Werkgroep Verkeer

Werkgroep Verkeer , DK te Klijndijk

Het onderzoeksrapport Hoofdweg deel Odoorn tot Rotonde Melkweg
(Peter) Zwart Generalist GGP Landelijke Eenheid Politie Noord Oosten heeft een onderzoek gedaan naar de gesignaleerde verkeers problemen op deel Hoofdweg vanaf Odoorn tot aan rotonde Melkweg. Conclusies uit dit rapport en de voorgestelde specifieke maatregelen van DK voor dat wegdeel worden 16 April besproken tijdens een daarvoor georganiseerde informatie avond voor de aanwonenden.

V E R K E E R S P L A N     K L I J N D I J K

Specificaties maatregelen die de veiligheid verhogen en de overlast verminderen op en bij Hoofdweg/Melkweg, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. 

Algemeen.

De bevindingen en adviezen van Veilig Verkeer Nederland (VVN) , zie rapport Verkeer Klijndijk (hierbij de link naar het rapport: verkeer-klijndijk-03112017,) zijn meegenomen in onderstaande punten.
Slenerweg is niet meegenomen i.v.m. de nodige onduidelijkheden over hoe de weg gaat worden ingericht. Motie hieromtrent is eind 2017 door gemeenteraad aangenomen.
Over totale traject de wegen inrichten als ETW met maximale snelheid van 60 km en snelheid remmende maatregelen. In de bebouwde kom 30 km.
Voldoen aan de wettelijke inrichtingseisen, inclusief de op- en afritten.
Inhaalverbod binnen gehele bebouwde kom.
Bromfietsen op de rijweg.
Aandacht voor voetgangers op fietspad en rijweg.
Chicane aanbrengen voor de komgrens borden.
In de bebouwde kom bij de aansluitingen op het fietspad stopborden plaatsen.
Opsluitbanden binnen de bebouwde kom. (in ieder geval ter weerszijden van een aansluiting)

 Wegdeel vanaf kom Odoorn tot aan rotonde Hoofdweg/Slenerweg/Melkweg

 • weg inrichten als ETW – buiten de bebouwde kom maximaal 60 km per uur, binnen de bebouwde kom maximaal 30 km per uur
 • komgrens / plaatsnaam bord verplaatsen richting Odoorn
 • voor komgrens / plaatsnaam bord chicane in de weg aanbrengen, cf. ingang kom Exloo komend vanaf rotonde N34
 • duidelijke komgrens, bij plaatsnaam bord (poortfunctie) aangeven – met (gekleurd)plateau
 • inhaalverbod instellen, zo lang geen 60 km van kracht is
 • bij wegsplitsing Hoofdweg-Zijtak , middengeleiders cf. Hoofdstraat bij ingang Odoorn vanaf Klijndijk gezien
 • functionele en veilige aansluiting van bedrijven en woningen (zichtbaarheid/herkenbaarheid in-/uitritten verbeteren)
 • wandelpad vanuit kom Odoorn
 • fietspad: goot op te hogen, zodat hoogteverschil verdwijnt; is nu slecht zichtbaar dat het gaat om een fietspad voor twee richtingen – borden en belijning aanbrengen op fietspad
 • bromfietsverkeer verplaatsen naar de rijbaan op moment dat 60 km van kracht is         en de huidige verplichte aanduidingen (brom-) fietspad wijzigen                                     1

Wegdeel Hoofdweg vanaf rotonde Klijndijk tot aansluiting afslag Emmen

 • weg inrichten als ETW – buiten de bebouwde kom maximaal 60 km per uur, binnen de bebouwde kom maximaal 30 km per uur
 • komgrens / plaatsnaam bord verplaatsen richting Emmen
 • duidelijke komgrens bij plaatsnaam bord (poortfunctie) aangeven met (gekleurd) plateau
 • inhaalverbod instellen
 • bromfietsverkeer binnen de bebouwde kom op rijbaan
 • ventweg 30 km ; gesloten verklaren voor gemotoriseerd verkeer uitgezonderd ter bereiking van aanwonenden
 • Uitritten aanwonenden en bedrijven functioneler en meer herkenbaar maken

