Werkgroep Verkeer

Verslag van de informatieavond voor bewoners van de Hoofdweg te Klijndijk, belegd door de WERKGROEP VERKEER

16 april in Oes Hokkie te Klijndijk

Verstuurde uitnodigingen naar aanwonenden Hoofdweg : ongeveer 45

Aanwezig: 8 aanwonenden

Cor Hogenkamp opent de bijeenkomst en met behulp van Power Point-presentatie licht hij de verstrekte informatie toe.

Deze bestaat uit een inleiding, Verkeersplan Klijndijk, probleemdefinitie (rapport van de heer P. Zwart), maatregelen wegdeel vanaf kom Odoorn tot aan rotonde voor motorvoertuigen (auto’s), fietsers, wandelaars en tot slot is er gelegenheid voor het stellen van vragen.

Vragen:

 1. verplaatsen komgrens
 2. bebouwde kom 30 km
 3. op welk tijdstip rijdt men te hard?

Waarover is er gesproken, gediscussieerd:

chicane (slinger in de weg) is beter dan het aanbrengen van een wegversmalling

erftoegangsweg (ETW) met juiste belijning voorkomt ook te snel rijden; optisch is de weg smaller

voorstel van een van de aanwezigen om meer actie te ondernemen: b.v. twee-wekelijks het verkeersprobleem onder de aandacht brengen bij de politiek, er bovenop blijven zitten; voortdurend blijven hameren op het probleem enz.

er is besproken: gebruik van groot en soms snelrijdend landbouwverkeer en paarden op de rijweg en de veiligheid van gebruikers

30 km zone instellen in bebouwde kom is goede zaak, stellen de aanwezigen, zie t Haantje

er wordt een toelichting gegeven wat betreft de gehouden snelheidscontroles van de afgelopen maanden, 30 tot 40 % rijdt te hard !! en dat is niet tijdens de spitsuren; men ziet ook graag dat er metingen buiten spitsuur en buiten de bebouwde kom plaatsvinden; beleving is dat ’s morgens vroeg en ‘s avonds nog harder wordt gereden door aanwonenden

voorstel om prioriteiten te stellen in de voorgestelde maatregelen; antwoord: is niet ons plan, want alle voorgestelde maatregelen zijn zinvol

aanwezigen vragen – adviseren DK om niet akkoord te gaan met uitstel- wachten ivm procedure nieuw GVVP en actie te voeren om e.e.a in coalitie akkoord proberen te krijgen

voorgesteld en afgesproken wordt dat na deze infoavond en die van de 23e (voor alle bewoners van Klijndijk) de werkgroep/DK actie onderneemt (bijvoorbeeld d.m.v. brief) om de politieke partijen te blijven bewerken, te starten liefst voor 1 mei.

DK benoemt dat e.e.a reeds gebeurt, de politiek ook wordt en is geïnformeerd en politiek besluit ook waar het geld aan besteed wordt; DK zegt toe dat deze weg wordt voortgezet

vanuit de aanwezigen wordt DK/werkgroep succes toegewenst met hun voorgaande en komende acties

aan de aanwezigen wordt gevraagd – i.v.m. komende nieuwe GVVP – om zoveel mogelijk hun individuele wensen door te geven op de website van de gemeente/verkeer

enkele aanwezigen geven aan dat het systeem waarop ingelogd moet worden niet gebruiksvriendelijk is; DK zal melding ervan maken

de aanwezigen worden door voorzitter vriendelijk bedankt voor hun aanwezigheid, inbreng en ondersteuning/advisering aan werkgroep/DK

VERSLAG
bijeenkomst 23 april 2018 Oes Hokkie, informatief werkgroep Verkeer DK

Aanwezig: werkgroep Verkeer DK, Jan Wim Ensing (Andes), 14 inwoners.

Power point presentatie werkgroep Verkeer:

Aanleiding

Verkeersonveiligheid- en overlast

Doel: Overlast verminderen en veiligheid verhogen d.m.v. herinrichting Melkweg & Hoofdweg

Communicatie:

Ploatselijk Nijs, Facebook en website Dorpsbelang Klijndijk

DvhN en Week in Week uit

Info avond 20 september 2017

Rapportage over 2017 en vooruitblik 2018, december 2017 op website DK.

