te treffen. (Uit Rapport Grontmij 2008)

In de update GVVP (Grontmij 2013) is benoemd dat de, door het college in 2002 vastgestelde rapport, de rijbaansplitsing/afremslinger op de komgrens niet is geplaatst, maar is vervangen door plaatsing van een (aanmerkelijk goedkopere en vrij onopvallend) verkeersplateau.

Tijdens het laatst uitgevoerde periodiek onderhoud aan Melkweg/Hoofdweg  is in plaats van de, met DK besproken, aan te brengen snelheidsremmende uitvoering, een tot snelheid uitdagende laag asfalt aangebracht.

 

27 november 2017 Er is een nieuw verkeersrapport van DK Klijndijk aangeboden aan en besproken met wethouder Buijtelaar (gemeente).

In de gemeenteraadsvergadering van 30 november 2017 is vastgesteld dat Slenerweg en de Hoofdweg tussen de rotonde Klijndijk en aansluiting op de Odoornerweg een ETW (*6) moeten blijven. Tevens zijn er moties ingediend voor veiligheid op het tracé Slenerweg en een motie voor afremming van inkomend verkeer vanuit Odoorn door wegversmalling (Weerdinge-variant).

De voorstellen DK (in rapport 2017) worden door de beleidsmedewerker verkeer als realistisch beoordeeld.

Januari 2018 Het verkeersrapport is door werkgroep besproken met de politieke partijen en er is afgesproken om in september 2018 gezamenlijk over de resultaten te spreken.

 Het heden.

 Vervolg na 31-01- 2018 tot 03-09-2018 .

In maart 2018 is het rapport van politieagent dhr. P. Zwart “Probleem in de Wijk (Hoofdweg- Klijndijk)” aangeboden.

Vermeld in rapport:

Beleidsmedewerker gemeente Borger-Odoorn gaf aan dat na de besluitvormingen de herinrichting van de Hoofdweg meer geprioriteerd zal zijn dan overige wegen binnen de gemeente. Op 6 maart 2018 is de beleidsmedewerker aangesproken door wethouder F. Buijtelaar van de gemeente Borger-Odoorn. Hij gaf aan dat het college (Burgemeester en Wethouders) achter het plan staat om de Hoofdweg opnieuw in te richten en hierbij passende snelheidsbeperkende maatregelen te nemen.

Op 7 maart 2018 heeft er een derde gesprek tussen de politie, gemeente Borger-Odoorn en Dorpsbelangen Klijndijk plaatsgevonden. Hierbij en heeft de beleidsmedewerker verkeer van Borger-Odoorn de gehele procedure besproken die vanaf nu in gang wordt gezet.

Op 8 maart 2018 is het verkeersrapport Klijndijk door gemeenteraad ter afhandeling in handen van het College gesteld en is een spoedige behandeling gevraagd. Tijdens deze raadsvergadering is waardering uitgesproken over inzet en werkwijze DK en dat de wensen inwoners, een chicane, leidend dienen te zijn en niet door de gemeenteraad gevraagde wegversmalling (Weerdinge-variant)

De nieuw binnengekomen onderzoekscijfers van de politie betreffende de snelheidsmetingen op de Hoofdweg en Melkweg bevestigen de forse en veelvuldige snelheidsovertredingen .

16 april

Infoavond aanwonenden Hoofdweg ri. Odoorn n.a.v. rapport P. Zwart.

24 april

Infoavond inwoners Klijndijk over voortgang herinrichting wegen

2 mei 2018

De wethouder besprak met de werkgroep de stand van zaken.

De wethouder stelde dat in september de spa de grond in gaat voor de aanpassing van de komgrenzen waarbij uitvoering met de gewenste chicanes en komgrens verleggen besproken werd. Afgesproken werd dat dit gecommuniceerd zou worden met inwoners.

Diezelfde dag nog kwamen er voorstellen ter bespreking voor goedkopere oplossingen. Een uitgangspunt bij de vraag chicane komgrens Hoofdweg ( ri. Odoorn) was het nut van de dure chicane als straks de hoofdweg tot Odoorn ingericht wordt als ETW.

De werkgroep bracht wederom het advies c.q. wens in om het verkeer vanaf N34 via de Achterweg naar de Torenwijk, Odoorn te geleiden en de Hoofdweg, Klijndijk te ontlasten.

Nieuw knelpunt: Er ligt een gasbuis langs de Melkweg, die vanaf de Slenerweg onder de N34 door loopt en onder de evt. toekomstige rotonde en parallelweg. Daarboven mag mogelijk geen chicane gemaakt worden. De eikenbomen kunnen/mogen blijven staan. Het verzoek van begin juni 2018 aan de Gasunie om toestemming heeft 22-08-2018 nog geen antwoord opgeleverd.

28 juni. Is er een motie ingediend met de vraag/voorstel, vooruitlopend op GVVP, om verkeersveiligheid aan te pakken in Klijndijk. De motie wordt niet aangenomen.

