Verslagen

Jaarlijkse vergadering met alle verenigingen/stichtingen uit Klijndijk Dinsdag 21 november 2017 Aanvang:   19.30 uur tot 20.30 uur in Dorpshuis “Oes Hokkie”
Aansluitend zal de jaarvergadering van Dorpsbelang Klijndijk plaatsvinden.

 

 1. Opening • Welkom aanwezigen (15 personen). •             Afmeldingen: IJsvereniging en Toneelvereniging en 4 mei comité. •             Het boek “150 jaar Klijndijk, het verhaal van de Zietak” is te koop (kost 15 euro).
 2. Vaststelling van de agenda • Bij de gemeente was gevraagd of iemand uitleg kon geven over hoe vrijwilligers verzekerd zijn. Dat wilde de gemeente niet maar er is wel informatie gestuurd, inclusief een schadeformulier: de gemeente heeft een verzekering voor alle vrijwilligers. Deze informatie is naar alle verenigingen doorgestuurd. Gevraagd wordt of de gemeente weet welke verenigingen er zijn. Dat is niet nodig als de vereniging onder DK valt. Welfare houdt op te bestaan in 2020 (het valt nu nog onder het Rode Kruis). Vastleggen t.z.t. dat het dan onder DK valt.
 3. Notulen vorige vergadering 22-11-2016 • Er is niets gedaan met het werven en afstemmen van sponsors. Dit liep vast op dat niemand het wilde doen. Een idee is om de BOKD te vragen om iets te komen vertellen over mogelijke subsidiepotjes, als daar belangstelling voor is. Er blijkt wel belangstelling. Het bestuur van DK pakt dit op. •             Er zijn geen opmerkingen over de notulen, ze worden vastgesteld.
 4. Mededelingen
 • De jeugdsoos voegt zich bij de activiteitencommissie.
 1. Controle adressenlijst secretariaten van de verenigingen
 • Anneke Drent voert het secretariaat van 55 +.
 1. Vaststellen data activiteiten 2018
 • Alle activiteiten die in Oes Hokkie plaatsvinden worden op 1 agenda gezet.
 1. Rondvraag
 • Geen punten.
 1. Sluiting

 

Verslag jaarvergadering Dorpsbelang Klijndijk 2017 Dinsdag 21 november 2017 in “Dorpshuis Oes Hokkie”. Aanvang 20.30 uur

 1. Opening en welkom allen (15 personen)
 2. Vaststelling van de agenda Gevraagd wordt of er vragen of wensen zijn m.b.t. de website www.klijndijk.info Het is belangrijk om regelmatig nieuwe informatie erop te zetten. Het stukje van DK (na de vergadering) zou er nog apart op gezet kunnen worden, het staat er nu op als onderdeel van Ploatselijk Nijs (Marleen). Het zou interessant zijn om te kijken hoe vaak de website bezocht wordt (het was honderden keren per jaar, het is niet bekend hoe vaak het nu is: actie Janneke).
 3. Notulen vorige jaarvergadering d.d. 22 november 2016 • Er zijn geen opmerkingen, ze worden vastgesteld met dank aan Wim Oussoren.
 4. Secretarieel jaarverslag 2016 – 2017 • Het publiceren op de website is gewenst (Marleen)
 5. Financieel jaarverslag en verslag kascommissie 2016 – 2017
  Positief saldo: er is nog achterstallige contributie van het jaar ervoor binnen gekomen, hierdoor is het saldo wat positiever gekleurd. Er is nu geen achter- stand meer in betalingen van contributie. Na 3 keer terugstorten wordt een briefje in de bus gedaan, als er dan nog niets gebeurt dan wordt betreffende adres van de lijst gehaald. Op het briefje kan dit gemeld worden, aldus besloten, DK neemt dit voorstel over. -Voor het eerst is met een automatische incasso gewerkt. In sommige straten is nog niet zo actief gevraagd. Bij nieuwe bewoners wordt het direct gevraagd. -AED: deze is destijds geschonken door Zomers Bouwbedrijf. DK heeft de kosten op zich genomen voor het onderhoud. Als de AED gebruikt wordt komen er nog extra kosten bij omdat paddles vervangen moeten worden. In grotere plaatsen betaalt de gemeente het onderhoud, BO is hiertoe nog niet bereid gevonden. Nu betalen eigenlijk alleen de leden van DK voor de AED. De leden van de vrijwilligersgroep betalen de kosten van de reanimatiecursus zelf (8 jan. 2018 volgende datum bij Zomers op het terrein). Arjen v.d. Veen wil bij de gemeente wel navragen hoe het zit met subsidiemogelijkheden voor de AED, in overleg met Bert van Veen. Cor stuurt hem de informatie toe. Harm Weerman heeft gevraagd of er afstemming kan komen tussen de AED groepen in de regio. -De bankkosten zijn best hoog, 15 euro per maand voor een zakelijke rekening, meldt de Speeltuinvereniging. De bank betaalt wel een subsidie aan de activiteitencommissie (150 euro). De Regiobank zou goedkoper mogen zijn maar de Rabobank sponsort wel een aantal dingen (bv. Kerstmarkt). Opgemerkt wordt dat het duidelijker is als de bedragen van sponsoring en/ of subsidie ook op de rekening vermeld worden, ook al is het niet voor DK maar voor bv. de activiteitencommissie. Bij de kascontrole zijn deze bedragen overigens wel inzichtelijk. Besloten wordt om ze voortaan op de rekening van DK te vermelden.Kerstboom: bij het kolkje staat altijd een kerstboom. De verlichting is deels gesloopt. Gevraagd wordt of er nieuwe verlichting in de boom kan. Dit kan.
  -Nieuw lid kascommissie: Wim Oussoren; zittend lid: Jan van der Mark. Reserve (daarna 2 jaar lid): René van Goor meldt zich. De kascommissie heeft decharge verleend. Het financieel overzicht wordt goedgekeurd.
 6. Vaststellen contributie 2017 / 2018 • Besloten wordt om dit te laten zoals het was, €5,00 per lid en €2,00 voor de speeltuin cie.
 7. Verslag Speeltuincommissie • Er is een verslagje van het afgelopen jaar. -Het hekwerk om het elektrahuisje moest vervangen worden, dit is na enig aandringen gebeurd. -Ligging speeltuin: sommigen vinden het prettig of juist onprettig dat het besloten ligt. Zelf snoeien is niet toegestaan. -Een aantal toestellen is vervangen hoewel ze niet afgekeurd waren. Hierdoor is er geen subsidie van de gemeente mogelijk geweest. Daarom zal voortaan iets pas vervangen worden als het afgekeurd wordt. -Ter overweging om t.z.t. een andere invulling te geven aan de speeltuin, meer richting bootcamp en outdoor fitness activiteiten. Voor de dorpstoekomstvisie zal een voorstel gedaan worden om dit op te nemen: welke keuzes worden er gemaakt in de toekomst, en op welke plek?
  -Vanuit de IJsvereniging ligt er ook een vraag, mogelijk kan dit gecombineerd worden, zeker als verplaatsen aan de orde komt. De Speeltuincommissie staat hier positief tegenover. Het bestuur van DK zal een overleg organiseren.
  -Er is ook een financieel verslag ingediend. Getracht wordt om zoveel mogelijk te sparen. Er is dit jaar niets uitgegeven (behalve bankkosten).
 8. Verslag Werkgroep Ommetjes • Er is een verslag aangeleverd. Dit kan opgevraagd worden bij de werkgroep.
  -Er is een nieuwe coördinator nodig/ gewenst nu Henny Oosterdijk dit niet meer doet. Albert van Wijk en Jan van der Mark vangen dit zo goed mogelijk op. -De gemeente heeft voor 3 jaar een subsidie toegezegd. Verder heeft het oud papier geld opgeleverd. Ook de flyer is gesubsidieerd. Er ligt een idee voor een sponsor wandeltocht. •             Er zijn QR codes geplaatst, deze worden regelmatig bekeken. -Er is een samenwerking met Geopark de Hondsrug.
 9. Werkgroepen:
  Verkeer: het verslag van de werkgroep staat sinds kort op de website van Klijndijk. Gekeken is naar mogelijkheden om de verkeersveiligheid te verbeteren en om de snelheid terug te brengen op met name de Hoofdweg en Melkweg. Het zijn nu nog 80 km wegen. De weg van Odoorn naar Valthe is wel 60 km. Jan Ymker is de nieuwe man bij de gemeente en staat positief t.o.v. de plannen. Hij heeft ook goede suggesties gedaan.Het vervangen van de deklagen was laat ingepland omdat er nog geld voor beschikbaar was, om die reden is er niets met de wensen/ plannen gedaan.Wel zijn deze strepen makkelijker te verwijderen bij eventuele veranderingen.