Overleg gehad o.a. met:
– Wethouder
– Verkeersdeskundige gemeente Borger-Odoorn
– Wijkagent
– Onderzoeker P. Zwart Politie (Stage opdracht)(Hoofdweg vanaf Odoorn tot rotonde -Klijndijk)
– Veilig Verkeer Nederland

2018

Discussie Raadsfractie incl. aspirant raadsfracties op 31-1-2018

aanwezig bij korte besprekingen Rapport in raadsvergadering 08-03-2018

08-03-2018 aan college contact met raadsleden en wethouder

Start nieuw Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)

16-04 Info-avond deel Hoofdweg i.v.m. rapport de heer P. Zwart

GVVP

Oost-West verkeer

Snelheidsmetingen: deze worden uitgedeeld. Opgemerkt wordt door dorpsbewoners dat het

wel relevant is waar gemeten wordt.

Overzicht gemeten snelheden in 2011 en 2014

Augustus 2012

Metingen 2017

Radarcontroles 2018

Voorstel maatregelen specificaties

Voorgestelde herinrichting Hoofdweg en Melkweg Klijndijk

De raad heeft eind vorig jaar (2017) een motie aangenomen voor een sluis bij begin

Hoofdweg . De werkgroep gaat uit van een slinger (chicane) bij de toegang tot het dorp. Een

sluis is echter goedkoper. In de raadsvergadering 08-03-18 is aangeven dat wens inwoners

uitgangspunt moet zijn, dus chicane.

GVVP: een onderzoek is gestart. Op een website kon men de klachten/ wensen aangeven.

16 april jl. info avond van de werkgroep Verkeer voor aanwonenden Hoofdweg n.a.v. het

onderzoek van verkeersagent (in opleiding) de heer Peter Zwart naar dit wegstuk. Uitgangspunt was dat bij dit onderzoek aanwonenden betrokken worden door DK.

Verslag discussievragen over in Verkeersplan Klijndijk voorgestelde maatregelen t.b.v. de verkeersveiligheid :

 1. Verschil gebiedsontsluitingsweg (GOW): gericht op wens zo snel mogelijk van A naar B- te kunnen rijden- gebied ontsluiten, en Erftoegangsweg (ETW): voor het ontsluiten van erven vanuit uitgangspunt de aanwonenden .
 2. Waardering wordt uitgesproken over het gedane werk en inzet van de werkgroep.
 3. Vanuit VEN wordt opgemerkt dat er waardering is voor de inzet en het werk van de werkgroep. Het VEN vindt het jammer dat er gekozen is niet te wachten tot de procedure rond rotonde N34 is afgewerkt en de gevolgen daarvan dan meegenomen kunnen worden.
 4. Opgemerkt wordt dat het beter zou zijn om voor een integrale oplossing voor HEEL Klijndijk te gaan en niet alleen voor een slinger (chicane) bij de ingang van het dorp (VEN).
 5. Geadviseerd wordt om vragen bij de gemeente schriftelijk in te dienen.
 6. Oost -West verkeer: wat is dit? Verkeer dat van het oosten van de gemeente door de gemeente naar het westen rijdt en omgekeerd. Er is zorg in Klijndijk dat er teveel verkeer in het dorp komt. Dit is een onderwerp ingebracht door DK o.a. ook in het nieuw op te stellen GVVP. Toegezegd is dat dit punt wordt meegenomen. DK wacht de resultaten besprekingen in GVVP af.
 7. Er is zorg bij de aanwezigen of hier op tijd op gereageerd wordt.
 8. De werkgroep Verkeer van DK geeft nogmaals aan dat het doel van de werkgroep is en was om NU te gaan voor verkeersveiligheid verhogende maatregelen. Na tientallen jaren wachten niet weer te wachten. Uiteraard wordt daarbij ook gekeken naar de toekomst.
 9. Het Verkeersplan Klijndijk wordt doorgelopen:
  Waarom staat er geen flitspaal in de opties? Het landelijke beleid is, volgens gemeente, om minder flitspalen te plaatsen, ook voldoet de inrichting van de wegen niet aan de eisen van weginrichting om goed te kunnen handhaven (middels flitspalen). Het blijft wel een laatste optie.
 10. Wettelijke inrichtingseisen Melkweg- Hoofdweg : hier voldoen de wegen niet aan.