3 juli.

Kennismakingsgesprek met de nieuwe wethouder.

De voorgeschiedenis en de huidige plannen/wensen worden benoemd, alsmede de toezegging van de vorige wethouder van 1 mei jl. dat in september 2018 de spa de grond in gaat.

Wethouder N. Houwing benoemt n.a.v. de afspraak met gemeenteraad op 28 juni dat in september een voorstel komt met aanpassingen van de komgrens ter bespreking in de gemeenteraad van september a.s.

10 juli

We kregen tijdens de klankbordbespreking het voorstel te horen om het GVVP, Slenerweg, Melkweg en deel Hoofdweg tegen de verwachting van de werkgroep in, op te waarderen naar GOW (*7).

Volgens de werkgroep is het onwenselijk voor inwoners, en zonder flinke aanpassingen niet mogelijk, om de Melkweg op te waarderen tot GOW.

Te denken daarbij o.a. aan de groeiende geluids- en CO2 overlast, de beperking van de gebruiksmogelijkheden Melkweg voor langzaam verkeer- landbouw- paarden (langzaam verkeer mag niet op een GOW). Daarbij denkt werkgroep dat aanpassen aan ETW-normen goedkoper is als het aanpassen/voldoen aan GOW-eisen. Waaronder het maken van oversteekplaatsen voor voetgangers en/of fietsers en oprijden vanaf het eigen erf, conform de eisen bij GOW .

Het voorstel om de wegen tot GOW op te waarderen, deed de werkgroep besluiten om terug te komen op de instemming met de proef met goedkopere Gumatec drempels en het terugvallen op de steeds gevraagde chicanes als komgrensaanduiding.

25 juli

Verzoek aan de wethouder gedaan voor overleg over de stand van zaken t.a.v. de aanpassing komgrenzen, GVVP en onze vraag en de wens voor een dialoog over de belangentegenstelling tussen doorgaand verkeer en inwoners van het doorgaand verkeer bij GOW of ETW en de aanwonenden/inwonenden.

30 juli.

Gesprek met beleidsmedewerker. Benoemd werd de goede en onderling gewaardeerde samenwerking, besproken werd de stand van zaken komgrenzenaanpassing en toelichting op voorstellen GVVP en de visie/meningsverschillen en onze inzet de komende tijd.

10 augustus.

De gevraagde input voor het coalitieakkoord is verstuurd aan college met o.a. de vraag hoe het benoemde in klankbord GVVP zich verhoudt met het onderzoek naar een goede Oost-West verbinding, het ontlasten van de kernen, tot het al in de klankbordgroep voorgestelde keuze voor een verbindingsweg ten zuiden van Borger-Odoorn vanaf N34 naar de Rondweg Emmen – Ter Apel. N391/N366.

18 augustus.

PR bericht verstuurd naar “Week in week uit” om betrokken inwoners te informeren.

23 augustus.

Bericht griffie agenda stukken gemeenteraad 076-09-2018 beschikbaar. Hierin voorstel aanpassing Hoofdweg.

27 augustus.

Herinnering gestuurd aan wethouder en gevraagd om het gesprek.

Oost -West verkeer.

Al jaren een heikel punt in Borger-Odoorn en heel erg in Klijndijk.

DK Klijndijk was i.s.m. met Valthe, in overleg met de gebiedscoördinator, eind 2017 gestart met organiseren van een regioavond voor dorps/plaatselijke belangen voor Zuid-West Borger-Odoorn over het Oost-West verkeer.

Te starten met het krijgen van inzicht, is er een behoefte/noodzaak bij de gemeente om door Borger-Odoorn een verbindingsweg te creëren voor verkeer vanaf de N34 naar het Groningerland/rondweg Emmen. Bespreken van valide gegevens t.a.v. voor wie, wat/, hoeveel, waarvandaan en waar naartoe, wanneer, hoe en wat de gevolgen zullen zijn voor de inwoners. Daarna met elkaar bespreken welke oplossingen en mogelijkheden er zijn.

Op advies van de beleidsmedewerker verkeer, die nadrukkelijk aangaf dat deze punten besproken zouden worden in de klankbordgroep, stopten we met de voorbereiding en berichtten we de betrokkenen hierover.

De toegezegde motivatie en discussie over deze informatie, over het waarom en de noodzaak van de GOW, is niet gerealiseerd. Naderhand is er door DK om een dialoog gevraagd over de belangentegenstelling van de partijen bij het realiseren van de GOW door dorpskern (via wethouder en beleidsmedewerker verkeer) over de volgende punten.

Gericht op woongenot en overlast bewoners:

 • wonen – verkeersveiligheid- bereikbaarheid woningen/bedrijven – waarde woningen – gevolgen voor bedrijven
 • Gericht op de b.v. economische motieven weggebruikers:
 • landbouwverkeer – zakelijk autoverkeer – recreatief verkeer – toerisme – verbinding tussen de dorpen – bereikbaarheid bedrijven

GVVP

Recentelijk onderzoek in het kader van een nieuw GVVP t.a.v. aantallen gaf aan dat er een afname is van de verkeersbewegingen op de Melkweg. Dit is in overeenstemming met de prognose van RoyalHasKoningDHV dat het verkeer op Melkweg tot 2030 zal afnemen.