Vanuit het GVVP zal de gemeente de inrichting van de wegen aanpassen aan hoe het eigenlijk zou moeten zijn. De werkgroep stelt snelheidsbeperkende maatregelen voor zoals slingers bij de ingangen van het dorp, evenals alles 60 km maken en erftoegangsweg. Als het verslag hier goedgekeurd wordt dan gaat de werkgroep (op verzoek van het bestuur van DK) het aanbieden aan de gemeente. Er zijn geen opmerkingen bij het rapport van de werkgroep Verkeer waarmee deze wordt vastgesteld.

 • DTV en Wonen: gestart is met het updaten van de DTV. De uitkomsten van het onderzoek van de studenten zijn meegenomen. Actuele zaken: speeltuin en ijsvereniging. Verder nog 2 grote thema ‘s: verkeer en wonen. Hoe houd je het dorp gemêleerd. In Klijndijk was/ is geen leegstand, in andere dorpen in de gemeente wel. De woningbouwvereniging anticipeert op leegstand maar niet altijd per dorp. Is er vraag naar woningen voor jongeren? Er is een enquête verspreid, een bijeenkomst gehouden maar de reacties waren minimaal. Hoe kreeg je meer respons als je bv. ook de ouderen wil vragen. De werkgroep heeft hierover advies van de BOKD gehand. Op dit moment vindt er een verjonging plaats in het dorp. Gesloopte huizen Klijnstraat: hier is nog geen plan voor. Omdat elders in de gemeente leegstand is zal de woningstichting hier niet gauw gaan bouwen. Stel dat de braakliggende grond voor particuliere investeerder vrij komt dan kan er mogelijk een (andere) invulling aan worden gegeven. Het bestuur heeft de gemeente reeds geadviseerd n.a.v. de gemeentelijke nota Woonvisie. Als de DTV klaar is kan er verder gepraat worden.

De digitale dorpsagenda staat op de website. Opmerkingen hierover graag voor 11 dec. 2017 melden, daarna wordt hij de volgende bestuursvergadering vastgesteld.

 • Zietak: er zal gekeken worden naar spanningsproblemen in het elektra bij bewoners in de buurt. M.b.t. stank wordt gekeken of dit een onderzoek voor studenten kan worden. Gekeken wordt of er recreatieve waarde hersteld kan worden. Gezondheid: mogelijk ontstaan er klachten n.a.v. het wonen bij de Zietak. De GGD is hiervoor ingeschakeld om te kijken of dit reëel zou kunnen zijn. Het stuk staat op de website (zonder foto ‘s).
 • 4 mei Herdenking: hoe nu verder herdenken met de kinderen? Henk van der Veen deed dit altijd in de vorm van een overdracht van groep 8 naar groep 7. Dit jaar was er 1 kind. Het is wel van belang om de herdenking levend te houden. Door kinderen te betrekken krijg je misschien ook minder vernielingen. Opgemerkt wordt dat alleen als er op school aandacht aan wordt besteed het haalbaar is om er actief iets mee te doen.