Bv. de Hoofdweg is ingericht als een 60 km weg, maar je mag er 80 km rijden, dus kan de politie niet handhaven, en de gemeente wil geen 60 km bord plaatsen.

 1. Bromfietsers op de rijweg: straks moeten ze volgens de wet op de rijweg.
 2. Wandelaars: hier wordt ook aandacht voor gevraagd.
 3. De Hoofdweg (Pandiek) is een ETW, maar niet als zodanig ingericht.
 4. Verschuiven komborden: mevrouw M. Hensen vraagt naar de gevolgen en benoemt haar zorgen voor de gevolgen als aanwonende voor haar agrarisch bedrijf. Deze zijn er niet, is de werkgroep verteld, omdat er onderscheid gemaakt kan worden tussen bebouwde kom voor bewoners en een zgn “economische bebouwde kom’. DK gaat in haar rapport nu uit van de wensen t.b.v. verkeersveiligheid en verkeersoverlast, niet van de economische belangen van aanliggende bedrijven.
 5. Toevoeging: graag inhaalverbod stuk Melkweg. Ook bij de wildwissel. Vanaf Klijndijk tot aan de Zefatweg (of de rotonde bij Valthe).
 6. Middengeleiders bij Parkeerplaats bos, recreatiebedrijf , chicane bij komgrens, middengeleiders bij Visserstraat.
 7. Toevoeging: belijning en meer belichting aanbrengen op het fietspad (Melkweg).
 8. Correctie: uitgangspunt /wet bromfietsers op het hele 60 km traject op de rijbaan (Melkweg- Hoofdweg).
 9. Voorstel om Melkweg geen voorrangsweg meer te laten zijn voor de zijwegen naar de bouw is op advies VVN geschrapt.
 10. Er staat niets in het rapport over andere straten in Klijndijk (bv. de Wanstraat). Daar is op dit moment niet voor gekozen (bv. te hard rijdende brommers en auto’s in de bouw).
 11. Bomen aan de Melkweg Klijndijk: het zou goed zijn om er meer te kappen, aldus een bewoner.

In het rapport staat dat de zichtbaarheid beter moet. Het gaat dus niet om wel of niet bomen kappen, maar om de zichtbaarheid te verbeteren; dit kan eventueel middels het kappen van bomen.
Gevraagd wordt of dit ook voor uitrit bij Staatsbosbeheer kan worden meegenomen.
Als er chicanes komen zullen er vermoedelijk ook bomen gekapt moeten worden.

In hoeverre kan alles gerealiseerd worden aan de Melkweg, is hier niet te weinig ruimte voor?

Hoe de technische uitvoering wordt zal blijken uit de door de gemeente voorgestelde maatregelen.

 1. Vraag over signalering te hard rijden: kan dit ook elders geplaatst worden? Hier is ook door DK meerdere keren om gevraagd. Er zijn er 2 beschikbaar in de gemeente. Als dorp zelf aanschaffen is voor DK geen actiepunt.
 2. Gevraagd wordt wat nu het vervolg is. Antwoord: De werkgroep gaat door om z.s.m resultaten proberen te bereiken en de uitvoering van wensen gestart te krijgen. Gesprek met wethouder gemeente is gevraagd om bij te praten over voortgang en ontwikkelingen. Er is vanuit een aantal coalitiepartijen een toezegging gedaan dat er geld voor veiliger verkeer in Klijndijk gereserveerd zal worden.
 3. Is dit plan in het GVVP ingebracht? Ja.

