Werkgroep Verkeer

16-07-2019 Laatste nieuws.

College van B & W kiest voor uniformiteit ten behoeve van doorgaand autoverkeer( GOW) door Klijndijk en kiest er niet voor om het gevraagd maatwerk (ETW) door inwoners en werkgroep verkeer in Klijndijk te honoreren.

10 juli j.l. is er een gesprek geweest van een delegatie van de Werkgroep Verkeer met Wethouder mevrouw Nynke Houwing en Jan Ymker. Als gespreksleider was Bert Harskamp aanwezig.

 • Gesproken is over het uitvoeren van afspraken, onder andere t.a.v. Hoofdweg Pandiek en richting Odoorn. Dit heeft de aandacht van de wethouder. Er zijn geen concrete afspraken gemaakt.Bespreking: waarom veranderen van status Melkweg en Hondsrugweg?
 • College B & W stelt de gemeenteraad voor te besluiten t.b.v. doorgaand autoverkeer de wegen in de dorpskernen, ook de Melkweg/ Hondsrugweg een GOW te laten worden.
 • De werkgroep heeft wederom betoogd dat het in het belang van de inwoners is, dat de Melkweg en Hondsrugweg ETW blijft. Het veranderen van de wegen in GOW, gericht op de belangen van het doorgaande verkeer, ongewenst is voor inwoners Klijndijk.
 • De noodzaak waarom deze verandering niet is aangetoond.
 • Het College stelt dat t.b.v. gewenste gemeentelijke uniformiteit binnen de gemeente in belang van het doorgaand autoverkeer en de ontsluiting dorpen Valthermond, Valthe van/naar de N34 en N391. de status verandering, gewenst is
 • De noodzaak voor het College om te kiezen voor deze door gemeente gewenste uniformiteit i.p.v. te kiezen voor het massaal gevraagde maatwerk ondersteund met daarbij geuite zorgen van o.a. overlast voor het behoud ETW status is door College niet aangegeven.
 • De laatste stap is om nu de gemeenteraad te overtuigen om in belang inwoners voor maatwerk in Klijndijk te kiezen, d.w.z. behoud van de ETW status boven de wens van College voor uniformiteit. De wens van de werkgroep verkeer en de massaal ingediende wensen te honoreren i.p.v. te kiezen voor het door het College voorgestelde gemeentelijke uniformiteit.
 • Ondanks de verschillen van inzicht m.b.t. de functie Melkweg/Hondsrugweg is iedereen bereid met elkaar verder te praten over de realisatie van het Verkeersplan en de inrichting van de wegen. Dit na vaststelling van het GVVP.

De vaststelling van het GVVP door de gemeenteraad is vermoedelijk 19 september 2019. Oriënterende bespreking in de raad met mogelijkheid tot inspreken 14 dagen ervoor.

Zie hieronder onze brief aan het College van 03-07-2019 met argumenten Werkgroep Verkeer.

Klijndijk, 3 juli 2019.

Aan het college van B &W Borger-Odoorn,
t.a.v. wethouder N. Houwing
Postbus 3
7875 ZG Exloo

betreft: notities n.a.v. bespreking GVVP door College

Geachte wethouder N. Houwing.

Aan College,

Binnenkort wordt door het College van B&W het concept GVVP besproken en ter besluitvorming aan de gemeenteraad toegestuurd. Ten behoeve van deze bespreking stuurt de werkgroep verkeer Klijndijk u onderliggende notities toe.

Uitgangspunt voor de werkgroep verkeer is en blijft het Verkeersrapport 2017 aangeboden aan de wethouder waarin wederom gevraagd werd om o.a. verkeersremmende maatregelen t.b.v. verkeersveiligheid en woonmilieu. Door gemeenteraad werd rapport maart 2018 aan het College aangeboden.

Klankbord/Participatie/ Betrekken individuele burgers.

Prima uitgangspunten.

Burgers werd gevraagd hun visie in te brengen voorafgaand aan opstellen GVVP.
Resultaat: massale input waaronder veel zienswijzen betreffende het inrichten – gebruik.
Informatie uit Klankbord GVVP.
In de klankbordgroep adviseerde het leefgebied Zuid aan de onderzoekers t.a.v. inrichten en waarderen wegdelen unaniem: ” laat alle wegdelen ETW blijven”.

In het verslag van die  klankbord bijeenkomst erover stond het verwoord: “ laat zoveel mogelijk wegdelen ETW blijven”. Ondanks herhaald verzoek is de onjuiste weergave niet gerectificeerd.

Antwoord op:” Waarom is gekozen om alle wegdelen vanaf N34 tot N391 tot GOW op te waarderen?” was:
” Omdat wij het wenselijk vinden”. De noodzaak op basis feitelijke gegevens is niet benoemd.

Onze vraag: “Tussen aansluitende GOW wegdelen buiten de bebouwde kom, in de bebouwde kom, een wegdeel als ETW, in te richten, zoals landelijk gebeurt?”

Antwoord erop was:” Het mag wel en kon wel, maar de gemeente wil dat niet i.v.m. de door de gemeente gewenste uniformiteit”.

De maatschappelijke noodzaak opwaarderen van de wegdelen.
De maatschappelijke noodzaak en de gevolgen van de opwaardering/verandering van ETW naar GOW is ( nog ) niet aangegeven.

Onze vraag aan gemeente om de werkgroep en de inwoners te komen uitleggen waarom, voor wie het gewenst is dat de wegdelen in Klijndijk in functie veranderen van ETW naar GOW, is nog niet gehonoreerd.

De gevraagde dialoog over de belangentegenstelling is niet gehonoreerd.

Feiten zijn:

 • Boven verwachting zijn er veel zienswijzen (850) van individuele burgers ingediend in de voorbereidingsfase van het te realiseren nieuwe GVVP.
 • De massaliteit( bijna 300) van de ingediende zienswijzen door inwoners van Klijndijk en de door de werkgroep ingediende zienswijze op concept GVVP tot behoud wegdelen als ETW.
 • Dat er afname is van aantal voertuigen op de Melkweg en volgens onderzoek tot 2030 verder zal afnemen.
 • Het maximale aantal passerende voertuigen beduidend onder maximum voor ETW gehanteerde norm ligt.
 • Het inrichten wegen t.b.v. “makkelijker doorstromen doorgaand verkeer”. In het verleden blijkt dat het steeds meer doorgaand verkeer heeft aangetrokken met als gevolg meer overlast voor de aanwonenden.
 • De tijdwinst is 34 seconden over 700 m. als je met 50 km i.p.v. 30 km per uur, van komgrens Melkweg tot rotonde, rijdt.
 • Bij Citta Slow visie past o.a. rustig passerende voertuigen, veiligheid , ruimte.
 • Remweg bij 30 km = 4.5 m. en bij 50 km = 12.5 km.
 • De gevolgen van ongevallen zijn bij aanrijdingen bij 50 km. fors hoger dan bij 30 km.
 • RAI ( Vereniging voor belangenbehartiging van de Rijwiel en Automobiel Industrie) adviseerde begin dit jaar – ondersteund door minister om alle wegen in de bebouwde kom 30 km. te maken.
 • Keuze optie is: van Citta Slow gemeente Borger-Odoorn, net als bij het worden Citta Slow gemeente, om voorop te lopen en nu als eerste gemeente in Nederland die alle wegen in de bebouwde kom 30 km. maakt.
 • Overigens mag op een GOW wegdeel ook de 30 km. grens als maximum worden gehanteerd.
 • De wegdelen door Klijndijk ontsluiten de dorpen V’ Mond en Valthe niet van en naar de hoofdkernen in Borger/Odoorn, maar alleen naar de aansluiting N34.
 • De onderbouwing met hoeveel inwoners V ’mond en Valthe nu en in de toekomst via Klijndijk naar de N34 (gaan) rijden is niet getoond.

Tot slot.

De gewenste uniformiteit in wegdelen.

Alle woonkernen ETW laten zijn/blijven kan ook de keuze van de gemeente zijn voor o.a. de uniformiteit en duidelijkheid voor de weggebruiker. In presentatie van VVN aan de gemeenteraadsleden over concept GVVP stelde VVN bij punt een lokaal ingerichte GOW wegdeel: Landelijk wordt uniformiteit gewenst in weginrichting. De getoonde lokale GOW is bij VVN landelijk nergens bekend en draagt niet bij tot die gewenste landelijke uniformiteit van weg indelingen/markeringen.

Wij wensen u veel wijsheid toe en inlevingsvermogen bij de beraadslagingen en besluitvorming van het GVVP.

Namens de werkgroep verkeer Klijndijk,

Cor Hogenkamp

 

 

Rapportage Werkgroep Verkeer.
De werkgroep is van mening dat wijzigen van de Melkweg van een ETW (gericht op belang aanwonenden)
tot GOW (gericht op belang doorstromend verkeer) zeer onwenselijk is voor Klijndijk.

De planning is dat medio september het GVVP in de gemeenteraad wordt vastgesteld.
Daarna hoopt de werkgroep zo spoedig mogelijk met gemeente in overleg te gaan over de
uitvoering wensen in ons verkeersplan van 2017.
De werkgroep heeft “een Melkweg Challange” georganiseerd op zaterdag 18 mei voor raadsleden
en geïnteresseerden. De werkgroep vond het een geslaagde ludieke actie om de zorgen van
aanwonende over oprijden op Melkweg in beeld te brengen bij raadsleden.
De werkgroep is van mening dat wijzigen van o.a. de Melkweg naar GOW (bedoeld voor doorstromend
verkeer) zeer onwenselijk is voor Klijndijk. Ons inziens zal, als vanaf de N34 richting Rondweg Emmen
alle wegdelen tot GOW opgewaardeerd worden ten behoeve van het doorstromend verkeer, deze
automatisch meer doorgaand (vracht)auto verkeer over b.v. de Melkweg – Odoornerweg tot gevolg
zal hebben. Het veranderen van de functie van ETW naar GOW is in strijd met de geuite gemeentelijke
en politiek wens de woonkernen te ontlasten van doorgaand verkeer.

Wilt U meedenken, reageren, laat het horen.
De werkgroep ontvangt graag reacties op mailadres dorpsbelangklijndijk@hotmail.com of het
werkgroep lid: Wim Oussoren, Melkweg 55A, Klijndijk
* ETW – Erf Toegangsweg
* GOW – Gebiedsontsluitingsweg
* GVVP – Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan

Stand van zaken 20-04-2019;

De werkgroep had wethouder Houwing uitgenodigd (20-03) om de inwoners te komen uitleggen over het waarom van de opwaardering tot GOW en hoe de belangenafweging is geweest. Het college heeft dit verzoek afgewezen.

Met wethouder Wind (brief 28-03), belast met communicatie, is er 09-04 een gesprek over de communicatie geweest. Wethouder N. Wind gaat er mee bezig.

Aangezien de werkgroep (20-04) nog geen antwoorden heeft gehad op de vragen waarom en voor wie probeert de Werkgroep middels een formeel wettelijk verzoek (WOB) de informatie te krijgen.

De werkgroep probeert een Melkweg Challange te organiseren op zaterdag 18 mei voor raadsleden en geïnteresseerde.

Blijft de Melkweg ETW of wordt hij GOW?                                                 

Er zijn vele zienswijzen ingediend om de Melkweg zijn huidige status ETW te laten houden. In de huidige regelgeving is het zo dat een ETW 30 km of 50 km mag zijn, maar met de nieuwe regelgeving zal dat 30 km worden.

De gemeente stelt dat zij het bestemmingsverkeer tegen willen gaan en de kernen ontlasten. Dit wil men onderzoeken nadat het GVVP is vastgesteld i.p.v. deze opdracht uit te voeren vòòr en bij het opstellen van het GVVP*.