De conclusie lijkt om het over te laten aan Valthe. Ook kunnen ouders met hun kinderen naar de volwassenenherdenking gaan.

 1. Activiteitencommissie Dorpsbelang Klijndijk – Udik • Janneke en Esther zitten namens DK in deze commissie (samen met mensen van Udik). -Er zijn het afgelopen jaar veel activiteiten uitgevoerd door de activiteiten- commissie waaronder alle activiteiten die DK voorheen deed.
 2. Bestuursverkiezing:

Aftredend:                                                                       Maarten Waindrich
Hij wordt hartelijk bedankt voor de jaren inzet.

Periodiek aftredend 2017en herkiesbaar:           Annemiek Kaspers
Annemiek is bereid om in het bestuur te blijven als penningmeester en wordt bij acclamatie herkozen tot penningmeester.

Er zijn nu nog 3 vacatures in het bestuur.

 1. Plannen bestuur 2017/2018
  Ondersteunen Activiteitencommissie
  Dorpsagenda: vaststellen actuele Dorpsagenda; uitwerking Dorpstoekomstvisie, Wonen
  Verkeer: de uitgangspunten van het rapport proberen te realiseren .
  Infoboekje voor nieuwe bewoners Klijndijk: het voorstel is om dit nog een jaartje te laten liggen.
  Zietak
  4 mei herdenking
  AED
  Overleg Speeltuin – IJsvereniging
 2. Rondvraag
 3. Sluiting

Besluiten

 1. Contributie: nadat de contributie 3 keer teruggestort is ontvangt men van DK een briefje in de bus dat men van de ledenlijst van DK verwijderd is.
  2. Sponsorbedragen/ subsidie: deze worden voortaan op de rekening van DK vermeld, ook als ze rechtstreeks doorgesluisd worden naar bv. de activiteitencommissie.
  3. Hoogte contributie: besloten wordt om deze te laten zoals het was: €5,00 per lid en €2,00 voor de speeltuincommissie.

Acties jaarvergadering DK 21 nov. 2017:

 1. De stukjes van DK in PN apart op de website (laten) zetten. Marleen
 2. Opzoeken hoe vaak de website van Klijndijk wordt bezocht. Janneke
 3. Het secretarieel jaarverslag (laten) publiceren op de website. Marleen
 4. Informatie over AED naar Arjen van Veen sturen. Cor
 5. Organiseren overleg tussen speeltuin- en ijsvereniging. Bestuur DK.

 

Secretarieel jaarverslag Dorpsbelang Klijndijk periode 1 okt. 2016 tot 30 sept. 2017

Het bestuur van DK informeert de inwoners maandelijks via Plaotselijk Nijs en de website www.klijndijk.info over bestuurlijke zaken.  

Bestuur

Op het moment van de jaarvergadering op 22 november 2017 bestaat het bestuur van Dorps-belang Klijndijk uit de volgende 6 personen: Annemiek Kaspers, Maartje de Haan en Anita van Veen, Albert van Wijk, Janneke de Graaf en Maarten Waindrich. De laatste 3 treden periodiek af en zijn herkiesbaar. Maartje en Anita treden terug uit het bestuur. Zij worden hartelijk bedankt voor hun inzet.

Er zijn 3 kandidaten die vervolgens gekozen worden tot nieuwe bestuursleden: Cor Hogenkamp, Jeroen van Klinken en Marleen Claessens. Daarmee bestaat het bestuur uit 7 personen.

Het bestuur heeft een openbaar gedeelte van de bestuursvergadering ingesteld:

bij de vergadering (elke 2e woensdag van de maand) kunnen bewoners van Klijndijk het eerste half uur binnenlopen om dingen die hen bezighouden te bespreken.

Hier is tot nu toe geen gebruik van gemaakt.

Op 30 november 2016 is het convenant Udik- Dorpsbelang Klijndijk ondertekend en daarmee formeel bekrachtigd. Het doel van dit convenant is om afspraken vast te leggen over het gezamenlijk organiseren van activiteiten door een activiteitencommissie die beide organisaties tot nu toe afzonderlijk organiseerden. Het doel van deze activiteiten is tweeledig: financiën genereren voor dorpshuis Oes Hokkie en de leefbaarheid en samenhorigheid in het dorp versterken.

Udik en DK gaan jaarlijks deze afspraken evalueren en zo nodig op onderdelen bijstellen.

Activiteitencommissie DK/ Udik.

In november 2016 is er een activiteitencommissie geïnstalleerd bestaande uit bestuursleden en/of afgevaardigden van Udik, DK en een groep enthousiaste vrijwilligers. Door het gezamenlijk ondertekenen van een convenant is dit ook officieel gemaakt. De doelstelling zoals hierin opgenomen is: het in gezamenlijkheid en in samenspraak een activiteiten- commissie (denktank) te installeren en in stand te houden; nieuwe initiatieven te ontplooien en organiseren; de bestaande activiteiten voortzetten om enerzijds het dorpshuis Oes Hokkie te behouden en anderzijds de leefbaarheid en samenhorigheid in het dorp Klijndijk te versterken.
De bestaande activiteiten zijn zo veel mogelijk gezamenlijk opgepakt en uitgevoerd. We vergaderen maandelijks en daarbij bespreken we de komende activiteiten, kijken we terug en brainstormen we over dingen die we nog graag uit willen voeren. Deze soms wilde ideeën vervolgens succesvol uitvoeren is nog wel iets lastiger. Kosten lopen al snel op en hoe kunnen we de mensen uit het dorp net zo enthousiast maken als wij ergens over zijn? Gaan we hiermee wel geld in het laatje brengen? Hoeveel tijd gaat het ons kosten? Het blijft een afweging.