De voorgestelde maatregelen t.b.v. de verkeersveiligheid te vergroten en overlast te beperken zijn aan de hand van besproken voorstel goed bevonden en de werkgroep gaat daarmee verder aan de slag.

Werkgroep Verkeer , DK te Klijndijk

Het onderzoeksrapport Hoofdweg deel Odoorn tot Rotonde Melkweg
(Peter) Zwart Generalist GGP Landelijke Eenheid Politie Noord Oosten heeft een onderzoek gedaan naar de gesignaleerde verkeers problemen op deel Hoofdweg vanaf Odoorn tot aan rotonde Melkweg. Conclusies uit dit rapport en de voorgestelde specifieke maatregelen van DK voor dat wegdeel worden 16 April besproken tijdens een daarvoor georganiseerde informatie avond voor de aanwonenden.

V E R K E E R S P L A N     K L I J N D I J K

Specificaties maatregelen die de veiligheid verhogen en de overlast verminderen op en bij Hoofdweg/Melkweg, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. 

Algemeen.

De bevindingen en adviezen van Veilig Verkeer Nederland (VVN) , zie rapport Verkeer Klijndijk (hierbij de link naar het rapport: verkeer-klijndijk-03112017,) zijn meegenomen in onderstaande punten.
Slenerweg is niet meegenomen i.v.m. de nodige onduidelijkheden over hoe de weg gaat worden ingericht. Motie hieromtrent is eind 2017 door gemeenteraad aangenomen.
Over totale traject de wegen inrichten als ETW met maximale snelheid van 60 km en snelheid remmende maatregelen. In de bebouwde kom 30 km.
Voldoen aan de wettelijke inrichtingseisen, inclusief de op- en afritten.
Inhaalverbod binnen gehele bebouwde kom.
Bromfietsen op de rijweg.
Aandacht voor voetgangers op fietspad en rijweg.
Chicane aanbrengen voor de komgrens borden.
In de bebouwde kom bij de aansluitingen op het fietspad stopborden plaatsen.
Opsluitbanden binnen de bebouwde kom. (in ieder geval ter weerszijden van een aansluiting)

 Wegdeel vanaf kom Odoorn tot aan rotonde Hoofdweg/Slenerweg/Melkweg

 • weg inrichten als ETW – buiten de bebouwde kom maximaal 60 km per uur, binnen de bebouwde kom maximaal 30 km per uur
 • komgrens / plaatsnaam bord verplaatsen richting Odoorn
 • voor komgrens / plaatsnaam bord chicane in de weg aanbrengen, cf. ingang kom Exloo komend vanaf rotonde N34
 • duidelijke komgrens, bij plaatsnaam bord (poortfunctie) aangeven – met (gekleurd)plateau
 • inhaalverbod instellen, zo lang geen 60 km van kracht is
 • bij wegsplitsing Hoofdweg-Zijtak , middengeleiders cf. Hoofdstraat bij ingang Odoorn vanaf Klijndijk gezien
 • functionele en veilige aansluiting van bedrijven en woningen (zichtbaarheid/herkenbaarheid in-/uitritten verbeteren)
 • wandelpad vanuit kom Odoorn
 • fietspad: goot op te hogen, zodat hoogteverschil verdwijnt; is nu slecht zichtbaar dat het gaat om een fietspad voor twee richtingen – borden en belijning aanbrengen op fietspad
 • bromfietsverkeer verplaatsen naar de rijbaan op moment dat 60 km van kracht is         en de huidige verplichte aanduidingen (brom-) fietspad wijzigen                                     1

Wegdeel Hoofdweg vanaf rotonde Klijndijk tot aansluiting afslag Emmen

 • weg inrichten als ETW – buiten de bebouwde kom maximaal 60 km per uur, binnen de bebouwde kom maximaal 30 km per uur
 • komgrens / plaatsnaam bord verplaatsen richting Emmen
 • duidelijke komgrens bij plaatsnaam bord (poortfunctie) aangeven met (gekleurd) plateau
 • inhaalverbod instellen
 • bromfietsverkeer binnen de bebouwde kom op rijbaan
 • ventweg 30 km ; gesloten verklaren voor gemotoriseerd verkeer uitgezonderd ter bereiking van aanwonenden
 • Uitritten aanwonenden en bedrijven functioneler en meer herkenbaar maken