Waar gaat het om?
Er zijn 2 soorten wegen.
ETW met 30 km binnen de bebouwde kom en 60 km erbuiten als maximum snelheid.
GOW met 50 km binnen de bebouwde kom en 80 km als maximumgrens erbuiten.

Momenteel is de gemeente Borger-Odoorn bezig met het vaststellen van het (GVVP) voor de komende jaren. Met een de indeling van de wegen volgens uniforme landelijke richtlijnen, waar de Indeling in wegen van – 30 km- 50 km – 60 km – 80 km wegen onderdeel is.

Wat wordt het?

Voorstel in GVVP :

 • Hoofdweg van N34 tot Odoorn blijft ETW – gericht op verblijf en wordt de max. snelheid 30 km in bebouwde kom en 60 erbuiten ingevoerd. De Slenerweg is, conform het nu nog geldende besluit ‘ETW’, dus ook 30km – 60 km .
 • De ETW op de Melkweg-Hondsrugweg op te hogen naar GOW ten behoeve van het belang voor doorgaand (vracht)autoverkeer vanaf N34 tot N391 (Rondweg Emmen bij ter Apel). 50 km in bebouwde kom en 80 erbuiten. In de kernen mag overigens ook een 30 km limiet ingesteld worden.

Wat kan de gemeente(raad) besluiten?

 • Alle wegen tussen de N34 bij Klijndijk tot de verbindingsweg bij Ter Apel, inclusief de Melkweg- Hondsrugweg als onderdeel van de verbindingsweg door de weg, tussen N34 bij Klijndijk naar N391 bij ter Apel ( Rondweg Emmen), in te richten als verbindingsweg voor doorgaand vracht/autoverkeer door zuid Borger-Odoorn met de doorstroomfunctie (GOW) gericht op gebruiksgemak.
 • Of laat zij de Melkweg/Hondsrugweg de huidige functie (ETW), gericht op gebruiksgemak en veiligheid inwoners behouden.

Het is de keuze:

Opwaarderen in het belang van de doorstroming van het doorgaand vracht- en autoverkeer en daarbij het afwaarderen van de belangen van de inwoners en aanwonenden.

De werkgroep is van mening dat ophoging tot GOW onwenselijk is voor Klijndijk. Immers, als vanaf de N34 tot Rondweg Emmen alle wegdelen tot GOW opgewaardeerd worden ten behoeve van het doorstroomverkeer, kunnen de onderstaande factoren een rol spelen:

 • Er zal een toenemende verkeersaanzuigende werking plaats vinden, hetgeen het woongenot van de aanwonenden zal beperken.
 • De ingezette vermindering van verkeer door Klijndijk zal veranderen in een toename verkeer.
 • Het zal nog moeilijker worden om op de Melkweg te komen door het moeten oversteken van het fietspad, en tussen de bomen door, veilig vanaf de vele erfaansluitingen, bedrijfsaansluitingen, aansluitingen parkeerplaatsen en wegaansluitingen.
 • Het veilig oversteken van de Melkweg voor fietsers/voetgangers o.a. bij bushalte en fietspad richting Emmen.

De tijdwinst die behaald wordt b.v. om van de bv. Visserstraat de Melkweg op te rijden, snel op trekken naar 50 km, om vervolgens over de Hoofdweg en Slenerweg weer 30 km te rijden is in seconden samen te vatten en weegt niet op tegen de grotere verkeersonveiligheid en de evt. gevolgen bij een aanrijding.

Laatste advisering Veilig Verkeer Nederland t.a.v. GVVP:

 • Voor VVN staat verkeersveiligheid voorop. Het visuele wegbeeld Melkweg oogt niet als een verkeersader (GOW); voldoet evenmin aan het verwachtingspatroon van een GOW; landbouwverkeer zou niet van de rijbaan gebruik dienen te maken (groot verschil in massa en snelheid zijn belangrijke aspecten bij verkeersongevallen).
 • gehele weg handhaven als ETW, buiten bebouwde kom: 60 en binnen bebouwde kom: 30 km/u.
 • Op een GOW dienen oversteekplaatsen te worden geïntegreerd in een plateau of te worden voorzien van een middengeleider, zodat de rijbaan per rijrichting kan worden overgestoken.
 • Goed uitgevoerde voetgangersoversteekplaatsen bieden reële veiligheid.
 • Veilig kunnen oversteken bij de bushalte.
 • Op een GOW dient de bus buiten de rijbaan halt te houden en dient een in-/uitstapplaats veilig bereikbaar te zijn.
 • Op een GOW dienen directe aansluitingen zoveel mogelijk te worden vermeden.
 • Dat betekent in feite dat er parallelwegen nodig zijn om de rijbaan alleen op kruisingen/rotondes te kunnen verlaten of te bereiken. De aanleg van een parallelweg wordt niet haalbaar geacht en is het uit oogpunt van verkeersveiligheid ongewensten of onverantwoord de 50 km te handhaven!

Wetenschappelijk Onderzoek:

 • RAI Vereniging adviseert de snelheidsnorm binnen de bebouwde kom op 30 km per uur te houden om ongelukken tegen te gaan. (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid 2018)
 • De minister laat de uitvoering daarvan aan de gemeenten over.

De werkgroep ontvangt graag reacties op mailadres dorpsbelangklijndijk@hotmail.com of het werkgroeplid: Wim Oussoren, Melkweg 55A, Klijndijk

Dit om het mee te nemen in de verdere besluitvorming en advisering.

* ETW – Erf Toegangsweg

* GOW – Gebiedsontsluitingsweg

* GVVP – Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan

 

 

 

 

Resultaten van twee controles Hoofdweg
16 maart 2019 Hoofdweg Klijndijk

Tussen 20.42 en 1.45 uur Aantal passanten 550 Overtreders 95 (17.3%) Hoogste snelheid 117

20 maart 2019 Hoofdweg Klijndijk

Tussen 09.48 en 16.15 uur Aantal passanten 1423 Overtreders 383 (26,9 %) Hoogste snelheid 90

Een verbindingsweg (GOW = GebiedsOntsluitingsWeg) vanaf de N34 bij Klijndijk via Valthe en Valthermond naar Ter Apel N366 en N391 voor doorrijdend (vracht)auto verkeer door onze kernen?

Dit is het voorstel van de gemeente in het GVVP (Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan). Dit voorstel is op massale wijze afgewezen door de inwoners van Klijndijk. Nadrukkelijk wordt aan het gemeentebestuur en gemeenteraad gevraagd om behoud van de huidige status Melkweg, ETW (ErfToegangsWeg), en als leefgebied voor de inwoners.  Geef prioriteit aan de leefbaarheid, wensen en belangen van de inwoners boven die van doorrijdend verkeer.

Massale steun voor vraag aan gemeente voor behoud status leefgebied/ETW in Klijndijk.
Een groep inwoners heeft i.s.m. met werkgroep verkeer de inwoners geïnformeerd en gevraagd wat hun zienswijze was. Op ruim 88 % van de bezochte adressen is een zienswijze ondertekend die om behoud status leefgebied – ETW vraagt. Daarnaast zijn ook nog extra 66 handtekeningen hiervoor gezet. Daarmee zijn met deze actie ongeveer 300 zienswijzen bij de gemeente ingediend. Bovendien zijn er o.a. door Dorpsbelang Klijndijk , een bezorgde groep aanwonenden en individuele inwoners nog meer zienswijzen ingediend.

Verrassing.
Enige tijd geleden werd, tot grote verbazing van Dorpsbelang Klijndijk, voorgesteld om de wegdelen tussen N34 Klijndijk en Rondweg Emmen N399, N366 op te waarderen tot GOW. Deze wegen als verbindingsweg te gaan inrichten betekent logischerwijs voor de kernen meer doorrijdend verkeer. Dit terwijl in Bestuurs- en Coalitie akkoord het ontlasten van de kernen en een onderzoek naar Oost-West verkeer als prioriteit werd genoemd. In de klankbord groep GVVP, leefgebied Zuid-West Borger-Odoorn was unaniem voorgesteld: behoud de ETW status voor alle wegen ten behoeve van de inwoners. Bovendien is dit het goedkoopst qua inrichting van de wegen. De Grontmij heeft in verleden in hun onderzoek benoemd dat opwaarderen Melkweg tot GOW onwenselijk is. Aangetoond is dat het aantal voertuigen de laatste jaren afgenomen is. Onderzoek door RoyalHasKoningDHV wijst uit dat het aantal passerende voertuigen tot 2030 zal afnemen.

Aanzuigende werking van autorijders door weg in te richten als GOW voor doorgaand verkeer.

Het opwaarderen van wegen en deze inrichten volgens de richtlijnen GOW heeft  een aanzuigende werking en daarmee een  toename van doorgaand (vracht)verkeer over de wegen  door Klijndijk, Valthe en Valthermond.

Zie verder de website van Dorpsbelang Klijndijk;   voor vragen graag: wimoussoren50@gmail.com of dorpsbelangklijndijk@hotmail.com

 

 

 

Stand van zaken Werkgroep Verkeer DK:

Status Melkweg naar GOW?

Gemeente Borger Odoorn is voornemens in het nieuwe GVVP het doel van de Slenerweg en Melkweg te veranderen van een ETW naar een GOW.

Huidige status van de Melkweg is ETW  (ErfToegangsweg) en heeft als voornaamste doel het veilig op en afrijden door aanwonenden en inwoners. De Gemeente is voornemens dit te wijzigen in een GOW ( Gebieds Ontsluitings Weg) een weg meer  gericht op doorgaand vracht- en  auto verkeer, vanaf de N34 naar de Rondweg Emmen. Met, ons inziens, alle gevolgen van dien. Wij zijn benieuwd wat de bewoners van Klijndijk hiervan vinden? (Zie ook de flyer die inmiddels is rondgebracht)

Het Gemeentebestuur heeft tevens aangegeven enkele van de door werkgroep gevraagde overlast- en snelheidsbeperkende maatregelen te willen uitvoeren maar vast te willen houden aan het wijzigen van de status naar een GOW een weg voor doorrijdend verkeer.
De Werkgroep Verkeer van Dorpsbelang heeft hiertegen bezwaar aangetekend – en er is een zienswijze ingediend. Ook andere inwoners gaven aan dit willen doen. Leden van de Werkgroep en enkele verontruste inwoners gaan dan ook met de door de Werkgroep Verkeer DK opgestelde zienswijze langs de deuren. Laat u vrijblijvend door deze mensen informeren en bijpraten en geef ons uw mening.