Wat al eeuwen goed werkt is samen eten en drinken, de brunch en culinaire kerstmarkt zijn daar het bewijs van. Iets waar we absoluut niet om heen kunnen is dat we hulp nodig hebben, deze huidige activiteitencommissie kan het niet alleen, het opbouwen van de stands, het koken, langs de deuren gaan, of spook spelen in het bos. Klijndijk is nergens zonder zijn vrijwilligers, die we hierbij dan ook van harte willen bedanken.  

De activiteitencommissie wil nog veel meer gaan organiseren, daar zullen we aankomende tijd mee verder gaan. De bestaande activiteiten zullen we verbeteren en ook afscheid nemen van activiteiten waar geen animo meer voor is.   
Heeft u nog ideeën, wensen en\op opmerkingen, wij horen graag van jullie.

Werkgroepen  

Werkgroep Ommetjes

Er is onderhoud gepleegd aan wandelpaden, informatiepanelen, zitbanken, picknicksets en route aanduidingen. Verder is er zwerfvuil verwijderd en heeft de jaarlijks terugkerende “snipperpad actie” plaatsgevonden. Verder is er aandacht besteed aan de taakverdeling binnen de Werkgroep, de samenwerking met DK en de financiën: we hebben voor een periode van 3 jaar een jaarlijkse subsidie van de gemeente Borger – Odoorn toegezegd gekregen.
Verder zijn we opgenomen in het rooster voor het ophalen van het oud papier in het dorp.
De  website is gerealiseerd (www.ommetjesklijndijk.info ) met o.a. wandelinformatie en een fotowedstrijd. Verder is een nieuwe wandel flyer uitgebracht en verspreid. Ook zijn de zgn.  QR codes geplaatst bij de wandelommetjes. Er is publicatiemateriaal geleverd t.b.v. de website voor de wandelcafé`s van het Geopark de Hondsrug. Tevens is toegevoegd  een nieuw wandelommetje “Rondje Oranjekanaal” en een 24 km lange wandeling Klijndijk “Rond het Eppie`s bergje”. Allen starten vanuit het Wandelcafé “Thijs en Aafke”.

Jaarlijks zitten we met de Overleggroep Klijndijk, Odoorn en Valthe om de tafel over o.a. de aansluiting op elkaars routes en ter versterking van het wandelnetwerk in dit deel van de gemeente Borger – Odoorn. Ook is er contact met de gemeente over het te creëren wandel- knooppuntennetwerk in Borger – Odoorn.

Met betrekking tot het wandelcafé “Thijs en Aafke” heeft er overleg plaats gevonden betreffende het “Kabouterpaadje” in aansluiting op ons groene ommetje (“educatieve paadje”) in het Zietakkerbos. De verdere ontwikkeling en realisering is door de mensen van “Thijs en Aafke” opgeschort tot volgend jaar.

Ook is er contact geweest met de wijkagent m.b.t. de vernieling van de vlonder en de picknickset bij het kolkje.

De werkgroep heeft tevens zitting in de overleggroep van Dorpsbelang Klijndijk betreffende de vervuiling van de Zietak.

Werkgroep verkeer

In februari was er een regionaal overleg ZO Borger – Odoorn, o.a. over hoe er invloed kan worden uitgeoefend op het GVVP (gemeentelijk verkeer- en vervoersplan).

De werkgroep heeft de ingebrachte wensen en probleempunten t.a.v. verkeersveiligheid geïnventariseerd. Het resultaat is besproken met VVN (Veilig Verkeer Nederland). De werk-groep heeft ter plekke de situaties toegelicht en daarover advies gevraagd aan de vertegen-woordiger van VVN.

De werkgroep heeft hun bevindingen op 20 sept. 2017 gepresenteerd aan de inwoners.

Op de Hoofdweg richting Odoorn zijn metingen gedaan (snelheid, frequentie en gewicht van het verkeer). Dit is vorig jaar aan de Melkweg gedaan.

Wegwerkzaamheden Klijndijk: in oktober worden op een aantal wegen in de gemeente nieuwe asfaltdeklagen aangebracht, ook in Klijndijk. Aanwonenden zijn door de gemeente middels een brief geïnformeerd.

Vanuit DK is er contact geweest met het Actiecomité  N34 thans Stichting Veilig Emmen- Noord.

 

Wonen

DK heeft de gemeente geadviseerd over de Gemeentelijke Woonvisie in relatie tot Klijndijk.

Vanuit de gemeente is geantwoord op dit advies. Daarin stond o.a. dat de  woningcorporaties hun eigen beleid bepalen. Het advies van DK is ook naar de betrokken raadsleden gestuurd.

De wens van DK is om een evenredig aantal (sociale) huurwoningen in Klijndijk te behouden. In juli is er een gesprek tussen een afvaardiging van het bestuur van DK en een medewerker van Woonservice (WS). De intentie van WS is om het huidige niveau van ong. 45 huur- woningen te handhaven. In Klijndijk zijn de laatste jaren 9 huurwoningen verdwenen, in Valthermond waren dit er 40. De 4 woningen aan de Klijnstraat zijn ‘gerenoveerd’ voor de komende ong. 15 jaar.

Indien er nog meer woningen van WS verdwijnen in Klijndijk (bv. omdat ze afgeschreven zijn, dit geldt voor nog 2 blokken woningen aan de Melkweg over 10 tot 15 jaar), dan komen er elders in het dorp huurwoningen voor terug.  Er zal dus wel een kwaliteitsverhoging plaats- vinden, maar geen uitbreiding. Nagedacht kan worden over levensloopbestendige woningen. De huur mag overigens maximaal € 567,- per maand bedragen (vanuit de overheid).