Wegdeel Rotonde Slenerweg/ Melkweg Hondsrugweg tot aan rotonde Valthe

 • weg inrichten als ETW – buiten de bebouwde kom maximaal 60 km per uur, binnen de bebouwde kom maximaal 30 km per uur
 • komgrens / plaatsnaam bord verplaatsen richting Valthe
 • voor komgrens / plaatsnaam bord chicane aanbrengen cf. model Exloo
 • bij Parkeerplaats Valtherbos + recreatie voorziening- Dierenkliniek Nielen, middengeleiders aanbrengen
 • oversteekplaats van fietspad naar parkeerplaats Valtherbos op juiste plaats situeren
 • opsluitbanden aanbrengen bij alle afslagen: ook parkeerplaats Valtherbos, De linden, fietspad richting Valtherbos( en binnen gehele bebouwde kom )
 • oversteek fietsers en voetgangers komende vanuit Visserstraat/Melkweg naar Valtherbos duidelijker aangeven d.m.v. middengeleiders
 • bromfietsverkeer verplaatsen naar de rijbaan
 • gehele fietspad tot Valthe: berm verhogen en verstevigen, zodat mogelijkheid tot ongelukken voorkomen kan worden
 • de oversteek voor fietsers en voetgangers ter hoogte van Zefatweg veiliger maken b.v. door middengeleiders

31 januari 2018
Bijeenkomst van de Verkeerswerkgroep van Dorpsbelang Klijndijk (DK) en de politieke partijen van de gemeente Borger Odoorn.

Hierbij de link naar het rapport: verkeer-klijndijk-03112017

Aanwezig 19 personen (waarvan 12 aan tafel) + de werkgroep verkeer van Dorpsbelang Klijndijk + Jan Wim Ensing van Andes (ondersteunt de werkgroep) + de secretaris van DK.

Aanwezig van de politieke partijen die in de raad zitten: Albert Trip (D66), Jan Vos en Johan Nijmeijer (Gemeentebelangen), Henk Zwiep en Jan Feiken (PvdA), Ankie Huijing en Roelof Tuin (CDA), Erik Huizing (VVD), en van de kandidaat raadspartijen Bjorn Hanssen en Pieter de Groot (Groen Links). Alina de Roo en Alle Tepper (Leefbaar Borger-Odoorn),

Inleiding door Cor Hogenkamp, voorzitter van DK en lid van de werkgroep Verkeer:

 • Ook partijen die niet in de raad zitten zijn vanavond uitgenodigd, dit was niet bij iedereen bekend, excuus daarvoor (een 7-tal van hen heeft gehoor gegeven aan de uitnodiging).
 • De werkgroep Verkeer heeft de politieke partijen vooraf gevraagd om concrete toezeggingen te doen vanavond. De partijen hebben hierop aangegeven dat dit voor hen onmogelijk is.
 • De aansluiting van de N34 is vandaag geen gespreksonderwerp.
 • De verbeterpunten uit het rapport worden reeds decennia lang gevraagd.
 • Verteld wordt dat tijdens 2016 het college van B&W de dorpen bezocht heeft, waarbij in Klijndijk de verkeersonveiligheid is benoemd. Kort daarna is door studenten van de van Hall opleiding een onderzoek uitgevoerd onder alle dorpsbewoners hoe zij de leefbaarheid in Klijndijk ervaren. Terugkerend thema is de verkeers(on)veiligheid in het dorp.
 • De werkgroep Verkeer van DK heeft een rapport opgesteld, in samenwerking met VVN. Dit rapport is op 27 nov. 2017 overhandigd aan en besproken met de wethouder van B/O de heer Freek Buijtelaar.
 • De onlangs uitgevoerde wegwerkzaamheden in het dorp nodigen, in tegenstelling tot de vraag van DK om snelheidsbeperking, nog meer uit tot (te) hard rijden. Voor deze werkzaam-heden is geen contact gezocht met de DK. Er zijn dan ook geen wensen vanuit het dorp meegenomen bij de werkzaamheden, tot teleurstelling van de dorpsbewoners.
 • De afgelopen maanden zijn er een aantal verkeerscontroles geweest: gemeten is dat de hoogste maximale snelheid 95 km per uur was waar 50 toegestaan is. Een aanzienlijk deel van het verkeer rijdt te hard.