Zie hieronder zienswijze Werkgroep DK:

zienswijze-werkgroep-verkeer-klijndijk-op-gvvp-16-februari-2019-def_

brief-wethouder rapport-politie-hoofdweg-probleem-in-de-wijk-versie-27-3-2018 voorstel-gemeente-en-invulling-wensen-vanuit-de-inwoner-2

Reacties graag naar lid werkgroep Verkeer:  wimoussoren50@gmail.com

 

 

 

Verslag Informatieavond voor inwoners GVVP 5 februari

 

Samenvatting input inwoners m.b.t. reactie op het GVVP (betreft reactie op opgenomen beleidsmatige uitgangspunten):

 

 • Inwoners vinden maatwerk van de gemeente t.a.v. de inrichting van de wegen belangrijk en zijn in die in die zin blij met de gerapporteerde ervaringen van de werkgroep n.a.v. het gesprek 30 januari j.l. met weth. Houwing en ambtenaren J. Ymker en F. Wieringa. Echter, de ervaringen tot nu toe zijn ook dat de gesprekken tot nu toe geen inhoudelijke resultaten voor Klijndijk hebben opgeleverd. Kortom, een open houden, maar eerst zien en dan geloven.
 • Voor Klijndijk heeft de categorisering van de wegen wel degelijk betekenis (naast de praktische inrichting van de wegen). Argumenten die daarvoor genoemd worden:
  • Het GVVP vormt een basis voor de komende 10 jaar. Aanwezigen zijn het er unaniem over eens dat dit het moment is om e.e.a. goed vast te leggen en om discussies of onduidelijkheden in de toekomst waar mogelijk te voor komen. Aangezien de gemeente aangeeft dezelfde inhoudelijke doelen voor ogen te hebben met de praktische inrichting van de weg (veiligheid en leefbaarheid) willen de aanwezigen dat de categorisering van de wegen aansluit op de praktische inrichting en niet andersom zoals de gemeente voorlegt.
  • Categorisering van Melkweg en Hoofdweg als GOW past niet bij de uitgangspunten van Duurzaam Veilig, die dit rapport -naar eigen zeggen- hanteert.
  • De status ETW voor de Melkweg en Hoofdweg sluit volgens de aanwezigen het best aan bij de praktijk zoals beleeft door de inwoners: het is een weg waaraan veel erfinritten van de inwoners liggen, oversteekplaatsen zijn, camping, winkel (Schutrups) en enkele bedrijfjes aan liggen. Dat de weg praktisch gebruikt wordt als route vanaf de N34 naar overige dorpen is voor de aanwezigen onvoldoende motivering om de weg tot GOW te categoriseren. Inhoudelijk behoefte m.b.t. de inrichting Melkweg is nml max. 60km buiten bebouwde kom en mx 30km binnen bebouwde kom.
  • Het voorstel van de gemeente om het als GOW te categoriseren met een inrichting die afgestemd is op het belang van de aanwonenden wordt door aanwezigen gezien als een eenduidige categorisering met zo veel uitzonderingen in de inrichting dat dit ook niet ten goede komt aan de duidelijkheid voor automobilisten m.b.t. wat er van hen verwacht wordt.
  • Aanwezigen willen dat wordt vastgehouden aan eerdere beleidsuitgangspunten waarin o.a. vrachtverkeer en doorgaand verkeer naar achterliggende dorpen door categorisering en inrichting gestimuleerd wordt om gebruik te maken van de N391 en een aanzuigende werking binnendoor te voorkomen. Praktisch voorbeeld van de aanzuigende werking is dat bij categorisering als GOW GPS systemen deze weg (vanwege bijpassende toegestane snelheden) eerder als voorkeursoptie selecteren dan bij een ETW status het geval is. Voortel van de inwoners is dat onze gemeente zich inzet voor het belang van de dorpen door gemeente Emmen te verzoeken werk te maken van de verbeterde inrichting N391 met ongelijkvloerse kruisingen zoals plan was.
 • Doe eerst onderzoek naar de Oost-west verbinding zoals opgenomen in GVVP voordat je verder gaat met de inrichting van de wegen, dit is een onlogische volgorde.
 • Het voorstel in GVVP t.a.v. categorisering Slenerweg naar GOW is in strijd met het bestemmingsplan dat er ligt.
 • Pandiek wordt straks 60km max. snelheid. Dat vraagt ook om bijpassende inrichting (= verkeersremmende maatregelen). Dit geldt ook voor het fietspad dat hier parallel aan loopt.Borden met de maximale snelheid zijn van belang, veiligheid is daar echt in het geding.
 •  

Overige suggesties m.b.t. verbeteren verkeersveiligheid op de wegen en leefbaarheid in Klijndijk (betreft meer praktische uitwerking):

 

 • Suggesties voor snelheidsremmende maatregelen: Flitspalen, chicanes, drempels,
 • Vermindering van vrachtverkeer over de dorpswegen: Maak afspraken met transportbedrijven over voorkeursroutes etc. Dit is bijvoorbeeld met Avebe succcesvol geweest en heeft geleid tot afname van transport door de dorpen. Hetzelfde geldt ook voor landbouwverkeer.

 

 

Uitnodiging 5 februari info en uitwisseling over impact GVVP

 

Huh, GVVP?

Het GVVP is een integraal verkeers- en vervoersplan, dat inspeelt op alle nieuwe richtlijnen en inzichten. Veiligheid, de categorisering- indeling van wegen en de invoering van 30 km- 50 km – 60 km gebieden zijn hierin belangrijke thema’s.

Momenteel is de gemeente Borger-Odoorn bezig met het vaststellen van dit plan voor de komende jaren. Het GVVP bepaalt onder andere waar (en hoe) de doorstroomroutes voor doorgaand verkeer worden ingericht. De werkgroep Verkeer pleit ervoor (in belang van woongenot en veiligheid) dat de Hoofdweg en Melkweg gecategoriseerd moeten blijven als ‘Erftoegangsweg’ (ETW) in plaats van een ‘Gebiedsontsluitingsweg’ (GOW), zoals de gemeente bepleit. Deze fase van het GVVP vraagt dat we nú de standpunten vanuit Klijndijk bij de gemeente (opnieuw) aanbieden. Daarbij kunnen we jouw aanwezigheid en mening goed gebruiken op 5 februari. Doe je mee?

Stand van zaken

Op 28 november j.l. organiseerde de werkgroep Verkeer een informatieavond waarbij wethouder Nynke Houwing en beleidsambtenaar Jan Ymker aanwezig waren om de inwoners van Klijndijk te informeren en antwoorden te geven op vragen. Het verslag ervan staat op de website van Dorpsbelang en was te lezen in PN van december. De werkgroep verkeer gaf aan dat er nog nauwelijks sprake is van resultaten en was kritisch op de samenwerking met de gemeente. Ze twijfelden daarom over het voortzetten van de werkgroep en inzet. Wethouder Houwing sprak haar waardering uit voor de inzet van de werkgroep en vroeg de werkgroep hiermee door te gaan. De werkgroep heeft besloten de handdoek nu niet in de ring te gooien, maar overleg moet wel leiden tot resultaten. De ontwikkeling van het GVVP wordt nauw gevolgd en er zijn een aantal vervolgstappen gezet:

 • Werkgroep heeft hun zienswijze ingeleverd bij de College en gemeenteraad
 • Wethouder Houwing heeft contact opgenomen met de werkgroep. Er is afgesproken dat de werkgroep en wethouder medio januari samen verder in gesprek gaan over de inhoud en over de samenwerking

Informatieavond GVVP (gemeentelijk verkeers- en vervoersplan) voor inwoners Klijndijk

De werkgroep organiseert 5 februari a.s. een informatieavond over het GVVP. Het GVVP is de basis waaraan de gemeente Borger-Odoorn komende jaren hun beleidskeuzes toetst t.a.v. verkeer(sveiligheid). Doel is om informatie te geven over het GVVP, maar vooral ook om van gedachten te wisselen over de wensen en behoeften van Klijndijk en de gevraagde herinrichting Melkweg en Hoofdweg. Tijdens een deel van de avond worden ook raadsleden en beleidsambtenaren uitgenodigd om te horen en te reageren op wat er leeft in Klijndijk.

Datum en tijd: Dinsdag 5 februari, 19.30-21.30 uur Locatie: Oes Hokkie

 

 

Klijndijk 13-12-2018

Betreft: Samenvatting informatie avond en verzoek DK om uw zienswijze gemeente n.a.v. informatieavond verkeer Klijndijk en de beantwoordde vragen m.b.t. GVVP.

Geachte wethouder N. Houwing,

Allereerst hartelijk dank voor uw aanwezigheid tijdens de informatieavond m.b.t. werkgroep Verkeer en inwoners Klijndijk op 28 november j.l. In deze brief treft u een vraag om uw zienswijze vanuit de werkgroep verkeer, gebaseerd op:

 • de bevindingen van de werkgroep verkeer m.b.t. hoe de informatieavond is ontvangen in Klijndijk;
 • en de antwoorden op de vragen van de werkgroep die wij 8 december ontvingen van de gemeente.

Samenvatting informatieavond Klijndijk

De bevolking van Klijndijk waardeerde de inzet van beleidsambtenaar Jan Ymker en wethouder Nynke Houwing om de onzekerheden en boosheid aan te horen en de vele vragen te beantwoorden. De volgende zaken vormen wat ons betreft de feitelijke samenvatting van de avond:

 1. De Werkgroep meldde tijdens hun presentatie veel lof en waardering te hebben ontvangen van gemeente en politiek over inzet en kwaliteit van hun werk toch geen resultaten te hebben geboekt. De werkgroep overweegt te stoppen met haar inzet (ruim 2500 uren afgelopen 2.5 jaar) omdat het niets op lijkt te leveren.
 2. De wethouder erkent dat er vele “hete hangijzers” zijn bij de bevolking van Klijndijk omtrent de het verkeersbeleid met betrekking tot het dorp Klijndijk.
 3. De gemeente koos als beleidslijn voor het GVVP voor een beleid waarin regelgeving, functionaliteit en uniformiteit de boventoon voeren.
 4. De belangen inwoners kernen lijken ondergeschikt te worden geacht t.o.v. de gemeente van de door gemeente gewenste uniformiteit voor weggebruikers.
 5. De afspraken gedaan aan de bevolking van Klijndijk door de voormalig wethouder Buijtelaar stelt de huidige wethouder kan ze niet waarmaken en voelt zich hier ook niet aan gebonden.
 6. Het dossier aanpassing komgrenzen is ondergesneeuwd.

Wij hebben geconstateerd dat er zowel inhoudelijk als procedureel geen enkele handreiking is gedaan op deze avond richting de bevolking van Klijndijk. Dat heeft de kloof tussen de inwoners van Klijndijk en de werkwijze van de gemeente Borger-Odoorn m.b.t. dit dossier niet verkleint. Een uitkomst die wij wel gehoopt hadden te bereiken, samen met de gemeente.

Hoe nu verder?

U, als wethouder, sprak de hoop uit dat de werkgroep Verkeer niet het bijltje erbij neer zal gooien. Tegelijkertijd roept het vragen op over de werkwijze van de gemeente t.a.v. van de werkgroep Verkeer zodat deze op voor hun zinvolle wijze kan functioneren. Wanneer, op welke manier en met wie wil de gemeente c.q. het college van B&W met de bevolking van Klijndijk in overleg treden gedurende het proces om te komen tot het vaststellen van het nieuwe GVVP? Wil de gemeente dit wel?

Deze laatste vraag klinkt wellicht retorisch. Immer, vertegenwoordigers van de gemeente (zowel ambtelijk als bestuurlijk) zijn immers al meerdere keren in deze collegeperiode met Klijndijk in gesprek geweest. En toch stellen wij deze vraag, mede gezien de recente ervaringen met de informatieavond én de reactie op de vragen van de werkgroep Verkeer aan de gemeente (van 17 november j.l., beantwoord op 8 dec. j.l.). De antwoorden zijn wederom in vele gevallen ontwijkend, onjuist of niet beargumenteerd.

Een bevestiging van hoe wij tot op heden het contact met de gemeente in deze collegeperiode ervaren: en wordt gesproken, uitgaan van wensen inwoners, over het belang van burgerparticipatie en de dialoog aangaan met inwoners, maar echt handen en voeten krijgt het nog niet.