Woonservice verwacht door krimp een teruggang in aantal inwoners.

 

Werkgroep Dorpsagenda/ actualisatie Dorps Toekomst Visie

In november 2016 zijn 4 studenten van de Hogeschool van Hall een dorpsbelevingsonderzoek gestart in Klijndijk. Een kleine 300 enquêtes zijn huis aan huis verspreid, hiervan zijn er 200 ingevuld. De uitkomsten van het onderzoek zijn in januari 2017 gepresenteerd aan de bewoners. “ Een belangrijk knelpunt wat uit het dorpsbelevingsonderzoek kwam is de verkeersveiligheid op onder andere de Melkweg en de Hoofdweg. Bij het uitrijden van de woonwijken en uitritten is slecht zicht op de weg doordat er bomen staan die het zicht belemmeren. De gemeente heeft al bomen geselecteerd die weggehaald moeten worden. Nader onderzoek wordt aanbevolen om te kijken of dit voldoende resultaat levert. Ook wordt er, volgens veel respondenten, te hard gereden op de Melkweg.”

DK heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt om huis aan huis te vragen wie er vrij- willigerswerk wil doen in het dorp. 30 bewoners hebben deze vragenlijst ingevuld, helaas 18 daarvan zonder hun naam te vermelden. Ook werden nieuwe voorstellen gedaan zoals het maandelijks organiseren van een maaltijd in Oes Hokkie.  

Werkgroep Schone Zietak

In de werkgroep nemen gemeente en Zuiveringschap deel. De klachten zijn geïnventariseerd en hier zijn een  aantal acties uit voortgekomen (zoals het verhelpen van het lekken in het rioolgemaal van rioolgas uit de nooduitlaat). Daarna waren er lange tijd geen stankklachten. Helaas was er dit najaar wel weer sprake van stankoverlast. Grondig onderzoek naar de oorzaken klachten is voorgesteld. Mogelijk is de hoeveelheid rottend blad in het kanaal de oorzaak van de stank. Door overstorten komt het water in beweging waardoor er meer stank vrijkomt.

Werkgroep Kerkje Klijndijk

Er was een nieuwe werkgroep restauratie Kerkje Klijndijk opgestart. Deze is inmiddels weer gestopt.

4 mei viering

Ongeveer 80 belangstellenden hebben de herdenking dit jaar bijgewoond. Er zijn kransen gelegd en de taptoe is gespeeld. De adoptieoverdracht van groep 8 naar groep 7 van basis- schoolleerlingen uit Klijndijk op 1 mei is helaas door weinigen bezocht.

 

Onderhoud wegen en groen in Klijndijk

DK heeft o.a. aangedrongen op onderhoud aan de bestrating in De Deel en de Klijnstraat.

DK heeft  van de gemeente vernomen dat dit jaar geen grote werkzaamheden aan de Deel, Baander en Klijnstraat worden gedaan. Het staat ook nog niet op de planning voor 2018.

Op verzoek DK heeft de gemeente groen onderhoud gedaan in de Deel.

Deze punten worden door DK ook meegenomen in het opstellen van de DTV (Dorps ToekomstVisie).

Bomenkap: de bomenkap langs de Melkweg is zo goed als afgerond: de stronken zijn gefreesd, de bermen kunnen nog wel meer opgeknapt worden.

De reacties van aanwonenden zijn ingebracht bij de gemeente. Het wachten is nog op een reactie van de gemeente.

AED

De AED groep functioneert sinds dit jaar onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van DK.

De AED hangt bij het pand dat van Zomers Bouwbedrijf was. Bert van Veen coördineert het groepje van ongeveer 20 vrijwilligers. Via het Regio-overleg heeft DK de gemeente voor- gesteld ook kleine groepen met AED te subsidiëren.

Schoonmaakactie ‘Klijndijk Schoon’

Tijdens deze actie is 75 kg afval verzameld door de vrijwilligers.

Stichting Breedband Borger-Odoorn

Deze stichting is opgericht om alle inwoners van de gemeente BO die geen snel internet hebben van snel internet te voorzien (met behulp van glasvezel).

In Klijndijk zijn een 7-tal adressen waar men hinder heeft van traag internet.

Een afgevaardigde namens het bestuur heeft een bijeenkomst bijgewoond van de stichting Breedband Borger-Odoorn. Er wordt nu een nieuwe vertegenwoordiger vanuit Klijndijk gezocht die zich hiermee wil gaan bezighouden.

Overige zaken
De ontwikkelingen rond de afslag N34 worden met belangstelling gevolgd. DK speelt hierin geen rol.

DK heeft voor haar vrijwilligers de ‘gemeentelijke waardering vrijwilligers’ aangevraagd en uitgedeeld.

Op 10 mei 2017 bezocht een delegatie van Gemeentebelangen het bestuur van DK. Gesproken is o.a. over de leefbaarheid in het dorp, woonzaken, verkeersknelpunten en de (niet zo vlotte) communicatie met de gemeente.

Integratie van statushouders: er is gesproken met een medewerkster van Vluchtelingenwerk en Arjen Wabeke en studenten van de Hogeschool v. Hall over de vraag of vrijwilligers in het dorp iets kunnen doen voor statushouders in Klijndijk.