In een Power Point Presentatie wordt het rapport van de werkgroep gepresenteerd:

 • De komgrens bij Klijndijk is van meerdere kanten niet duidelijk zichtbaar: men ziet een mooie rechte weg zonder snelheidsbeperkende aanpassingen waardoor men gemakkelijk te hard het dorp in en door rijdt.
 • De status van de (Melk- en Hoofd)weg is nu gebiedsontsluitingsweg, gewenst is dat het z.s.m. conform landelijke beleid een erftoegangsweg wordt, net zoals de Slenerweg.
 • Er is een probleem met een hoogteverschil van het fietspad t.o.v. de goot (over ong. 500 m voor Thijs en Aafke langs). Om dit aan te pakken is een lang gekoesterde wens. Onlangs zijn er leidingen gelegd langs dit traject, helaas is de goot weer verdiept aangelegd.
 • De belijning op een aantal wegen is niet conform de landelijke richtlijnen. Dit maakt handhaven van de toegestane snelheid voor de politie lastig.
 • Bromfietsers: gewenst om deze op de rijbaan te laten rijden om de snelheid van het verkeer af te remmen.
 • De Hoofdweg en parallelweg worden besproken: ook op de parallelweg mag men 80 km/uur rijden, hier rijden veel fietsers. De situatie op de Melkweg wordt toegelicht inclusief de gevaarlijke oversteekplaatsen waar veel scholieren oversteken.
 • Door de wethouder is toegezegd dat er gekeken zal worden naar snelheidshandhaving en het extern werving van budgetten.
 • Het laatste GVVP dateert van 2010, deze is wel tussentijds geëvalueerd/ aangepast. In 2016 zou er al een nieuw GVVP liggen . Er is iemand aangesteld die met een verkeersdeskundige gaat kijken naar de opzet van een stappenplan voor het nieuwe GVVP. DK is gevraagd te wachten tot het nieuwe plan er ligt. Nu is de planning dat deze er over een jaar ligt. DK wil niet weer wachten maar z.s.m. de status van de wegen aanpassen.
 • Gewenst zijn slingers aldus de werkgroep, gevraagd wordt of versmallingen ook een optie zijn. Opgemerkt wordt dat als er geen tegenliggers aankomen een versmalling niet werkt. Geopperd wordt dat bij elke zijstraat een verhoging moet komen te liggen (plateau).Opgemerkt wordt dat als de Melkweg geen voorrangsweg zou zijn dit ook remmend werkt.
 • Gesteld wordt dat er uniformiteit dient te zijn in het verkeersbeleid omdat dit leidt tot beter gedrag op de weg: maar hoe kan het dan dat elders slingers zijn gemaakt en hier niet (bv. Exloo).
 • Bovendien remt dit het doorgaande verkeer, men kiest dan eerder een andere route.
 • Er is eigenlijk geen goede Oost – West verbinding voor het verkeer. DK heeft net als de politici hier zorgen over en zoekt daarom de samenwerking met de andere dorpen.
 • Er is onlangs een nieuwe verkeersdeskundige aangesteld in BO. De werkgroep heeft hier goed contact mee. Gevraagd wordt naar hoe hij op dit plan heeft gereageerd. Inhoudelijk worden er wel reële dingen gevraagd.
 • De verkeersdeskundige heeft sommigen dingen afgeraden (bv. spiegels).
 • Vanuit de aanwezigen wordt geadviseerd om met Buinerveen te praten waar men met veel geduld resultaten behaald heeft door het plan op de dynamische prioriteitenlijst te krijgen.
 • Geadviseerd wordt ook om te zorgen dat het plan niet bij de verkeersdeskundige blijft liggen maar een plan in te dienen bij de raad. DK ziet ook goede mogelijkheden voor politici om daar zelf voor te zorgen.
 • De werkgroep vraagt hoe zij het verkeersplan op de agenda bij de raad kunnen krijgen. Het antwoord is: door het in te dienen bij de griffie.
 • Geadviseerd wordt om contact met de verkeersdeskundige van de provincie te zoeken. Daar zouden financiële middelen beschikbaar zijn (Vitaal platteland, De Krimp (zie RTV Drenthe).