Wegdeel Rotonde Slenerweg/ Melkweg Hondsrugweg tot aan rotonde Valthe

 • weg inrichten als ETW – buiten de bebouwde kom maximaal 60 km per uur, binnen de bebouwde kom maximaal 30 km per uur
 • komgrens / plaatsnaam bord verplaatsen richting Valthe
 • voor komgrens / plaatsnaam bord chicane aanbrengen cf. model Exloo
 • bij Parkeerplaats Valtherbos + recreatie voorziening- Dierenkliniek Nielen, middengeleiders aanbrengen
 • oversteekplaats van fietspad naar parkeerplaats Valtherbos op juiste plaats situeren
 • opsluitbanden aanbrengen bij alle afslagen: ook parkeerplaats Valtherbos, De linden, fietspad richting Valtherbos( en binnen gehele bebouwde kom )
 • oversteek fietsers en voetgangers komende vanuit Visserstraat/Melkweg naar Valtherbos duidelijker aangeven d.m.v. middengeleiders
 • bromfietsverkeer verplaatsen naar de rijbaan
 • gehele fietspad tot Valthe: berm verhogen en verstevigen, zodat mogelijkheid tot ongelukken voorkomen kan worden
 • de oversteek voor fietsers en voetgangers ter hoogte van Zefatweg veiliger maken b.v. door middengeleiders

31 januari 2018
Bijeenkomst van de Verkeerswerkgroep van Dorpsbelang Klijndijk (DK) en de politieke partijen van de gemeente Borger Odoorn.

Hierbij de link naar het rapport: verkeer-klijndijk-03112017

Aanwezig 19 personen (waarvan 12 aan tafel) + de werkgroep verkeer van Dorpsbelang Klijndijk + Jan Wim Ensing van Andes (ondersteunt de werkgroep) + de secretaris van DK.

Aanwezig van de politieke partijen die in de raad zitten: Albert Trip (D66), Jan Vos en Johan Nijmeijer (Gemeentebelangen), Henk Zwiep en Jan Feiken (PvdA), Ankie Huijing en Roelof Tuin (CDA), Erik Huizing (VVD), en van de kandidaat raadspartijen Bjorn Hanssen en Pieter de Groot (Groen Links). Alina de Roo en Alle Tepper (Leefbaar Borger-Odoorn),

Inleiding door Cor Hogenkamp, voorzitter van DK en lid van de werkgroep Verkeer:

 • Ook partijen die niet in de raad zitten zijn vanavond uitgenodigd, dit was niet bij iedereen bekend, excuus daarvoor (een 7-tal van hen heeft gehoor gegeven aan de uitnodiging).
 • De werkgroep Verkeer heeft de politieke partijen vooraf gevraagd om concrete toezeggingen te doen vanavond. De partijen hebben hierop aangegeven dat dit voor hen onmogelijk is.
 • De aansluiting van de N34 is vandaag geen gespreksonderwerp.
 • De verbeterpunten uit het rapport worden reeds decennia lang gevraagd.
 • Verteld wordt dat tijdens 2016 het college van B&W de dorpen bezocht heeft, waarbij in Klijndijk de verkeersonveiligheid is benoemd. Kort daarna is door studenten van de van Hall opleiding een onderzoek uitgevoerd onder alle dorpsbewoners hoe zij de leefbaarheid in Klijndijk ervaren. Terugkerend thema is de verkeers(on)veiligheid in het dorp.
 • De werkgroep Verkeer van DK heeft een rapport opgesteld, in samenwerking met VVN. Dit rapport is op 27 nov. 2017 overhandigd aan en besproken met de wethouder van B/O de heer Freek Buijtelaar.
 • De onlangs uitgevoerde wegwerkzaamheden in het dorp nodigen, in tegenstelling tot de vraag van DK om snelheidsbeperking, nog meer uit tot (te) hard rijden. Voor deze werkzaam-heden is geen contact gezocht met de DK. Er zijn dan ook geen wensen vanuit het dorp meegenomen bij de werkzaamheden, tot teleurstelling van de dorpsbewoners.
 • De afgelopen maanden zijn er een aantal verkeerscontroles geweest: gemeten is dat de hoogste maximale snelheid 95 km per uur was waar 50 toegestaan is. Een aanzienlijk deel van het verkeer rijdt te hard.