 

 

 

Notulen gezamenlijke vergadering alle verenigingen 2016 d.d. 22 november 2016
Notulen openbare bestuursvergadering 22 november 2016
Verslag van het dorpsbezoek College B&W aan Klijndijk d.d. 1 november 2016
Notulen openbare bestuursvergadering d.d. 29 juni 2016

Notulen gezamenlijke vergadering alle verenigingen 2016. Dinsdag 22 november 2016, aanvang 19.30 uur in Oes Hokkie.
Aanwezig: Dorpsbelang Klijndijk, Udik, verenigingen: Welfare, 55+ Soos, Kaartclub, Volleybal, Ommetjes Klijndijk, Vrouwenvereniging Klijndijk, Toneelgroep Klijndijk

Afwezig:   4 mei-comité

Voorzitter: C. Hogenkamp Notulist:     W. Oussoren

 1. Opening: De voorzitter opent de vergadering om 19,38 uur en heet alle aanwezigen van harte welkom.
 2. Vaststelling van de agenda: De agenda wordt vastgesteld met toevoeging: punt 2a: actualisering dorpsagenda (verslag zie bijlage).
 3. Notulen vorige vergadering 01-12-2016: Er zijn geen op- en/of aanmerkingen. De notulen worden vastgesteld.
 4. Mededelingen: Geen
 5. Controle adressenlijst secretariaten van de verenigingen: Speelweekcommissie bestaat niet meer, dus afvoeren van de adressenlijst.
 6. Vaststellen data activiteiten 2017:

Janneke de Graaf en Annemiek Kaspers vullen de jaaragenda in.

N.B.: 1)bij vaststellen datum voor activiteit/vergadering eerst contact opnemen met Udik om te kijken of gekozen datum vrij is in Oes Hokkie. 2)Vrouwenvereniging Klijndijk reserveert de 1e woensdag(’s avonds) van iedere maand in Oes Hokkie.

 1. Activiteitencommissie DK/Udik:

Ondertekening convenant activiteitencommissie DK/Udik vindt plaats op 30-11-2016. Deze heeft al veel georganiseerd, kerstmarkt van 23 december is in voorbereiding.

Oproep van vz. om anderen, waaronder nieuwe inwoners uit Klijndijk te enthousiasmeren, uit te nodigen bij dit evenement aanwezig te zijn.

8.   Afstemming sponsors werven, financiën gewenst/mogelijk:

Arjan v.d. Veen houdt pleidooi om gezamenlijk sponsors te werven. Samenwerking van alle verenigingen op dit terrein is belangrijk, w.b. subsidies/sponsoring bij plaatselijke middenstand, Rabobank, gemeente, Oranjefonds enz. Dus waar zitten de “potjes” waaruit te putten valt? Is het een idee om sponsorclub in het leven te roepen die de gelden die binnenkomen bewaakt/verdeelt? Goed kijken naar de mogelijkheden, wat kan anders/beter, wat kan wel/niet? Ook personen nodig die de “kar” willen trekken!

Alle verenigingen bespreken bovenstaande en reactie voor 10 januari 2017 naar DK.

9. Rondvraag:

1.)Jeugdsoos wil graag vermeld worden in de lijst op de website van DK, evenzo Dorpsfeest.

2.)Vraag betreffende verdeling gelden van oud-papierophalen gecoördineerd door ijsvereniging: er zijn meer verenigingen die willen participeren, is dit mogelijk? O.a. Ommetjes Klijndijk en Dorpsfeest hebben interesse. DK geeft dit door aan de ijsvereniging.

10. Sluiting:

De vz. sluit de vergadering om 20.45 uur.

 

Notulen Jaarvergadering d.d. 22 november 2016

                                                                                             

Aanvang                                : 20.30 uur in Oes Hokkie

Aanwezig bestuur     :           Albert van Wijk, Janneke de Graaf, Cor Hogenkamp,

                                                 Annemiek Kaspers, Jeroen van Klinken en Marleen

                                                 Claessens

Afwezig bestuur m.k.g.       : Maarten Waindrich

Aanwezig leden                    : zie presentielijst

Notulist                                 : Wim Oussoren

Nr.      
1.         

Opening:

De voorzitter opent om 21.07 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

 
2. Vaststelling van de agenda:

Toegevoegd wordt verslag werkgroep Ommetjes Klijndijk : agendapunt 8a en Actualiseren van de dorpsagenda: agendapunt 7a

3.

Notulen vorige jaarvergadering:

Blad 1: Henny (met y) Oosterdijk

Blad 2:punt 6, op openbare bestuursvergadering van 29-06-2016 is door bestuur besloten over te gaan tot invoering van automatische incasso van de contributie.

punt 5: verzoek betreffende sponsoring AED om extern adviseur daarover

in te schakelen is niet uitgevoerd. Wel heeft de gemeente een brief gestuurd

met de mededeling dat verzoek tot subsidie voor AED is afgewezen.

DK is nog wel in overleg met de werkgroep AED voor verdere actie.

Blad 3: –

De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld met dank aan de notulist.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Secretarieel jaarverslag:

zie bijlage.

Bij de namen van de bestuursleden ontbreekt de naam van Annemiek Kaspers.

Toevoeging restauratie kerkje Klijndijk: plannen voor restauratie zijn gestart door de heer Huizinga in september in overleg met gemeenteambtenaar.

Aanvulling w.b. bomenkap: vz. licht toe hoe het kappen van de bomen uitgevoerd wordt door de gemeente. Het uiteindelijke besluit tot kappen van welke bomen is door gemeente genomen.

DK evalueert het hele proces na afloop met de heer De Haan (gemeente).

Correctie laatste zin: William Prinsen (opbouwwerker) is in oktober 2016 na 1 (i.p.v. 2) jaar gestopt.

5. Financieel jaarverslag:

De penningmeester licht e.e.a. toe betreffende de financiele stukken:

–        Er moet nog een bedrag aan contributie van dit jaar binnenkomen

Afgesproken wordt om eerder te starten met ophalen contributie (medio juni) bij de leden die geen automatische incasso willen.