 Handen en voeten aan burgerparticipatie Klijndijk t.a.v. verkeer

Ons uitgangspunt is dat een gemeentelijk overheid niet alleen de algemene belangen van de gemeente dient te bewaken, maar ook oog heeft voor de differentiatie en aanpassing van haar beleid per woonkern en dit in daden omzet ook richting Klijndijk. Zo kan burgerparticipatie meer worden dan vragen mogen stellen, stoom afblazen en verder afwachten. Wij zijn er van overtuigd dat een actieve rol van inwoners een win-win is, en leidt tot beleid waarin overheid en inwoners hun krachten (en perspectieven) bundelen.. In dit dossier is onduidelijk wanneer en hoe de specifieke belangen van de Klijndijkse bevolking zijn of worden meegewogen in het GVVP-besluitvormingsproces.

Dorpsbelang Klijndijk en de inwoners van Klijndijk verwachten van B&W niet alleen een politieke en beleidsmatige inkleuring, maar vooral ook dat zij haar bestuurlijke taak zichtbaar laat zijn. Een goed bestuur heeft ook oog voor de belangen van minderheden en zal deze, voor betrokkenen, transparant meewegen in de realisatie en uitvoering van beleid.

Kortom, wij gooien als werkgroep zeker liever niet het bijltje erbij neer, maar het is ons onduidelijk of en zoja hoe de gemeente burgerparticipatie voor de werkgroep op zinvolle daadwerkelijk handen en voeten wil geven binnen dit verkeersdossier. Wij ontvangen daarom graag zeer spoedig uw zienswijze hierop en een voorstel over hoe deze dialoog verder te voeren of niet voeren..

Met hartelijke groet,

Werkgroep Verkeer Dorpsbelang Klijndijk

 

Werkgroep Verkeer voelt zich klemgereden

 

De afgelopen twee jaar zijn een aantal inwoners van Klijndijk bezig met het vragen van aandacht

voor de verkeerssituatie in het dorp. Deze mensen zijn verenigd in een werkgroep, die onder Dorpsbelang Klijndijk werkt. A.s. donderdag, 18 oktober, bespreekt u als gemeenteraad o.a. een memo komgrenzen en i.z voorstel Slenerweg . Daarom sturen we u deze brief met daarin onze reactie op deze memo en het laatste nieuws. In september hebben we u al gerapporteerd en bijgepraat in Klijndijk.

De Slenerweg.
De Slenerweg is en blijft bestemd voor langzaam en snel verkeer. In de toekomst zal er een fietspad/voetpad? (2 rijrichtingen) gerealiseerd worden naast de Slenerweg tot aan de toekomstige aansluiting met de N34. Fietsers die verder willen, richting ‘t Haantje, Schoonoord blijven op de rijbaan. Deze gevaarlijke situatie blijft dus bestaan en zal verergeren door een nieuwe aansluiting op de N34. In de memo wordt er antwoord gegeven op de vragen die u gesteld heeft en aandacht geschonken aan de zogeheten Gumatec-drempels die geplaatst kunnen gaan worden in de Melkweg en de Hoofdweg. De werkgroep was, zoals bekend geacht, in principe akkoord, als beide wegen een Erf ToegangsWeg (ETW) zouden blijven, zoals nu in het GVVP is bepaald. Echter nu gekozen lijkt te worden voor een GOW kan de werkgroep hier zo niet mee akkoord gaan. Dit in samenhang met andere maatregelen en eenduidig serieuze beantwoording van de gestelde vragen. Saillant detail: volgens fabrieksopgaven blijken Gumatec-drempels niet geschikt te zijn voor 80 km/u-wegen. Dit blijkt ook uit info in voornoemde memo van de gemeente. In later bericht van de fabrikant wordt gesteld dat het zou kunnen, echter eenduidig betrouwbare gegevens ontbreken nog.

Eind juli 2018 heeft de werkgroep om een overleg met de wethouder gevraagd, o.a. om voort te bouwen op waar we in mei waren gebleven met het toenmalige college. Het college heeft op 11 september besloten (college besluit) om te gaan overleggen met de werkgroep. Op 1 oktober heeft dit gesprek plaatsgevonden, waarvoor slechts krap een uur vrijgemaakt was. Conclusie: echt prioriteit had het zich verdiepen in zienswijze en vragen van de werkgroep bij college niet.

De meeste vragen bleven onbeantwoord. Wel duidelijk werd gemaakt dat als de werkgroep nu niet instemt met de Gumatec-drempel als proef, het de eerstkomende jaren geen maatregelen (ten behoeve verbetering verkeersveiligheid) hoeft te verwachten. De werkgroep heeft dit als zeer onprettig ervaren en voelt zich onder druk gezet. Dit vinden wij ‘niet passend’ in de constructieve werkwijze die we de afgelopen jaren hebben ervaren en zelf hebben toegepast. Tevens is vanuit het college medegedeeld dat nu geen toezeggingen gedaan kunnen worden. Dat nadat het GVVP is vastgesteld door de gemeenteraad gekeken gaat worden wat, waar en wanneer er in de gemeente wel of niet gaat gebeuren. Het verkeersrapport uit 2017 behandelt naast de komgrenzen nog een aantal andere vraagstukken. Het onderzoeksrapport Probleem in de Wijk idem. Deze lijken nu van de radar te verdwijnen. Bij het aanbieden van het rapport (maart 2018) door de gemeenteraad aan het college heeft de werkgroep complimenten ontvangen over het rapport en de geleverde inzet. Tevens is weer nadrukkelijk gevraagd rekening te houden met en uit te gaan van de wensen van de werkgroep en is het college gevraagd hiermee aan de slag te gaan. In gesprek 2 mei 2018 met wethouder leek dit ook te zijn gebeurd. Het leek erop dat we nu eindelijk iets bereikten. We waren blij en communiceerden ‘de spa gaat in de grond’ cf afspraak met de wethouder met onze inwoners. In mei heeft de wethouder namens het college, in overleg met werkgroep en de beleidsambtenaar, bij de werkgroep aangegeven dat dit najaar de spa in de grond zou gaan. In de memo staat, zo lezen wij, nu dat dit enkel bij de werkgroep bekend blijkt te zijn en niet bekend blijkt te zijn bij de gemeente en het huidige college. Daarmee lijkt het alsof er iets verzonnen wordt, terwijl dit besluit toch in diverse verslagen is opgenomen. Dit tast toch het geloof in de betrouwbaarheid aan?

Nu moeten we echter constateren dat in de memo er niet meer gesproken wordt over de rapporten, zien we geen geconcretiseerde aandacht voor de in de raad genoemde punten t.a.v verkeersrapport in de memo. Genoemd is door College, als GVVP vastgesteld is, dan kijken we wat en waar gebeurt.

In memo wordt gesproken over Melkweg als onderdeel van route N34- Musselkanaal N366.

Het afnemend aantal voertuigen nu en de verwachting van afname tot 2030 wordt niet genoemd, het waarom, voor wie en afweging belangen inwoners en visie op lange termijn wordt niet gegeven. De noodzaak/belang om ook in de woonkernen de wegdelen op te waarderen naar GOW en in te richten als GOW en belang inwoners af te waarderen wordt niet gegeven en de gevraagde dialoog niet gehonoreerd.

In de Politieke Termijnagenda en het coalitieakkoord staat dat de kernen van Borger-Odoorn ontlast moeten worden. Voor de kern Klijndijk lijkt die vlieger niet op te gaan en dat het woongenot van Klijndijkers ondergeschikt is aan het opwaarderen gebruiksgemak voor o.a zwaar doorgaand (Oost_West) verkeer. Het belang van de inwoners en de weging ervan lijkt niet bespreekbaar te worden, zoveel blijkt na twee jaar overleg. De herhaalde vraag om een dialoog en de toezegde discussie over Oost-West verkeer is nog steeds niet gehonoreerd.

Voor het verkeer uit V ’mond- Valthe is de kortste route naar Emmen via Valthe-Weerdinge of Mondenweg. Toch wordt het verkeer uit Valthermond e.o. via kern Klijndijk naar Emmen gestuurd om de kernen in de andere dorpen te ontlasten? Verder valt op dat het voorstel om de evt. GOW in de kernen van de dorpen te wijzigen in een ETW niet mogelijk zou zijn, volgens RoyalHaskoning DHV, omdat men dat (de gemeente?) met motivatie dat niet wil i.v.m. uniformiteit, terwijl dit in b.v. Exloo wel mogelijk lijkt. Opvallend is dat de gemeente aangeeft dat RoyalHaskoning DHV dit niet wil, terwijl de gemeente de opdrachtgever van dit bureau is!

De werkgroep verkeer hoopt dat u, met uw mogelijkheden en verantwoordelijkheden, datgene doet wat mogelijk is zodat de werkgroep samen met u, college en ambtelijk apparaat de doelen, die de werkgroep op 12 september 2018 aan u benoemde, kan realiseren.

Met dank voor de (wederom) genomen moeite en inzet i.a.a. van uw antwoord.

Met vriendelijke groet,

namens werkgroep verkeer,

Cor Hogenkamp,
voorzitter Dorpsbelang Klijndijk

 

 

 

 

Rapportage werkgroep verkeer periode januari 2018 – augustus 2018.

Deze rapportage is gebruikt bij de presentatie en uitgedeeld aan raadsleden d.d. 12 september op 12 september 2018.

Klijndijk is een aantrekkelijk dorp om in te wonen waarbij rust en ruimte belangrijke factoren zijn. De rust wordt op Hoofdweg en Melkweg teniet gedaan door verkeersoverlast en onveiligheid.

 In ’t voorleden ligt het heden, in het nu, wat worden zal. (William Bilderdijk)

’t Voorleden

 

Gegevens 31-01-2018.

Bij onderzoek voor het opstellen DTV (*2) 2010-2020 zijn op 02-06-2009 als prioriteit gekozen op nummer:

 1. Verkeersveiliger maken en snelheidsbeperkende maatregelen op Melkweg en    Hoofdweg.
 2. Nieuwbouw voor starters en senioren.
 3. Omleiden vrachtverkeer Melkweg
 4. Uitbreiden Oes Hokkie tot volwaardig dorpshuis.
 5. Toegankelijkheid Oes Hokkie verbeteren

Klijndijk heeft i.s.m. de gemeente een prachtig functioneel dorpshuis met een goed begaanbare toegangsweg gerealiseerd.

Voor de oplossing van de allang bekende verkeersoverlast en verkeersonveiligheid is aan de gemeente om oplossingen gevraagd, zoals in omliggende dorpen uitgevoerd.

Het grootste aandachtspuntpunt is het verkeer over de Melkweg.

Het overgrote deel van de respondenten vindt dat er te hard wordt gereden. Uit D.B.O 2016.(*3)

Oost-West verbinding.

Uit: ‘Evaluatie GVVP Grontmij 2005 inzake verkeers- en vervoerontwikkelingen buiten de gemeente’.

De N391 is in het jaar 2000 aangesloten op de rondweg Emmen. Hierdoor is een verbinding Emmen – Ter Apel ontstaan die is kortgesloten met de N366. Eén van de doelen van deze aansluiting is en was de route Klijndijk-Valthermond-Musselkanaal te ontlasten.

DK citeert in hun vragen in 2010 om verkeersmaatregelen rapport Grontmij 2008; Update GVVP(*4) .

De Melkweg voldoet niet aan de huidige richtlijnen van de uitgangspunten van Duurzaam Veilig en past niet in het kader van de Essentiële herkenbaarheidskenmerken.

Hierin schuilt het gevaar dat het tweeledige beeld van de Melkweg, enerzijds lang, recht en breed zodat er een hogere snelheid uitgelokt wordt, zodat er een lagere snelheid nodig is voor de verkeersveiligheid.

Het is ongewenst, uit oogpunt van de verkeersveiligheid, de Melkweg in te richten als gebiedsontsluitingsweg .

Rapport RHKDHV(*5) geeft aan dat tot 2030 het verkeer zal afnemen op Melkweg.