 29 maart.

1ste klankbordbijeenkomst GVVP Klijndijk vraagt in het verslag op te nemen dat er zorgen zijn over het Oost-West verkeer en dat alle informatie, reeds bij gemeente ingebracht, inzake het GVVP, meegenomen wordt. Tijdens de 1e bijeenkomst heeft vertrekkende wethouder gevraagd over cijfers bij onderbouwing GVVP. Antwoord: de Emmense modellen passen ook voor Borger-Odoorn. Tot op heden is gevraagde onderbouwing niet gegeven.

 

23 mei 2de klankbordbijeenkomst. Klijndijk merkt op dat de gevraagde en toegezegde, op te nemen punten niet in het verslag staan. Klijndijk vraagt wanneer de 850 inzenders de reacties te horen krijgen wat er met hun inbreng is gedaan.

Antwoord: dit moet nog bekeken worden.

10 juli 3de klankbordbijeenkomst.

Klijndijk merkt op dat wederom de toegezegde op te nemen punten niet in het verslag opgenomen zijn. Tevens merkt Klijndijk op dat de inbreng Zuid- West Borger-Odoorn, inzake de wegen, niet correct is weergeven. Het ingebrachte advies was: maak van alle wegen een ETW. In het verslag staat dat de groep heeft geadviseerd om zoveel mogelijk wegen ETW te maken.

N.a.v. voorstel en ideeën RHKDHV.

Alle wegen tussen N34 door woonkernen Klijndijk/Valthe/Valthermond tot aan rondweg Emmen – ter Apel op te waarderen tot GOW.

Gevraagd wordt naar de motivatie. Antwoord: Omdat het gewenst is in belang van het verkeer.

De vraag: Maak voor bebouwde kommen b.v. in Klijndijk een uitzondering. Geen GOW en laat de Melkweg ETW blijven, sluit die buiten de bebouwde kom aan op GOW, zoals elders in het land gebeurt.

Antwoord: het mag wel maar wij kiezen er in verband met gewenste uniformiteit (in Borger-Odoorn) niet voor.

T.a.v langzaam verkeer w.o. landbouwverkeer/paarden dat niet op standaard GOW mag. Oplossing: Wij maken daarvoor uitzonderingen en wijken af van de standaard GOW-eisen.

Toegezegd werd 10 juli dat verslag incl. modellen binnen 2 weken opgestuurd worden.

 

Verslag ontvangen 27-08-2018

Wat worden zal.

 De bijeenkomst met raadsleden versterkt de gedachte dat we samen leren uit het verleden en samen tot goede oplossingen komen.

Doelen:

 1. De werkgroep streeft ernaar en gelooft erin dat vòòr 01-01- 2019 en in goede samenwerking, de toegezegde komgrenzen/aanpassingen door de gemeente uitgevoerd zijn.
 2. Gevraagde dialoog i.v.m. Oost-West over de belangentegenstelling van weggebruikers en inwoners woonkernen gerealiseerd te hebben.
 3. Dat in samenwerking met de gemeente een plan van aanpak, herinrichting Melkweg en Hoofdweg, waarin de afspraken over het rapport van P. Zwart en uitgangspunten van het rapport, “Verkeer Klijndijk”, zijn verwerkt, is aangeboden aan de gemeenteraad voor besluitneming.
 4. Begin 2019 opnieuw in gesprek met de gemeenteraad over de vorderingen.

 

*1        DK                  Dorpsbelang Klijndijk

*2        DTV                DorpsToekomstVisie

*3        DBO               DorpsBelevingsOnderzoek

*4        GVVP             Gemeentelijk VervoersPlan

*5        RHKDHV        RoyalHasKoningDHV

*6        ETW               Erftoegangswegen (ETW): wegen met een verblijfsfunctie, bestemd voor het toegankelijk maken van percelen. Erftoegangswegen hebben geen rijbaanscheiding en snel- en langzaam verkeer rijdt gemengd, hetgeen een relatief lage maximumsnelheid vereist. Doorgaand verkeer wordt bij voorkeur zo veel mogelijk geweerd. Buiten de bebouwde kom mag op erftoegangswegen 60 km/h gereden worden, binnen de bebouwde kom 30 km/h

 

*7        GOW              Gebiedsontsluitingswegen (GOW): wegen die zowel doorstroming als uitwisselen tot doel hebben. Gebiedsontsluitingswegen kenmerken zich door scheiding van snel- en langzaam rijdend verkeer (parallelle fietspaden) en gelijkvloerse kruisingen. Buiten de bebouwde kom mag er 80 km/h gereden worden, binnen de bebouwde kom 50 km/h of 70 km/h.