Na de pauze wordt aan de politieke partijvertegenwoordigers gevraagd wat zij voor Klijndijk kunnen doen.:

 • Alle Tepper (Leefbaar BO): als privé persoon is hij betrokken bij verkeer in Valthermond. Gewenst zijn eigenlijk andere verkeersroutes (betere Oost West routes aanleggen), anders ontmoedigen van verkeer door de dorpen. Nog teveel sluipverkeer door de dorpen (Klijndijk). De werkgroep geeft aan dit al met andere dorpen te willen bespreken.
 • Alina de Roo (Leefbaar BO): dorpen die het hardst roepen krijgen het eerst hun zin, dit zou niet zo moeten zijn. Visie ontbreekt bij de gemeente. De politieke partijen zouden hier iets mee moeten willen doen. Een visie zetten achter het GVVP.
 • Henk Zwiep (PvdA): het GVVP is aan herziening toe. Dat geldt niet alleen voor de verkeerssituatie in Klijndijk, maar voor de gehele gemeente. Ik zal mij in de nieuwe bestuursperiode in gaan zetten voor het opstellen van een nieuw GVVP. Los daarvan ben ik van mening dat je goed na moet denken over verkeersaanpassingen op het moment dat je in een dorp bezig bent met andere infrastructurele werken zoals riolering en vervanging of aanleg van kabels en leidingen
 • Erik Huizing (VVD): er is een dorpenronde geweest door de raad, in elk dorp zijn zorgen over de verkeersveiligheid. Dit vraagt om een compleet nieuw GVVP, ook al duurt het dan toch weer langer voor het dorp. Ik ga pleiten voor een snel aanpassen van het GVVP.
 • Gevraagd wordt of er vanuit de gemeente niet gewacht wordt op de aansluiting met de N34. Gesteld wordt dat dit nog wel 4 of 5 jaar kan duren en dat daar niet op wordt gewacht.
 • Ankie Huijing (CDA): ik begrijp dat DK niet de kar voor alle dorpen kan trekken. De hoeveel-heid verkeer minderen lijkt haar niet haalbaar, snelheid minderen wel. Blijf aan de weg timmeren en aandacht vragen om je wensen kenbaar te maken. Er zitten 21 mensen in de raad, 1 alleen kan niets doen.
 • Roelof Tuin (CDA) \: tip: wees duidelijk dat je voor een slinger gaat en niet voor een weg- versmalling.
 • Johan Nijmeijer en Jan Vos (Gemeentebelangen): blijf aandacht vragen.
 • Albert Trip (D66): blijf aandacht vragen, de kans wordt groter dat er budget wordt vrijge-maakt. Werk goed samen met de nieuwe verkeersdeskundige. Uniformiteit is goed maar er is wel verschil tussen zand en veendorpen. Vraag om tijdelijke bordjes ‘u rijdt te hard’ .
 • Pieter de Groot (Groen Links): het verbeteren van de poortfunctie aan de komgrens staat nu al in het GVVP, maak daar gebruik van. Wat is het karakter van erfontsluitingswegen, welke criteria hanteer je daarbij, daarna prioritering (van 80 naar 60 en van 50 naar 30 heeft de sympathie van GL). Bromfietsers op de rijbaan: als de afslag N34 doorgaat kan dit leiden tot een toename van het verkeer, misschien is het dan niet veilig voor bromfietsers op rijbaan. Blijf vragen om snelheidscontroles. Kan de gemeente een flitspaal kopen (kost 43.000 euro)? Deze kunnen zich soms snel terugverdienen.
 • Bjorn Hanssen (Groen Links): onze complimenten voor het feit dat DK deze club bij elkaar heeft gekregen! En verder: op weg naar het nieuw GVVP.
 • Jan Feiken (PvdA): ik wil het wel tot prioriteit maken als ik in de raad kom. Vandaag was er bij RTV Drenthe een item over krimp, vanuit de provincie wordt gepleit voor “Dorpshubs”: inwoners maken zelf plannen voeren die uit om leefbaarheid te vergroten. https://www.provincie.drenthe.nl/actueel/nieuwsberichten/@128286/uitvoeringsagenda/
 • Samengevat:
 •  Prioriteit heeft het z.s.m. aanpassen van het GVVP maar dit kan pas na de verkiezingen in maart 2018 worden opgestart.
 • Stuur een verkeersplan naar de Gemeenteraad ter bespreking.
 • Vraag Buinerveen hoe ze dat gedaan hebben.Voorstel DK: in september 2018 na de vakantie wederom om tafel en de voortgang bespreken.
  Dit wordt positief ontvangen door de aanwezigen.