In een Power Point Presentatie wordt het rapport van de werkgroep gepresenteerd:

 • De komgrens bij Klijndijk is van meerdere kanten niet duidelijk zichtbaar: men ziet een mooie rechte weg zonder snelheidsbeperkende aanpassingen waardoor men gemakkelijk te hard het dorp in en door rijdt.
 • De status van de (Melk- en Hoofd)weg is nu gebiedsontsluitingsweg, gewenst is dat het z.s.m. conform landelijke beleid een erftoegangsweg wordt, net zoals de Slenerweg.
 • Er is een probleem met een hoogteverschil van het fietspad t.o.v. de goot (over ong. 500 m voor Thijs en Aafke langs). Om dit aan te pakken is een lang gekoesterde wens. Onlangs zijn er leidingen gelegd langs dit traject, helaas is de goot weer verdiept aangelegd.
 • De belijning op een aantal wegen is niet conform de landelijke richtlijnen. Dit maakt handhaven van de toegestane snelheid voor de politie lastig.
 • Bromfietsers: gewenst om deze op de rijbaan te laten rijden om de snelheid van het verkeer af te remmen.
 • De Hoofdweg en parallelweg worden besproken: ook op de parallelweg mag men 80 km/uur rijden, hier rijden veel fietsers. De situatie op de Melkweg wordt toegelicht inclusief de gevaarlijke oversteekplaatsen waar veel scholieren oversteken.
 • Door de wethouder is toegezegd dat er gekeken zal worden naar snelheidshandhaving en het extern werving van budgetten.
 • Het laatste GVVP dateert van 2010, deze is wel tussentijds geëvalueerd/ aangepast. In 2016 zou er al een nieuw GVVP liggen . Er is iemand aangesteld die met een verkeersdeskundige gaat kijken naar de opzet van een stappenplan voor het nieuwe GVVP. DK is gevraagd te wachten tot het nieuwe plan er ligt. Nu is de planning dat deze er over een jaar ligt. DK wil niet weer wachten maar z.s.m. de status van de wegen aanpassen.
 • Gewenst zijn slingers aldus de werkgroep, gevraagd wordt of versmallingen ook een optie zijn. Opgemerkt wordt dat als er geen tegenliggers aankomen een versmalling niet werkt. Geopperd wordt dat bij elke zijstraat een verhoging moet komen te liggen (plateau).Opgemerkt wordt dat als de Melkweg geen voorrangsweg zou zijn dit ook remmend werkt.
 • Gesteld wordt dat er uniformiteit dient te zijn in het verkeersbeleid omdat dit leidt tot beter gedrag op de weg: maar hoe kan het dan dat elders slingers zijn gemaakt en hier niet (bv. Exloo).
 • Bovendien remt dit het doorgaande verkeer, men kiest dan eerder een andere route.
 • Er is eigenlijk geen goede Oost – West verbinding voor het verkeer. DK heeft net als de politici hier zorgen over en zoekt daarom de samenwerking met de andere dorpen.
 • Er is onlangs een nieuwe verkeersdeskundige aangesteld in BO. De werkgroep heeft hier goed contact mee. Gevraagd wordt naar hoe hij op dit plan heeft gereageerd. Inhoudelijk worden er wel reële dingen gevraagd.
 • De verkeersdeskundige heeft sommigen dingen afgeraden (bv. spiegels).
 • Vanuit de aanwezigen wordt geadviseerd om met Buinerveen te praten waar men met veel geduld resultaten behaald heeft door het plan op de dynamische prioriteitenlijst te krijgen.
 • Geadviseerd wordt ook om te zorgen dat het plan niet bij de verkeersdeskundige blijft liggen maar een plan in te dienen bij de raad. DK ziet ook goede mogelijkheden voor politici om daar zelf voor te zorgen.
 • De werkgroep vraagt hoe zij het verkeersplan op de agenda bij de raad kunnen krijgen. Het antwoord is: door het in te dienen bij de griffie.
 • Geadviseerd wordt om contact met de verkeersdeskundige van de provincie te zoeken. Daar zouden financiële middelen beschikbaar zijn (Vitaal platteland, De Krimp (zie RTV Drenthe).