–        Bijdrage aan activiteitencommissie is vastgesteld op € 1,15 per lid per jaar

–        Kerstvolleybal werkgroep vraagt geen financiele bijdrage van € 100,– door kleiner opzet van het toernooi.

Het financieel jaarverslag wordt door de vergadering goedgekeurd.

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Vasstellen contributie 2016 – 2017:

Contributie voor 2017 ongewijzigd.

 

7.

 

 

 

7a.

Verslag kascommissie:

De kascommissie stelt de leden voor de penningmeester decharge te verlenen.

De vergadering stemt daarmee in.

 

Actualiseren dorpsagenda:

Zie bijlage

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

8a.

Verslag Speeltuincommissie:

Arjan van der Veen licht het jaarverslag (zie bijlage) toe.

Bankrekening wordt vanwege kostenbesparing opgeheven en ondergebracht en geoormerkt bij bankrekening van DK.

Ook de speeltuincommissie komt medio juli 2017 met voorstel voor 2018

Verslag Werkgroep Ommetjes Klijndijk:

Henny Oosterdijk leest verslag voor.

Ook komt er een financiele verantwoording. Deze wordt naar bestuur gezonden en ook de begroting voor 2017.

Noot: Ommetjes heeft wel uitgaven, maar geen inkomsten.

DK heeft in 2016 kleine financiele ondersteuning gegeven, o.a. voor kosten website en flyers. DK reserveert niet in haar begroting voor Ommetjes; daar is de contributie van de leden niet voor.

Besluit bestuur: werkgroepen moeten hun eigen broek ophouden en middelen aanboren d.m.v. b.v. sponsoring.

Ommetjes wil wel de huidige bezittingen in stand houden.

Aan de leden van DK wordt in volgende J.A.V. mening gevraagd : werkgroep Ommetjes komt medio juni 2017 met verslag + goed onderbouwd voorstel voor de toekomstige plannen bij Bestuur.

9.

Bestuursverkiezing:

Aftredend: Anita van Veen en Maartje de Haan.

De vz. bedankt Maartje voor alles wat zij gedaan heeft voor DK.

Ook Anita wordt bedankt; zij is kort bestuurslid geweest, maar haar inzet enz. is bijzonder goed geweest.

Zij krijgen overhandigd een bloemetje + handdoek.

De 3 kandidaat-leden ( er zijn geen tegenkandidaten) , Jeroen van Klinken, Marleen Claessens en Cor Hogenkamp worden benoemd tot leden van DK.

Periodiek aftredend en herkiesbaar: Janneke de Graaf, Maarten Waindrich en Albert van Wijk.

Het bestuur bestaat uit 7 personen.

Het oude bestuur krijgt vanuit de vergadering bij monde van Henny Oosterdijk complimenten voor al het werk dat verricht is ondanks de nodige moeilijkheden die er zijn geweest.

 

 

10.

Gezamenlijke Activiteitencommissie DK en Udik, werkplan:

Er is een werkplan, nog geen financieel jaarverslag.

Janneke en Esther zitten namens DK in de activiteitencommissie.

De activiteitencommissie krijgt waardering voor wat zij al gedaan hebben.

11.

Plannen bestuur 2016 – 2017:

1.     Activiteitencommissie

2.     Dorpsagenda

3.     Digitaal bord (3 x)

4.     Infoboekje voor nieuwe bewoners Klijndijk

5.     GVVP werkgroep, i.v.m. herziening/bijstelling

6.     Woonvisie

7.     Cultuurcommissie

8.     Resultaten bezoek college van Borger-Odoorn

9.     Zietak

10.  Convenant activiteitencommissie

11.  Kerstattenties 65+

(discussie in vergadering omtrent de leeftijd: verhogen naar 75/80? Bestuur DK neemt t.z.t. daarover een besluit)

12.

 

 

13.

Rondvraag:

H.O.: miste de burgemeester op 1 november , bezoek aan Klijndijk.

(was afwezig i.v.m. familie-omstandigheden).

 

Sluiting:

De vz. sluit de vergadering om 23.10 uur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Wie datum
1. In de vergadering bij de presentatie van de werkgroep Ommetjes is het volgende afgesproken:

Alle werkgroepen die onder verantwoordelijkheid van het bestuur vallen worden geacht een werkplan/jaarplan te presenteren en in te dienen bij bestuur; aan het eind van het jaar een kort jaarverslag + financiele verantwoording.

Alle stukken (behalve de financiele jaarverslagen) worden op de website geplaatst.

Voor wie de stukken op papier wil hebben, moet daarover contact opnemen met het bestuur.

 

Verslag van het dorpsbezoek aan Klijndijk , gehouden op dinsdag 1 november 2016.

Deelnemers aan het overleg waren Dorpsbelang Klijndijk , het college van burgemeester en wethouders, vertegenwoordigers van de gemeenteraad en leden van de Hunzecommissie.

Presentatie in het dorpshuis Oes Hokkie.
Allereerst wordt ingegaan op de geschiedenis van het dorp. Het dorp is genoemd naar de ingenieur Klijn die betrokken was bij de ontginning van het gebied. In 1930 is er een openbare school opgericht. In 2013 is deze school gesloten.
Er is nu een dansschool in gevestigd. In de oorlog was er een onderduikershol in het Valther bos. Aan de hand van het boek de Opgejaagden is er een musical opgevoerd over dit onderduikershol. Op 4 mei vindt er een jaarlijkse herdenking plaats. Het dorp is erg trots op het dorpshuis Oes Hokkie dat is gerealiseerd op het vroegere korfbalveld van UDIK. De jaarlijkse UDIK-loop trekt veel deelnemers. Op de dorpsbrunch waren liefst 180 deelnemers. Ook is er jaarlijks de kerstmarkt.