In begin 1990 zijn de overlast- en (ook benoemd werd schade) veroorzakende verkeersdrempels weggehaald en vervangen door druppels met verkeersbegeleidende palen erop. De verkeersbegeleidende palen op de druppels zijn later zonder overleg weggehaald, en zonder de aanbevolen, aanvullende maatregelen te treffen. (Uit Rapport Grontmij 2008)

In de update GVVP (Grontmij 2013) is benoemd dat de, door het college in 2002 vastgestelde rapport, de rijbaansplitsing/afremslinger op de komgrens niet is geplaatst, maar is vervangen door plaatsing van een (aanmerkelijk goedkopere en vrij onopvallend) verkeersplateau.

Tijdens het laatst uitgevoerde periodiek onderhoud aan Melkweg/Hoofdweg  is in plaats van de, met DK besproken, aan te brengen snelheidsremmende uitvoering, een tot snelheid uitdagende laag asfalt aangebracht.

27 november 2017 Er is een nieuw verkeersrapport van DK Klijndijk aangeboden aan en besproken met wethouder Buijtelaar (gemeente).

In de gemeenteraadsvergadering van 30 november 2017 is vastgesteld dat Slenerweg en de Hoofdweg tussen de rotonde Klijndijk en aansluiting op de Odoornerweg een ETW (*6) moeten blijven. Tevens zijn er moties ingediend voor veiligheid op het tracé Slenerweg en een motie voor afremming van inkomend verkeer vanuit Odoorn door wegversmalling (Weerdinge-variant).

De voorstellen DK (in rapport 2017) worden door de beleidsmedewerker verkeer als realistisch beoordeeld.

Januari 2018 Het verkeersrapport is door werkgroep besproken met de politieke partijen en er is afgesproken om in september 2018 gezamenlijk over de resultaten te spreken.

 Het heden.

 Vervolg na 31-01- 2018 tot 03-09-2018 .

In maart 2018 is het rapport van politieagent dhr. P. Zwart “Probleem in de Wijk (Hoofdweg- Klijndijk)” aangeboden.

Vermeld in rapport:

Beleidsmedewerker gemeente Borger-Odoorn gaf aan dat na de besluitvormingen de herinrichting van de Hoofdweg meer geprioriteerd zal zijn dan overige wegen binnen de gemeente. Op 6 maart 2018 is de beleidsmedewerker aangesproken door wethouder F. Buijtelaar van de gemeente Borger-Odoorn. Hij gaf aan dat het college (Burgemeester en Wethouders) achter het plan staat om de Hoofdweg opnieuw in te richten en hierbij passende snelheidsbeperkende maatregelen te nemen.

 

Op 7 maart 2018 heeft er een derde gesprek tussen de politie, gemeente Borger-Odoorn en Dorpsbelangen Klijndijk plaatsgevonden. Hierbij en heeft de beleidsmedewerker verkeer van Borger-Odoorn de gehele procedure besproken die vanaf nu in gang wordt gezet.

Op 8 maart 2018 is het verkeersrapport Klijndijk door gemeenteraad ter afhandeling in handen van het College gesteld en is een spoedige behandeling gevraagd. Tijdens deze raadsvergadering is waardering uitgesproken over inzet en werkwijze DK en dat de wensen inwoners, een chicane, leidend dienen te zijn en niet door de gemeenteraad gevraagde wegversmalling (Weerdinge-variant)

De nieuw binnengekomen onderzoekscijfers van de politie betreffende de snelheidsmetingen op de Hoofdweg en Melkweg bevestigen de forse en veelvuldige snelheidsovertredingen .

16 april

Infoavond aanwonenden Hoofdweg ri. Odoorn n.a.v. rapport P. Zwart.

24 april

Infoavond inwoners Klijndijk over voortgang herinrichting wegen

2 mei 2018

De wethouder besprak met de werkgroep de stand van zaken.

De wethouder stelde dat in september de spa de grond in gaat voor de aanpassing van de komgrenzen waarbij uitvoering met de gewenste chicanes en komgrens verleggen besproken werd. Afgesproken werd dat dit gecommuniceerd zou worden met inwoners.

Diezelfde dag nog kwamen er voorstellen ter bespreking voor goedkopere oplossingen. Een uitgangspunt bij de vraag chicane komgrens Hoofdweg ( ri. Odoorn) was het nut van de dure chicane als straks de hoofdweg tot Odoorn ingericht wordt als ETW.

De werkgroep bracht wederom het advies c.q. wens in om het verkeer vanaf N34 via de Achterweg naar de Torenwijk, Odoorn te geleiden en de Hoofdweg, Klijndijk te ontlasten.

Nieuw knelpunt: Er ligt een gasbuis langs de Melkweg, die vanaf de Slenerweg onder de N34 door loopt en onder de evt. toekomstige rotonde en parallelweg. Daarboven mag mogelijk geen chicane gemaakt worden. De eikenbomen kunnen/mogen blijven staan. Het verzoek van begin juni 2018 aan de Gasunie om toestemming heeft 22-08-2018 nog geen antwoord opgeleverd.

28 juni. Is er een motie ingediend met de vraag/voorstel, vooruitlopend op GVVP, om verkeersveiligheid aan te pakken in Klijndijk. De motie wordt niet aangenomen.

3 juli.

Kennismakingsgesprek met de nieuwe wethouder.

De voorgeschiedenis en de huidige plannen/wensen worden benoemd, alsmede de toezegging van de vorige wethouder van 1 mei jl. dat in september 2018 de spa de grond in gaat.

Wethouder N. Houwing benoemt n.a.v. de afspraak met gemeenteraad op 28 juni dat in september een voorstel komt met aanpassingen van de komgrens ter bespreking in de gemeenteraad van september a.s.

10 juli

We kregen tijdens de klankbordbespreking het voorstel te horen om het GVVP, Slenerweg, Melkweg en deel Hoofdweg tegen de verwachting van de werkgroep in, op te waarderen naar GOW (*7).

Volgens de werkgroep is het onwenselijk voor inwoners, en zonder flinke aanpassingen niet mogelijk, om de Melkweg op te waarderen tot GOW.

Te denken daarbij o.a. aan de groeiende geluids- en CO2 overlast, de beperking van de gebruiksmogelijkheden Melkweg voor langzaam verkeer- landbouw- paarden (langzaam verkeer mag niet op een GOW). Daarbij denkt werkgroep dat aanpassen aan ETW-normen goedkoper is als het aanpassen/voldoen aan GOW-eisen. Waaronder het maken van oversteekplaatsen voor voetgangers en/of fietsers en oprijden vanaf het eigen erf, conform de eisen bij GOW .

Het voorstel om de wegen tot GOW op te waarderen, deed de werkgroep besluiten om terug te komen op de instemming met de proef met goedkopere Gumatec drempels en het terugvallen op de steeds gevraagde chicanes als komgrensaanduiding.

25 juli

Verzoek aan de wethouder gedaan voor overleg over de stand van zaken t.a.v. de aanpassing komgrenzen, GVVP en onze vraag en de wens voor een dialoog over de belangentegenstelling tussen doorgaand verkeer en inwoners van het doorgaand verkeer bij GOW of ETW en de aanwonenden/inwonenden.

30 juli.

Gesprek met beleidsmedewerker. Benoemd werd de goede en onderling gewaardeerde samenwerking, besproken werd de stand van zaken komgrenzenaanpassing en toelichting op voorstellen GVVP en de visie/meningsverschillen en onze inzet de komende tijd.

10 augustus.

De gevraagde input voor het coalitieakkoord is verstuurd aan college met o.a. de vraag hoe het benoemde in klankbord GVVP zich verhoudt met het onderzoek naar een goede Oost-West verbinding, het ontlasten van de kernen, tot het al in de klankbordgroep voorgestelde keuze voor een verbindingsweg ten zuiden van Borger-Odoorn vanaf N34 naar de Rondweg Emmen – Ter Apel. N391/N366.

18 augustus.

PR bericht verstuurd naar “Week in week uit” om betrokken inwoners te informeren.

23 augustus.

Bericht griffie agenda stukken gemeenteraad 076-09-2018 beschikbaar. Hierin voorstel aanpassing Hoofdweg.

27 augustus.

Herinnering gestuurd aan wethouder en gevraagd om het gesprek.

Oost -West verkeer.

Al jaren een heikel punt in Borger-Odoorn en heel erg in Klijndijk.

DK Klijndijk was i.s.m. met Valthe, in overleg met de gebiedscoördinator, eind 2017 gestart met organiseren van een regioavond voor dorps/plaatselijke belangen voor Zuid-West Borger-Odoorn over het Oost-West verkeer.

Te starten met het krijgen van inzicht, is er een behoefte/noodzaak bij de gemeente om door Borger-Odoorn een verbindingsweg te creëren voor verkeer vanaf de N34 naar het Groningerland/rondweg Emmen. Bespreken van valide gegevens t.a.v. voor wie, wat/, hoeveel, waarvandaan en waar naartoe, wanneer, hoe en wat de gevolgen zullen zijn voor de inwoners. Daarna met elkaar bespreken welke oplossingen en mogelijkheden er zijn.

Op advies van de beleidsmedewerker verkeer, die nadrukkelijk aangaf dat deze punten besproken zouden worden in de klankbordgroep, stopten we met de voorbereiding en berichtten we de betrokkenen hierover.

De toegezegde motivatie en discussie over deze informatie, over het waarom en de noodzaak van de GOW, is niet gerealiseerd. Naderhand is er door DK om een dialoog gevraagd over de belangentegenstelling van de partijen bij het realiseren van de GOW door dorpskern (via wethouder en beleidsmedewerker verkeer) over de volgende punten.

Gericht op woongenot en overlast bewoners:

 • wonen – verkeersveiligheid- bereikbaarheid woningen/bedrijven – waarde woningen – gevolgen voor bedrijven
 • Gericht op de b.v. economische motieven weggebruikers:
 • landbouwverkeer – zakelijk autoverkeer – recreatief verkeer – toerisme – verbinding tussen de dorpen – bereikbaarheid bedrijven

GVVP

Recentelijk onderzoek in het kader van een nieuw GVVP t.a.v. aantallen gaf aan dat er een afname is van de verkeersbewegingen op de Melkweg. Dit is in overeenstemming met de prognose van RoyalHasKoningDHV dat het verkeer op Melkweg tot 2030 zal afnemen.

 29 maart.

1ste klankbordbijeenkomst GVVP Klijndijk vraagt in het verslag op te nemen dat er zorgen zijn over het Oost-West verkeer en dat alle informatie, reeds bij gemeente ingebracht, inzake het GVVP, meegenomen wordt. Tijdens de 1e bijeenkomst heeft vertrekkende wethouder gevraagd over cijfers bij onderbouwing GVVP. Antwoord: de Emmense modellen passen ook voor Borger-Odoorn. Tot op heden is gevraagde onderbouwing niet gegeven.

23 mei 2de klankbordbijeenkomst. Klijndijk merkt op dat de gevraagde en toegezegde, op te nemen punten niet in het verslag staan. Klijndijk vraagt wanneer de 850 inzenders de reacties te horen krijgen wat er met hun inbreng is gedaan.

Antwoord: dit moet nog bekeken worden.

10 juli 3de klankbordbijeenkomst.

Klijndijk merkt op dat wederom de toegezegde op te nemen punten niet in het verslag opgenomen zijn. Tevens merkt Klijndijk op dat de inbreng Zuid- West Borger-Odoorn, inzake de wegen, niet correct is weergeven. Het ingebrachte advies was: maak van alle wegen een ETW. In het verslag staat dat de groep heeft geadviseerd om zoveel mogelijk wegen ETW te maken.

N.a.v. voorstel en ideeën RHKDHV.

Alle wegen tussen N34 door woonkernen Klijndijk/Valthe/Valthermond tot aan rondweg Emmen – ter Apel op te waarderen tot GOW.

Gevraagd wordt naar de motivatie. Antwoord: Omdat het gewenst is in belang van het verkeer.

De vraag: Maak voor bebouwde kommen b.v. in Klijndijk een uitzondering. Geen GOW en laat de Melkweg ETW blijven, sluit die buiten de bebouwde kom aan op GOW, zoals elders in het land gebeurt.

Antwoord: het mag wel maar wij kiezen er in verband met gewenste uniformiteit (in Borger-Odoorn) niet voor.

T.a.v langzaam verkeer w.o. landbouwverkeer/paarden dat niet op standaard GOW mag. Oplossing: Wij maken daarvoor uitzonderingen en wijken af van de standaard GOW-eisen.

Toegezegd werd 10 juli dat verslag incl. modellen binnen 2 weken opgestuurd worden.

Verslag ontvangen 27-08-2018

Wat worden zal.

 De bijeenkomst met raadsleden versterkt de gedachte dat we samen leren uit het verleden en samen tot goede oplossingen komen.

Doelen:

 1. De werkgroep streeft ernaar en gelooft erin dat vòòr 01-01- 2019 en in goede samenwerking, de toegezegde komgrenzen/aanpassingen door de gemeente uitgevoerd zijn.
 2. Gevraagde dialoog i.v.m. Oost-West over de belangentegenstelling van weggebruikers en inwoners woonkernen gerealiseerd te hebben.
 3. Dat in samenwerking met de gemeente een plan van aanpak, herinrichting Melkweg en Hoofdweg, waarin de afspraken over het rapport van P. Zwart en uitgangspunten van het rapport, “Verkeer Klijndijk”, zijn verwerkt, is aangeboden aan de gemeenteraad voor besluitneming.
 4. Begin 2019 opnieuw in gesprek met de gemeenteraad over de vorderingen.

*1        DK                  Dorpsbelang Klijndijk

*2        DTV                DorpsToekomstVisie

*3        DBO               DorpsBelevingsOnderzoek

*4        GVVP             Gemeentelijk VervoersPlan

*5        RHKDHV        RoyalHasKoningDHV

*6        ETW               Erftoegangswegen (ETW): wegen met een verblijfsfunctie, bestemd voor het toegankelijk maken van percelen. Erftoegangswegen hebben geen rijbaanscheiding en snel- en langzaam verkeer rijdt gemengd, hetgeen een relatief lage maximumsnelheid vereist. Doorgaand verkeer wordt bij voorkeur zo veel mogelijk geweerd. Buiten de bebouwde kom mag op erftoegangswegen 60 km/h gereden worden, binnen de bebouwde kom 30 km/h

*7        GOW              Gebiedsontsluitingswegen (GOW): wegen die zowel doorstroming als uitwisselen tot doel hebben. Gebiedsontsluitingswegen kenmerken zich door scheiding van snel- en langzaam rijdend verkeer (parallelle fietspaden) en gelijkvloerse kruisingen. Buiten de bebouwde kom mag er 80 km/h gereden worden, binnen de bebouwde kom 50 km/h of 70 km/h.

 

 

 

 

 

Verslag van de informatieavond voor bewoners van de Hoofdweg te Klijndijk, belegd door de WERKGROEP VERKEER

16 april in Oes Hokkie te Klijndijk

Verstuurde uitnodigingen naar aanwonenden Hoofdweg : ongeveer 45

Aanwezig: 8 aanwonenden

Cor Hogenkamp opent de bijeenkomst en met behulp van Power Point-presentatie licht hij de verstrekte informatie toe.

Deze bestaat uit een inleiding, Verkeersplan Klijndijk, probleemdefinitie (rapport van de heer P. Zwart), maatregelen wegdeel vanaf kom Odoorn tot aan rotonde voor motorvoertuigen (auto’s), fietsers, wandelaars en tot slot is er gelegenheid voor het stellen van vragen.

Vragen:

 1. verplaatsen komgrens
 2. bebouwde kom 30 km
 3. op welk tijdstip rijdt men te hard?

Waarover is er gesproken, gediscussieerd:

 

chicane (slinger in de weg) is beter dan het aanbrengen van een wegversmalling

erftoegangsweg (ETW) met juiste belijning voorkomt ook te snel rijden; optisch is de weg smaller

voorstel van een van de aanwezigen om meer actie te ondernemen: b.v. twee-wekelijks het verkeersprobleem onder de aandacht brengen bij de politiek, er bovenop blijven zitten; voortdurend blijven hameren op het probleem enz.

er is besproken: gebruik van groot en soms snelrijdend landbouwverkeer en paarden op de rijweg en de veiligheid van gebruikers

30 km zone instellen in bebouwde kom is goede zaak, stellen de aanwezigen, zie t Haantje

er wordt een toelichting gegeven wat betreft de gehouden snelheidscontroles van de afgelopen maanden, 30 tot 40 % rijdt te hard !! en dat is niet tijdens de spitsuren; men ziet ook graag dat er metingen buiten spitsuur en buiten de bebouwde kom plaatsvinden; beleving is dat ’s morgens vroeg en ‘s avonds nog harder wordt gereden door aanwonenden

voorstel om prioriteiten te stellen in de voorgestelde maatregelen; antwoord: is niet ons plan, want alle voorgestelde maatregelen zijn zinvol

aanwezigen vragen – adviseren DK om niet akkoord te gaan met uitstel- wachten ivm procedure nieuw GVVP en actie te voeren om e.e.a in coalitie akkoord proberen te krijgen

voorgesteld en afgesproken wordt dat na deze infoavond en die van de 23e (voor alle bewoners van Klijndijk) de werkgroep/DK actie onderneemt (bijvoorbeeld d.m.v. brief) om de politieke partijen te blijven bewerken, te starten liefst voor 1 mei.

DK benoemt dat e.e.a reeds gebeurt, de politiek ook wordt en is geïnformeerd en politiek besluit ook waar het geld aan besteed wordt; DK zegt toe dat deze weg wordt voortgezet

vanuit de aanwezigen wordt DK/werkgroep succes toegewenst met hun voorgaande en komende acties

aan de aanwezigen wordt gevraagd – i.v.m. komende nieuwe GVVP – om zoveel mogelijk hun individuele wensen door te geven op de website van de gemeente/verkeer

enkele aanwezigen geven aan dat het systeem waarop ingelogd moet worden niet gebruiksvriendelijk is; DK zal melding ervan maken

de aanwezigen worden door voorzitter vriendelijk bedankt voor hun aanwezigheid, inbreng en ondersteuning/advisering aan werkgroep/DK

 

VERSLAG
bijeenkomst 23 april 2018 Oes Hokkie, informatief werkgroep Verkeer DK

Aanwezig: werkgroep Verkeer DK, Jan Wim Ensing (Andes), 14 inwoners.

Power point presentatie werkgroep Verkeer:

Aanleiding

Verkeersonveiligheid- en overlast

Doel: Overlast verminderen en veiligheid verhogen d.m.v. herinrichting Melkweg & Hoofdweg

Communicatie:

Ploatselijk Nijs, Facebook en website Dorpsbelang Klijndijk

DvhN en Week in Week uit

Info avond 20 september 2017

Rapportage over 2017 en vooruitblik 2018, december 2017 op website DK.

Overleg gehad o.a. met:
– Wethouder
– Verkeersdeskundige gemeente Borger-Odoorn
– Wijkagent
– Onderzoeker P. Zwart Politie (Stage opdracht)(Hoofdweg vanaf Odoorn tot rotonde -Klijndijk)
– Veilig Verkeer Nederland

2018

Discussie Raadsfractie incl. aspirant raadsfracties op 31-1-2018

aanwezig bij korte besprekingen Rapport in raadsvergadering 08-03-2018

08-03-2018 aan college contact met raadsleden en wethouder

Start nieuw Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)

16-04 Info-avond deel Hoofdweg i.v.m. rapport de heer P. Zwart

GVVP

Oost-West verkeer

Snelheidsmetingen: deze worden uitgedeeld. Opgemerkt wordt door dorpsbewoners dat het

wel relevant is waar gemeten wordt.

Overzicht gemeten snelheden in 2011 en 2014

Augustus 2012

Metingen 2017

Radarcontroles 2018

Voorstel maatregelen specificaties

Voorgestelde herinrichting Hoofdweg en Melkweg Klijndijk

De raad heeft eind vorig jaar (2017) een motie aangenomen voor een sluis bij begin

Hoofdweg . De werkgroep gaat uit van een slinger (chicane) bij de toegang tot het dorp. Een

sluis is echter goedkoper. In de raadsvergadering 08-03-18 is aangeven dat wens inwoners

uitgangspunt moet zijn, dus chicane.

GVVP: een onderzoek is gestart. Op een website kon men de klachten/ wensen aangeven.

16 april jl. info avond van de werkgroep Verkeer voor aanwonenden Hoofdweg n.a.v. het

onderzoek van verkeersagent (in opleiding) de heer Peter Zwart naar dit wegstuk. Uitgangspunt was dat bij dit onderzoek aanwonenden betrokken worden door DK.

Verslag discussievragen over in Verkeersplan Klijndijk voorgestelde maatregelen t.b.v. de verkeersveiligheid :

 1. Verschil gebiedsontsluitingsweg (GOW): gericht op wens zo snel mogelijk van A naar B- te kunnen rijden- gebied ontsluiten, en Erftoegangsweg (ETW): voor het ontsluiten van erven vanuit uitgangspunt de aanwonenden .
 2. Waardering wordt uitgesproken over het gedane werk en inzet van de werkgroep.
 3. Vanuit VEN wordt opgemerkt dat er waardering is voor de inzet en het werk van de werkgroep. Het VEN vindt het jammer dat er gekozen is niet te wachten tot de procedure rond rotonde N34 is afgewerkt en de gevolgen daarvan dan meegenomen kunnen worden.
 4. Opgemerkt wordt dat het beter zou zijn om voor een integrale oplossing voor HEEL Klijndijk te gaan en niet alleen voor een slinger (chicane) bij de ingang van het dorp (VEN).
 5. Geadviseerd wordt om vragen bij de gemeente schriftelijk in te dienen.
 6. Oost -West verkeer: wat is dit? Verkeer dat van het oosten van de gemeente door de gemeente naar het westen rijdt en omgekeerd. Er is zorg in Klijndijk dat er teveel verkeer in het dorp komt. Dit is een onderwerp ingebracht door DK o.a. ook in het nieuw op te stellen GVVP. Toegezegd is dat dit punt wordt meegenomen. DK wacht de resultaten besprekingen in GVVP af.
 7. Er is zorg bij de aanwezigen of hier op tijd op gereageerd wordt.
 8. De werkgroep Verkeer van DK geeft nogmaals aan dat het doel van de werkgroep is en was om NU te gaan voor verkeersveiligheid verhogende maatregelen. Na tientallen jaren wachten niet weer te wachten. Uiteraard wordt daarbij ook gekeken naar de toekomst.
 9. Het Verkeersplan Klijndijk wordt doorgelopen:
  Waarom staat er geen flitspaal in de opties? Het landelijke beleid is, volgens gemeente, om minder flitspalen te plaatsen, ook voldoet de inrichting van de wegen niet aan de eisen van weginrichting om goed te kunnen handhaven (middels flitspalen). Het blijft wel een laatste optie.
 10. Wettelijke inrichtingseisen Melkweg- Hoofdweg : hier voldoen de wegen niet aan.