Na de pauze wordt aan de politieke partijvertegenwoordigers gevraagd wat zij voor Klijndijk kunnen doen.:

 • Alle Tepper (Leefbaar BO): als privé persoon is hij betrokken bij verkeer in Valthermond. Gewenst zijn eigenlijk andere verkeersroutes (betere Oost West routes aanleggen), anders ontmoedigen van verkeer door de dorpen. Nog teveel sluipverkeer door de dorpen (Klijndijk). De werkgroep geeft aan dit al met andere dorpen te willen bespreken.
 • Alina de Roo (Leefbaar BO): dorpen die het hardst roepen krijgen het eerst hun zin, dit zou niet zo moeten zijn. Visie ontbreekt bij de gemeente. De politieke partijen zouden hier iets mee moeten willen doen. Een visie zetten achter het GVVP.
 • Henk Zwiep (PvdA): het GVVP is aan herziening toe. Dat geldt niet alleen voor de verkeerssituatie in Klijndijk, maar voor de gehele gemeente. Ik zal mij in de nieuwe bestuursperiode in gaan zetten voor het opstellen van een nieuw GVVP. Los daarvan ben ik van mening dat je goed na moet denken over verkeersaanpassingen op het moment dat je in een dorp bezig bent met andere infrastructurele werken zoals riolering en vervanging of aanleg van kabels en leidingen
 • Erik Huizing (VVD): er is een dorpenronde geweest door de raad, in elk dorp zijn zorgen over de verkeersveiligheid. Dit vraagt om een compleet nieuw GVVP, ook al duurt het dan toch weer langer voor het dorp. Ik ga pleiten voor een snel aanpassen van het GVVP.
 • Gevraagd wordt of er vanuit de gemeente niet gewacht wordt op de aansluiting met de N34. Gesteld wordt dat dit nog wel 4 of 5 jaar kan duren en dat daar niet op wordt gewacht.
 • Ankie Huijing (CDA): ik begrijp dat DK niet de kar voor alle dorpen kan trekken. De hoeveel-heid verkeer minderen lijkt haar niet haalbaar, snelheid minderen wel. Blijf aan de weg timmeren en aandacht vragen om je wensen kenbaar te maken. Er zitten 21 mensen in de raad, 1 alleen kan niets doen.
 • Roelof Tuin (CDA) \: tip: wees duidelijk dat je voor een slinger gaat en niet voor een weg- versmalling.
 • Johan Nijmeijer en Jan Vos (Gemeentebelangen): blijf aandacht vragen.
 • Albert Trip (D66): blijf aandacht vragen, de kans wordt groter dat er budget wordt vrijge-maakt. Werk goed samen met de nieuwe verkeersdeskundige. Uniformiteit is goed maar er is wel verschil tussen zand en veendorpen. Vraag om tijdelijke bordjes ‘u rijdt te hard’ .
 • Pieter de Groot (Groen Links): het verbeteren van de poortfunctie aan de komgrens staat nu al in het GVVP, maak daar gebruik van. Wat is het karakter van erfontsluitingswegen, welke criteria hanteer je daarbij, daarna prioritering (van 80 naar 60 en van 50 naar 30 heeft de sympathie van GL). Bromfietsers op de rijbaan: als de afslag N34 doorgaat kan dit leiden tot een toename van het verkeer, misschien is het dan niet veilig voor bromfietsers op rijbaan. Blijf vragen om snelheidscontroles. Kan de gemeente een flitspaal kopen (kost 43.000 euro)? Deze kunnen zich soms snel terugverdienen.
 • Bjorn Hanssen (Groen Links): onze complimenten voor het feit dat DK deze club bij elkaar heeft gekregen! En verder: op weg naar het nieuw GVVP.
 • Jan Feiken (PvdA): ik wil het wel tot prioriteit maken als ik in de raad kom. Vandaag was er bij RTV Drenthe een item over krimp, vanuit de provincie wordt gepleit voor “Dorpshubs”: inwoners maken zelf plannen voeren die uit om leefbaarheid te vergroten. https://www.provincie.drenthe.nl/actueel/nieuwsberichten/@128286/uitvoeringsagenda/
 • Samengevat:
 •  Prioriteit heeft het z.s.m. aanpassen van het GVVP maar dit kan pas na de verkiezingen in maart 2018 worden opgestart.
 • Stuur een verkeersplan naar de Gemeenteraad ter bespreking.
 • Vraag Buinerveen hoe ze dat gedaan hebben.Voorstel DK: in september 2018 na de vakantie wederom om tafel en de voortgang bespreken.
  Dit wordt positief ontvangen door de aanwezigen.