Inloop dorpsbewoners
Het gezin Bos met jonge kinderen vraagt aandacht voor het rijden met een te hoge snelheid door woonwijken.
De heer Mulder maakt melding hard rijden met scooters in de Wanstraat. Hij wijst op een oplossing die in Emmen is toegepast in de Prinsenlaan. Mevrouw Oosterdijk maakt melding van een dodelijk ongeluk in het dorp.
Wethouder Buijtelaar antwoordt dat het plaatsen van 30 km borden vaak niet voldoende is. Er moet aandacht worden besteed aan handhaving.
Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat op de parallelweg geen borden staan. Dit betekent in de praktijk dat men er 80 km per uur kan rijden. Bij de rotonde is sprake van geluidsoverlast en kan waardevermindering van de huizen optreden.
De heer Wellen brengt naar voren de Zietak nog steeds niet aangenaam ruikt. Er kunnen mogelijk gezondheidsklachten optreden. De heer Buijtelaar antwoordt dat de Zietak destijds is uitgebaggerd. Uit onderzoek is nu gebleken dat een klep van de zuivering deels dicht zit. Dorpsbelang brengt in dat zowel het Zuiveringsschap als de gemeente in januari 2017 met voorstellen zijn gekomen ten aanzien van de Zietak. De heer Koppenol heeft verschillende malen het onderhoud van de groenstrook bij de voormalige school aangekaart bij de gemeente. In niet alle gevallen krijgt hij bericht terug. Bij de panna kooi is soms overlast van jongeren op scooters. Ook zijn er lege en halfvolle wietzakjes gevonden bij de speeltuin.
Men wil hierover contact met de wijkagent. Wethouder Buijtelaar wil samen met Dorpsbelang onderzoeken of de buurt wellicht zelf een rol kan vervullen bij het onderhoud van het groen. De heer Hanepen woont aan de Deel en heeft een brief gestuurd naar de gemeente over tal van zaken, zoals het onderhoud , de bestrating, het onkruid en een niet functionerende lantaarnpaal. Wethouder Buijtelaar geeft uitleg over de prioriteitstelling bij het onderhoud van het groen en de wegen. De raad heeft recentelijk extra geld beschikbaar gesteld voor het onderhoud van de wegen.
Mevrouw Hensen woont aan de Melkweg en vraagt aandacht voor de onveilige situatie bij deze weg door de dikke rij bomen. Verder oppert zij het idee om een reflecterende streep op het fietspad Valthe –Klijndijk aan te brengen. Wethouder Buijtelaar zegt dat in individuele gevallen een kapvergunning voor een boom kan worden aangevraagd. Per geval kan dan worden bekeken of de vergunning kan worden verleend. De kwestie van het fietspad wil hij bespreken met Dorpsbelang. De heer Mulder merkt op dat de Wanstraat in de zomer af en toe blank staat. De gemeente zal dit terugkoppelen. Mevrouw v.d. Bos stelt het op prijs als het pad langs de speeltuin verlicht kan worden met een extra lantaarnpaal. Ook wordt dit teruggekoppeld met Dorpsbelang. Mevrouw Oosterdijk maakt melding van het dorpsommetje. Men wil hier extra publiciteit aan geven door o.a. het Geopark en het op te richten wandelcafe/wandelnetwerk. Verder is men met de gemeente in overleg over een restauratie van het kerkje. Wethouder Trip antwoordt dat de gemeente in overleg is met het recreatieschap om wandelroutes te promoten. De gemeente denkt mee met de werkgroep die de restauratie van het kerkje nader wil onderzoeken. De heer en mevrouw van Blokzijl vragen aandacht voor de straling van zendmasten. Een nog onzichtbaar probleem.

Wethouder Buijtelaar bedankt het dorp voor de hartelijke ontvangst.

In informele sfeer wordt hierna de avond besloten met een drankje.

Notulen openbare bestuursvergadering d.d. 29 juni 2016

Aanvang  :  19.30 uur in Oes Hokkie

Aanwezig bestuur :  Maarten Waindrich, Annemiek  Kaspers, Cor Hogenkamp (vz), Anita   van Veen (notulen), Janneke de Graaf

Aanwezig leden: :  dhr. J. van der Mark, mw. H. Oosterdijk, dhr. G. Ekkelkamp

Nr.

1.  Opening De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Actie

  2. Vaststelling van de agenda De agenda wordt vastgesteld.

  3. Oprichting activiteitencommissie samen met Stichting Udik voor het  gezamenlijk organiseren van diverse activiteiten ten behoeve van het dorp Klijndijk De voorzitter licht het voorgenomen besluit tot oprichting van een activiteitencommissie toe aan de hand van een Concept Voorstel besluit d.d. 29-06-2016. Mw. Oosterdijk informeert naar eventuele financiële  consequenties. Voorzitter antwoordt dat dit een punt van aandacht is in de verdere besprekingen met Stg. Udik.  Het voorgenomen besluit wordt door de aanwezige leden met algemene instemming goedgekeurd. 

 4. Het overgaan tot het geautomatiseerd innen van de jaarlijkse contributie van Dorpsbelang Klijndijk middels automatische incasso voor leden die hiermee instemmen. De voorzitter refereert aan de aankondiging in de vorige jaarvergadering. Het bestuur is voornemens om in augustus/september 2016 alle leden persoonlijk te bezoeken en de mogelijkheid te bieden de contributie vanaf 2017 per automatische incasso te laten afschrijven. De penningmeester geeft toelichting op de procedure en de kosten.  Het voorgenomen besluit wordt door de aanwezige leden met algemene instemming goedgekeurd.

5 Rondvraag De heer Ekkelkamp vraagt aandacht voor de toestand van de zandweg langs de Zijtak. Cor

6. Sluiting De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering.