Optimaliseren woongenot bij de Odoorner Zijtak (de Zietak)

Optimaliseren recreatieve en toeristische waarde Odoorner Zijtak (de Zietak)

 

De Zietak was een open vaarverbinding met het Oranje kanaal. Deze open verbinding is verbroken door 2 dammen t.b.v. van wegverkeer waarin duikers zijn gelegd voor de verbinding met Oranje kanaal.

Naast de Zietak was er rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) die ondertussen is gesloten. Nu is er een rioolgemaal die het afvalwater naar de rwzi in Sleen perst. Het rioolgemaal heeft een nooduitlaat voor eventuele calamiteiten.

Weerszijde van de Zietak staan prachtige dubbele rijen beukenbomen.

Zowel zomers als in winterstemming biedt de Zietak met zijn bomen een prachtig gezicht.

 

70-80 jaar geleden werd in de Zietak gevist, zowel bij de “kom” als bij de voormalige lossteiger, tegenover het  huidige rioolgemaal gevist.

In de “jaren 80” kwamen er van de aanwonenden en wandelaars klachten over overstankoverlast bij “de kom” en bij de toen nog functionerende rwzi.

Een werkgroep heeft daarop i.s.m. met de gemeente en het toenmalige Zuiveringschap Drenthe de klachten geïnventariseerd en naar oorzaken en oplossingen gezocht.

De Zietak in daarop aansluitend uitgebaggerd.

Daarna was er doorzichtig water en werden er ook weer vissen in de Zietak gezien. De rwzi is ondertussen gesloten en is er een rioolgemaal met nooduitlaat in de Zietak overgebleven.

 

In DTV rapport 2010-2020 wordt “betere ontsluiting Zietak t.b.v. kanoën, vissen en schaatsen” als wens gemeld t.b.v. Recreatie en toerisme

Medio 2011 is de Zietak wederom uitgebaggerd n.a.v. stankklachten.

 

Medio 2016 is er i.s.m. met gemeente en waterschap, n.a.v. de klachten over stank bij het rioolgemaal en in de Zietak, gezondheid en elektra storingen, een werkgroep in het leven geroepen door DK.

Deze werkgroep heeft klachten etc. geïnventariseerd, en oplossingen gezocht. O.a. in het rioolgemaal bleken luchtlekkages te zijn . Deze gebreken zijn verholpen.

Illegale dumping of lozing zijn er niet gevonden.

Het vrijwel stilstaande water en het vele beukenblad in de Zietak worden als een mogelijke oorzaken genoemd.

Als mogelijke (mede) veroorzaker van de stank overlast rond het rioolgemaal wordt de paardenwei- voormalig terrein rioolgemaal  achter het gemaal genoemd. Dit is een aandachtspunt voor het waterschap.

T.a.v. de elektra storingen. De elektra problemen zijn nog niet opgelost?

Gezondheidsklachten t.g.v. stankoverlast. Huisarts geeft deze mogelijkheid aan. Een aantoonbaar oorzakelijk verband is niet gevonden.

 

In het afgelopen maanden zijn er geen klachten geweest. Recentelijk kwamen er weer klachten over stank zowel bij de kom als bij het rioolgemaal.

 

In de laatste werkgroep bespreking is de wens om de recreatieve en toeristische waarde van de Zietak te vergroten ingebracht.

 

Tot slot.

De stankoverlast is al decennia een terugkerend iets. De vele inzet en uitgevoerde veranderingen en oplossingen, w.o. het opheffen rwzi naast de Zietak, uitbaggeren Zietak, verhelpen storingen in het rioolgemaal, hebben nog geen blijvend resultaat opgeleverd.

Voorstel werkgroep om een blijvend en gedragen resultaat te bereiken..

Een studie opdracht door gemeente te verstrekken aan b.v. landbouw hogeschool Wageningen om te onderzoeken;

- of en hoe blijvend de stankoverlast kan worden verholpen

- hoe het woongenot bij de Zietak

- de recreatieve en toeristische waarde kan worden vergroot?

 

Besproken in DB van Vereniging  Dorpsbelang Klijndijk d.d 31-10-2017.

 

 

 

 

 

 

 

Verslag gesprek DK met wethouder Buitelaar i.z. Zietak d.d./08-11-2017.

DK is tevreden over toezeggingen en afspraken. Uitvoering volgen we.

Klachten Electra 1ste gesprek over oorzaken en oplossingen is geweest.

 1ste stap via overleg Zuiveringschap- gemeente en dan met Enexis om een goede oplossing te realiseren. Lukt dat neemt gemeente actie.

Stank klachten.

Door Zuiveringschap wordt geprobeerd er een stagiaire onderzoek te laten doen- een afstudeer opdracht te verstrekken.

Luk t dat niet neemt gemeente actie die ziet ook mogelijkheden voor onderzoekopdracht te geven.

Gezondheid klachten.

Gemeente vraagt via GGD om gegevens- onderzoek.

Volgend overleg werkgroep 10-januari 2018