 

 

Politieke partijen op bezoek bij de werkgroep Verkeer

De werkgroep Verkeer (onder de vlag van Dorpsbelang Klijndijk) heeft eind 2017 hun rapport over de verkeerssituatie in Klijndijk aangeboden aan de wethouder van de gemeente Borger – Odoorn, Freek Buijtelaar.

Vervolgens heeft de werkgroep de politieke partijen van de gemeente Borger – Odoorn uitgenodigd voor een bijeenkomst om dit rapport te presenteren en hierover met elkaar in gesprek te gaan. Deze besloten bijeenkomst vond afgelopen 31 januari plaats in Oes Hokkie.

De opkomst vanuit de politiek was bijzonder goed met 19 vertegenwoordigers. Eerst werd het plan gepresenteerd (zie voor het plan www.klijndijk.info ) . Vervolgens ging men met elkaar in gesprek over de knelpunten, mogelijke praktische oplossingen en vooral hoe deze gerealiseerd kunnen worden. Want dat dit laatste geen makkelijke weg is die veel geduld vraagt is inmiddels bekend.

Er werden vragen gesteld en adviezen gegeven. Concrete toezeggingen deden de politici niet omdat besluiten alleen door de gehele gemeenteraad genomen worden. De werkgroep vond het een constructieve bijeenkomst en neemt de informatie mee naar de volgende vergadering eind van deze maand. Het doel is en blijft om voor alle inwoners van Klijndijk de verkeersveiligheid zo snel mogelijk te verhogen en de overlast van het verkeer te verminderen.

 

Werkgroep verkeer DK.

Verslag Informatieavond van Werkgroep Verkeer DK op 20 september 2017 in Oes Hokkie.

De Werkgroep Verkeer van Dorpsbelang Klijndijk heeft tijdens de informatie-avond de resultaten en voorstellen tot verbetering gedeeld en erover van gedachte gewisseld met de aanwezige inwoners uit Klijndijk. Veel punten werden herkend en enkele andere aangevuld. Daarnaast werden er enkele verbeter voorstellen genoemd b.v. het voorstel om spiegels te plaatsen bij sommige weg aansluitingen op de Melkweg en het organiseren van een buurt werkdag om als inwoners zelf actief mee te werken aan verbeteringen.

De vraag/wens om op de gehele Hoofdweg vanaf Odoorn tot einde Pandiek 60 km zone in te voeren lijkt zoals de nieuwe belijning op Pandiek eruit ziet deels al te worden gerealiseerd.

De werkgroep stelt de tijdens de informatie avond en op andere wijze ingebrachte punten op prijs. De ingebrachte punten dragen bij en ondersteunen de werkgroep bij het formuleren tot een zodanig breed mogelijk gedragen verbeter voorstellen.

verkeer-klijndijk-03112017