Bv. de Hoofdweg is ingericht als een 60 km weg, maar je mag er 80 km rijden, dus kan de politie niet handhaven, en de gemeente wil geen 60 km bord plaatsen.

 1. Bromfietsers op de rijweg: straks moeten ze volgens de wet op de rijweg.
 2. Wandelaars: hier wordt ook aandacht voor gevraagd.
 3. De Hoofdweg (Pandiek) is een ETW, maar niet als zodanig ingericht.
 4. Verschuiven komborden: mevrouw M. Hensen vraagt naar de gevolgen en benoemt haar zorgen voor de gevolgen als aanwonende voor haar agrarisch bedrijf. Deze zijn er niet, is de werkgroep verteld, omdat er onderscheid gemaakt kan worden tussen bebouwde kom voor bewoners en een zgn “economische bebouwde kom’. DK gaat in haar rapport nu uit van de wensen t.b.v. verkeersveiligheid en verkeersoverlast, niet van de economische belangen van aanliggende bedrijven.
 5. Toevoeging: graag inhaalverbod stuk Melkweg. Ook bij de wildwissel. Vanaf Klijndijk tot aan de Zefatweg (of de rotonde bij Valthe).
 6. Middengeleiders bij Parkeerplaats bos, recreatiebedrijf , chicane bij komgrens, middengeleiders bij Visserstraat.
 7. Toevoeging: belijning en meer belichting aanbrengen op het fietspad (Melkweg).
 8. Correctie: uitgangspunt /wet bromfietsers op het hele 60 km traject op de rijbaan (Melkweg- Hoofdweg).
 9. Voorstel om Melkweg geen voorrangsweg meer te laten zijn voor de zijwegen naar de bouw is op advies VVN geschrapt.
 10. Er staat niets in het rapport over andere straten in Klijndijk (bv. de Wanstraat). Daar is op dit moment niet voor gekozen (bv. te hard rijdende brommers en auto’s in de bouw).
 11. Bomen aan de Melkweg Klijndijk: het zou goed zijn om er meer te kappen, aldus een bewoner.

In het rapport staat dat de zichtbaarheid beter moet. Het gaat dus niet om wel of niet bomen kappen, maar om de zichtbaarheid te verbeteren; dit kan eventueel middels het kappen van bomen.
Gevraagd wordt of dit ook voor uitrit bij Staatsbosbeheer kan worden meegenomen.
Als er chicanes komen zullen er vermoedelijk ook bomen gekapt moeten worden.

In hoeverre kan alles gerealiseerd worden aan de Melkweg, is hier niet te weinig ruimte voor?

Hoe de technische uitvoering wordt zal blijken uit de door de gemeente voorgestelde maatregelen.

 1. Vraag over signalering te hard rijden: kan dit ook elders geplaatst worden? Hier is ook door DK meerdere keren om gevraagd. Er zijn er 2 beschikbaar in de gemeente. Als dorp zelf aanschaffen is voor DK geen actiepunt.
 2. Gevraagd wordt wat nu het vervolg is. Antwoord: De werkgroep gaat door om z.s.m resultaten proberen te bereiken en de uitvoering van wensen gestart te krijgen. Gesprek met wethouder gemeente is gevraagd om bij te praten over voortgang en ontwikkelingen. Er is vanuit een aantal coalitiepartijen een toezegging gedaan dat er geld voor veiliger verkeer in Klijndijk gereserveerd zal worden.
 3. Is dit plan in het GVVP ingebracht? Ja.

De voorgestelde maatregelen t.b.v. de verkeersveiligheid te vergroten en overlast te beperken zijn aan de hand van besproken voorstel goed bevonden en de werkgroep gaat daarmee verder aan de slag.

Werkgroep Verkeer , DK te Klijndijk

Het onderzoeksrapport Hoofdweg deel Odoorn tot Rotonde Melkweg
(Peter) Zwart Generalist GGP Landelijke Eenheid Politie Noord Oosten heeft een onderzoek gedaan naar de gesignaleerde verkeers problemen op deel Hoofdweg vanaf Odoorn tot aan rotonde Melkweg. Conclusies uit dit rapport en de voorgestelde specifieke maatregelen van DK voor dat wegdeel worden 16 April besproken tijdens een daarvoor georganiseerde informatie avond voor de aanwonenden.

V E R K E E R S P L A N     K L I J N D I J K

Specificaties maatregelen die de veiligheid verhogen en de overlast verminderen op en bij Hoofdweg/Melkweg, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. 

Algemeen.

De bevindingen en adviezen van Veilig Verkeer Nederland (VVN) , zie rapport Verkeer Klijndijk (hierbij de link naar het rapport: verkeer-klijndijk-03112017,) zijn meegenomen in onderstaande punten.
Slenerweg is niet meegenomen i.v.m. de nodige onduidelijkheden over hoe de weg gaat worden ingericht. Motie hieromtrent is eind 2017 door gemeenteraad aangenomen.
Over totale traject de wegen inrichten als ETW met maximale snelheid van 60 km en snelheid remmende maatregelen. In de bebouwde kom 30 km.
Voldoen aan de wettelijke inrichtingseisen, inclusief de op- en afritten.
Inhaalverbod binnen gehele bebouwde kom.
Bromfietsen op de rijweg.
Aandacht voor voetgangers op fietspad en rijweg.
Chicane aanbrengen voor de komgrens borden.
In de bebouwde kom bij de aansluitingen op het fietspad stopborden plaatsen.
Opsluitbanden binnen de bebouwde kom. (in ieder geval ter weerszijden van een aansluiting)

 Wegdeel vanaf kom Odoorn tot aan rotonde Hoofdweg/Slenerweg/Melkweg

 • weg inrichten als ETW – buiten de bebouwde kom maximaal 60 km per uur, binnen de bebouwde kom maximaal 30 km per uur
 • komgrens / plaatsnaam bord verplaatsen richting Odoorn
 • voor komgrens / plaatsnaam bord chicane in de weg aanbrengen, cf. ingang kom Exloo komend vanaf rotonde N34
 • duidelijke komgrens, bij plaatsnaam bord (poortfunctie) aangeven – met (gekleurd)plateau
 • inhaalverbod instellen, zo lang geen 60 km van kracht is
 • bij wegsplitsing Hoofdweg-Zijtak , middengeleiders cf. Hoofdstraat bij ingang Odoorn vanaf Klijndijk gezien
 • functionele en veilige aansluiting van bedrijven en woningen (zichtbaarheid/herkenbaarheid in-/uitritten verbeteren)
 • wandelpad vanuit kom Odoorn
 • fietspad: goot op te hogen, zodat hoogteverschil verdwijnt; is nu slecht zichtbaar dat het gaat om een fietspad voor twee richtingen – borden en belijning aanbrengen op fietspad
 • bromfietsverkeer verplaatsen naar de rijbaan op moment dat 60 km van kracht is         en de huidige verplichte aanduidingen (brom-) fietspad wijzigen                                     1

Wegdeel Hoofdweg vanaf rotonde Klijndijk tot aansluiting afslag Emmen

 • weg inrichten als ETW – buiten de bebouwde kom maximaal 60 km per uur, binnen de bebouwde kom maximaal 30 km per uur
 • komgrens / plaatsnaam bord verplaatsen richting Emmen
 • duidelijke komgrens bij plaatsnaam bord (poortfunctie) aangeven met (gekleurd) plateau
 • inhaalverbod instellen
 • bromfietsverkeer binnen de bebouwde kom op rijbaan
 • ventweg 30 km ; gesloten verklaren voor gemotoriseerd verkeer uitgezonderd ter bereiking van aanwonenden
 • Uitritten aanwonenden en bedrijven functioneler en meer herkenbaar maken

Wegdeel Rotonde Slenerweg/ Melkweg Hondsrugweg tot aan rotonde Valthe

 • weg inrichten als ETW – buiten de bebouwde kom maximaal 60 km per uur, binnen de bebouwde kom maximaal 30 km per uur
 • komgrens / plaatsnaam bord verplaatsen richting Valthe
 • voor komgrens / plaatsnaam bord chicane aanbrengen cf. model Exloo
 • bij Parkeerplaats Valtherbos + recreatie voorziening- Dierenkliniek Nielen, middengeleiders aanbrengen
 • oversteekplaats van fietspad naar parkeerplaats Valtherbos op juiste plaats situeren
 • opsluitbanden aanbrengen bij alle afslagen: ook parkeerplaats Valtherbos, De linden, fietspad richting Valtherbos( en binnen gehele bebouwde kom )
 • oversteek fietsers en voetgangers komende vanuit Visserstraat/Melkweg naar Valtherbos duidelijker aangeven d.m.v. middengeleiders
 • bromfietsverkeer verplaatsen naar de rijbaan
 • gehele fietspad tot Valthe: berm verhogen en verstevigen, zodat mogelijkheid tot ongelukken voorkomen kan worden
 • de oversteek voor fietsers en voetgangers ter hoogte van Zefatweg veiliger maken b.v. door middengeleiders

31 januari 2018
Bijeenkomst van de Verkeerswerkgroep van Dorpsbelang Klijndijk (DK) en de politieke partijen van de gemeente Borger Odoorn.

Hierbij de link naar het rapport: verkeer-klijndijk-03112017

Aanwezig 19 personen (waarvan 12 aan tafel) + de werkgroep verkeer van Dorpsbelang Klijndijk + Jan Wim Ensing van Andes (ondersteunt de werkgroep) + de secretaris van DK.

Aanwezig van de politieke partijen die in de raad zitten: Albert Trip (D66), Jan Vos en Johan Nijmeijer (Gemeentebelangen), Henk Zwiep en Jan Feiken (PvdA), Ankie Huijing en Roelof Tuin (CDA), Erik Huizing (VVD), en van de kandidaat raadspartijen Bjorn Hanssen en Pieter de Groot (Groen Links). Alina de Roo en Alle Tepper (Leefbaar Borger-Odoorn),

Inleiding door Cor Hogenkamp, voorzitter van DK en lid van de werkgroep Verkeer:

 • Ook partijen die niet in de raad zitten zijn vanavond uitgenodigd, dit was niet bij iedereen bekend, excuus daarvoor (een 7-tal van hen heeft gehoor gegeven aan de uitnodiging).
 • De werkgroep Verkeer heeft de politieke partijen vooraf gevraagd om concrete toezeggingen te doen vanavond. De partijen hebben hierop aangegeven dat dit voor hen onmogelijk is.
 • De aansluiting van de N34 is vandaag geen gespreksonderwerp.
 • De verbeterpunten uit het rapport worden reeds decennia lang gevraagd.
 • Verteld wordt dat tijdens 2016 het college van B&W de dorpen bezocht heeft, waarbij in Klijndijk de verkeersonveiligheid is benoemd. Kort daarna is door studenten van de van Hall opleiding een onderzoek uitgevoerd onder alle dorpsbewoners hoe zij de leefbaarheid in Klijndijk ervaren. Terugkerend thema is de verkeers(on)veiligheid in het dorp.
 • De werkgroep Verkeer van DK heeft een rapport opgesteld, in samenwerking met VVN. Dit rapport is op 27 nov. 2017 overhandigd aan en besproken met de wethouder van B/O de heer Freek Buijtelaar.
 • De onlangs uitgevoerde wegwerkzaamheden in het dorp nodigen, in tegenstelling tot de vraag van DK om snelheidsbeperking, nog meer uit tot (te) hard rijden. Voor deze werkzaam-heden is geen contact gezocht met de DK. Er zijn dan ook geen wensen vanuit het dorp meegenomen bij de werkzaamheden, tot teleurstelling van de dorpsbewoners.
 • De afgelopen maanden zijn er een aantal verkeerscontroles geweest: gemeten is dat de hoogste maximale snelheid 95 km per uur was waar 50 toegestaan is. Een aanzienlijk deel van het verkeer rijdt te hard.