 

 

Politieke partijen op bezoek bij de werkgroep Verkeer

De werkgroep Verkeer (onder de vlag van Dorpsbelang Klijndijk) heeft eind 2017 hun rapport over de verkeerssituatie in Klijndijk aangeboden aan de wethouder van de gemeente Borger – Odoorn, Freek Buijtelaar.

Vervolgens heeft de werkgroep de politieke partijen van de gemeente Borger – Odoorn uitgenodigd voor een bijeenkomst om dit rapport te presenteren en hierover met elkaar in gesprek te gaan. Deze besloten bijeenkomst vond afgelopen 31 januari plaats in Oes Hokkie.

De opkomst vanuit de politiek was bijzonder goed met 19 vertegenwoordigers. Eerst werd het plan gepresenteerd (zie voor het plan www.klijndijk.info ) . Vervolgens ging men met elkaar in gesprek over de knelpunten, mogelijke praktische oplossingen en vooral hoe deze gerealiseerd kunnen worden. Want dat dit laatste geen makkelijke weg is die veel geduld vraagt is inmiddels bekend.

Er werden vragen gesteld en adviezen gegeven. Concrete toezeggingen deden de politici niet omdat besluiten alleen door de gehele gemeenteraad genomen worden. De werkgroep vond het een constructieve bijeenkomst en neemt de informatie mee naar de volgende vergadering eind van deze maand. Het doel is en blijft om voor alle inwoners van Klijndijk de verkeersveiligheid zo snel mogelijk te verhogen en de overlast van het verkeer te verminderen.

 

Werkgroep verkeer DK.

Verslag Informatieavond van Werkgroep Verkeer DK op 20 september 2017 in Oes Hokkie.

De Werkgroep Verkeer van Dorpsbelang Klijndijk heeft tijdens de informatie-avond de resultaten en voorstellen tot verbetering gedeeld en erover van gedachte gewisseld met de aanwezige inwoners uit Klijndijk. Veel punten werden herkend en enkele andere aangevuld. Daarnaast werden er enkele verbeter voorstellen genoemd b.v. het voorstel om spiegels te plaatsen bij sommige weg aansluitingen op de Melkweg en het organiseren van een buurt werkdag om als inwoners zelf actief mee te werken aan verbeteringen.

De vraag/wens om op de gehele Hoofdweg vanaf Odoorn tot einde Pandiek 60 km zone in te voeren lijkt zoals de nieuwe belijning op Pandiek eruit ziet deels al te worden gerealiseerd.

De werkgroep stelt de tijdens de informatie avond en op andere wijze ingebrachte punten op prijs. De ingebrachte punten dragen bij en ondersteunen de werkgroep bij het formuleren tot een zodanig breed mogelijk gedragen verbeter voorstellen.

verkeer-klijndijk-03112017