In een Power Point Presentatie wordt het rapport van de werkgroep gepresenteerd:

 • De komgrens bij Klijndijk is van meerdere kanten niet duidelijk zichtbaar: men ziet een mooie rechte weg zonder snelheidsbeperkende aanpassingen waardoor men gemakkelijk te hard het dorp in en door rijdt.
 • De status van de (Melk- en Hoofd)weg is nu gebiedsontsluitingsweg, gewenst is dat het z.s.m. conform landelijke beleid een erftoegangsweg wordt, net zoals de Slenerweg.
 • Er is een probleem met een hoogteverschil van het fietspad t.o.v. de goot (over ong. 500 m voor Thijs en Aafke langs). Om dit aan te pakken is een lang gekoesterde wens. Onlangs zijn er leidingen gelegd langs dit traject, helaas is de goot weer verdiept aangelegd.
 • De belijning op een aantal wegen is niet conform de landelijke richtlijnen. Dit maakt handhaven van de toegestane snelheid voor de politie lastig.
 • Bromfietsers: gewenst om deze op de rijbaan te laten rijden om de snelheid van het verkeer af te remmen.
 • De Hoofdweg en parallelweg worden besproken: ook op de parallelweg mag men 80 km/uur rijden, hier rijden veel fietsers. De situatie op de Melkweg wordt toegelicht inclusief de gevaarlijke oversteekplaatsen waar veel scholieren oversteken.
 • Door de wethouder is toegezegd dat er gekeken zal worden naar snelheidshandhaving en het extern werving van budgetten.
 • Het laatste GVVP dateert van 2010, deze is wel tussentijds geëvalueerd/ aangepast. In 2016 zou er al een nieuw GVVP liggen . Er is iemand aangesteld die met een verkeersdeskundige gaat kijken naar de opzet van een stappenplan voor het nieuwe GVVP. DK is gevraagd te wachten tot het nieuwe plan er ligt. Nu is de planning dat deze er over een jaar ligt. DK wil niet weer wachten maar z.s.m. de status van de wegen aanpassen.
 • Gewenst zijn slingers aldus de werkgroep, gevraagd wordt of versmallingen ook een optie zijn. Opgemerkt wordt dat als er geen tegenliggers aankomen een versmalling niet werkt. Geopperd wordt dat bij elke zijstraat een verhoging moet komen te liggen (plateau).Opgemerkt wordt dat als de Melkweg geen voorrangsweg zou zijn dit ook remmend werkt.
 • Gesteld wordt dat er uniformiteit dient te zijn in het verkeersbeleid omdat dit leidt tot beter gedrag op de weg: maar hoe kan het dan dat elders slingers zijn gemaakt en hier niet (bv. Exloo).
 • Bovendien remt dit het doorgaande verkeer, men kiest dan eerder een andere route.
 • Er is eigenlijk geen goede Oost – West verbinding voor het verkeer. DK heeft net als de politici hier zorgen over en zoekt daarom de samenwerking met de andere dorpen.
 • Er is onlangs een nieuwe verkeersdeskundige aangesteld in BO. De werkgroep heeft hier goed contact mee. Gevraagd wordt naar hoe hij op dit plan heeft gereageerd. Inhoudelijk worden er wel reële dingen gevraagd.
 • De verkeersdeskundige heeft sommigen dingen afgeraden (bv. spiegels).
 • Vanuit de aanwezigen wordt geadviseerd om met Buinerveen te praten waar men met veel geduld resultaten behaald heeft door het plan op de dynamische prioriteitenlijst te krijgen.
 • Geadviseerd wordt ook om te zorgen dat het plan niet bij de verkeersdeskundige blijft liggen maar een plan in te dienen bij de raad. DK ziet ook goede mogelijkheden voor politici om daar zelf voor te zorgen.
 • De werkgroep vraagt hoe zij het verkeersplan op de agenda bij de raad kunnen krijgen. Het antwoord is: door het in te dienen bij de griffie.
 • Geadviseerd wordt om contact met de verkeersdeskundige van de provincie te zoeken. Daar zouden financiële middelen beschikbaar zijn (Vitaal platteland, De Krimp (zie RTV Drenthe).

Na de pauze wordt aan de politieke partijvertegenwoordigers gevraagd wat zij voor Klijndijk kunnen doen.:

 • Alle Tepper (Leefbaar BO): als privé persoon is hij betrokken bij verkeer in Valthermond. Gewenst zijn eigenlijk andere verkeersroutes (betere Oost West routes aanleggen), anders ontmoedigen van verkeer door de dorpen. Nog teveel sluipverkeer door de dorpen (Klijndijk). De werkgroep geeft aan dit al met andere dorpen te willen bespreken.
 • Alina de Roo (Leefbaar BO): dorpen die het hardst roepen krijgen het eerst hun zin, dit zou niet zo moeten zijn. Visie ontbreekt bij de gemeente. De politieke partijen zouden hier iets mee moeten willen doen. Een visie zetten achter het GVVP.
 • Henk Zwiep (PvdA): het GVVP is aan herziening toe. Dat geldt niet alleen voor de verkeerssituatie in Klijndijk, maar voor de gehele gemeente. Ik zal mij in de nieuwe bestuursperiode in gaan zetten voor het opstellen van een nieuw GVVP. Los daarvan ben ik van mening dat je goed na moet denken over verkeersaanpassingen op het moment dat je in een dorp bezig bent met andere infrastructurele werken zoals riolering en vervanging of aanleg van kabels en leidingen
 • Erik Huizing (VVD): er is een dorpenronde geweest door de raad, in elk dorp zijn zorgen over de verkeersveiligheid. Dit vraagt om een compleet nieuw GVVP, ook al duurt het dan toch weer langer voor het dorp. Ik ga pleiten voor een snel aanpassen van het GVVP.
 • Gevraagd wordt of er vanuit de gemeente niet gewacht wordt op de aansluiting met de N34. Gesteld wordt dat dit nog wel 4 of 5 jaar kan duren en dat daar niet op wordt gewacht.
 • Ankie Huijing (CDA): ik begrijp dat DK niet de kar voor alle dorpen kan trekken. De hoeveel-heid verkeer minderen lijkt haar niet haalbaar, snelheid minderen wel. Blijf aan de weg timmeren en aandacht vragen om je wensen kenbaar te maken. Er zitten 21 mensen in de raad, 1 alleen kan niets doen.
 • Roelof Tuin (CDA) \: tip: wees duidelijk dat je voor een slinger gaat en niet voor een weg- versmalling.
 • Johan Nijmeijer en Jan Vos (Gemeentebelangen): blijf aandacht vragen.
 • Albert Trip (D66): blijf aandacht vragen, de kans wordt groter dat er budget wordt vrijge-maakt. Werk goed samen met de nieuwe verkeersdeskundige. Uniformiteit is goed maar er is wel verschil tussen zand en veendorpen. Vraag om tijdelijke bordjes ‘u rijdt te hard’ .
 • Pieter de Groot (Groen Links): het verbeteren van de poortfunctie aan de komgrens staat nu al in het GVVP, maak daar gebruik van. Wat is het karakter van erfontsluitingswegen, welke criteria hanteer je daarbij, daarna prioritering (van 80 naar 60 en van 50 naar 30 heeft de sympathie van GL). Bromfietsers op de rijbaan: als de afslag N34 doorgaat kan dit leiden tot een toename van het verkeer, misschien is het dan niet veilig voor bromfietsers op rijbaan. Blijf vragen om snelheidscontroles. Kan de gemeente een flitspaal kopen (kost 43.000 euro)? Deze kunnen zich soms snel terugverdienen.
 • Bjorn Hanssen (Groen Links): onze complimenten voor het feit dat DK deze club bij elkaar heeft gekregen! En verder: op weg naar het nieuw GVVP.
 • Jan Feiken (PvdA): ik wil het wel tot prioriteit maken als ik in de raad kom. Vandaag was er bij RTV Drenthe een item over krimp, vanuit de provincie wordt gepleit voor “Dorpshubs”: inwoners maken zelf plannen voeren die uit om leefbaarheid te vergroten. https://www.provincie.drenthe.nl/actueel/nieuwsberichten/@128286/uitvoeringsagenda/
 • Samengevat:
 •  Prioriteit heeft het z.s.m. aanpassen van het GVVP maar dit kan pas na de verkiezingen in maart 2018 worden opgestart.
 • Stuur een verkeersplan naar de Gemeenteraad ter bespreking.
 • Vraag Buinerveen hoe ze dat gedaan hebben.Voorstel DK: in september 2018 na de vakantie wederom om tafel en de voortgang bespreken.
  Dit wordt positief ontvangen door de aanwezigen.

 

 

Politieke partijen op bezoek bij de werkgroep Verkeer

De werkgroep Verkeer (onder de vlag van Dorpsbelang Klijndijk) heeft eind 2017 hun rapport over de verkeerssituatie in Klijndijk aangeboden aan de wethouder van de gemeente Borger – Odoorn, Freek Buijtelaar.

Vervolgens heeft de werkgroep de politieke partijen van de gemeente Borger – Odoorn uitgenodigd voor een bijeenkomst om dit rapport te presenteren en hierover met elkaar in gesprek te gaan. Deze besloten bijeenkomst vond afgelopen 31 januari plaats in Oes Hokkie.

De opkomst vanuit de politiek was bijzonder goed met 19 vertegenwoordigers. Eerst werd het plan gepresenteerd (zie voor het plan www.klijndijk.info ) . Vervolgens ging men met elkaar in gesprek over de knelpunten, mogelijke praktische oplossingen en vooral hoe deze gerealiseerd kunnen worden. Want dat dit laatste geen makkelijke weg is die veel geduld vraagt is inmiddels bekend.

Er werden vragen gesteld en adviezen gegeven. Concrete toezeggingen deden de politici niet omdat besluiten alleen door de gehele gemeenteraad genomen worden. De werkgroep vond het een constructieve bijeenkomst en neemt de informatie mee naar de volgende vergadering eind van deze maand. Het doel is en blijft om voor alle inwoners van Klijndijk de verkeersveiligheid zo snel mogelijk te verhogen en de overlast van het verkeer te verminderen.

 

Werkgroep verkeer DK.

Verslag Informatieavond van Werkgroep Verkeer DK op 20 september 2017 in Oes Hokkie.

De Werkgroep Verkeer van Dorpsbelang Klijndijk heeft tijdens de informatie-avond de resultaten en voorstellen tot verbetering gedeeld en erover van gedachte gewisseld met de aanwezige inwoners uit Klijndijk. Veel punten werden herkend en enkele andere aangevuld. Daarnaast werden er enkele verbeter voorstellen genoemd b.v. het voorstel om spiegels te plaatsen bij sommige weg aansluitingen op de Melkweg en het organiseren van een buurt werkdag om als inwoners zelf actief mee te werken aan verbeteringen.

De vraag/wens om op de gehele Hoofdweg vanaf Odoorn tot einde Pandiek 60 km zone in te voeren lijkt zoals de nieuwe belijning op Pandiek eruit ziet deels al te worden gerealiseerd.

De werkgroep stelt de tijdens de informatie avond en op andere wijze ingebrachte punten op prijs. De ingebrachte punten dragen bij en ondersteunen de werkgroep bij het formuleren tot een zodanig breed mogelijk gedragen verbeter voorstellen.

verkeer-klijndijk-03112017