Rapport Verkeer Klijndijk 


 

 

 

 


Inhoudsopgave

Voorwoord. 3

Verkeerssituaties. 4

Hoofdweg vanaf Odoorn. 4

Fietspad langs Hoofdweg. 5

Rotonde Hoofdweg - Melkweg- Slenerweg. 6

Hoofdweg vanaf rotonde naar afslag Emmen-Noord en naastgelegen ventweg. 7

Melkweg & fietspad ernaast 8

Bevindingen en adviezen van Veilig Verkeer Nederland. 10

Algemeen. 10

Prioritering. 12

 


 

Voorwoord

Voor u ligt een rapportage rondom verkeer in Klijndijk. Deze is opgesteld namens het bestuur van Dorpsbelangen Klijndijk (DK) door de werkgroep Verkeer en is vastgesteld door het bestuur op 8 november 2017 jl.

 

DK besloot medio 2016 tot het actualiseren van de DorpsToekomstVisie (DTV) 2010-2020. In het najaar van 2016 is er door studenten van Van Hall Larenstein een dorpsbelevingsonderzoek uitgevoerd in Klijndijk om hiervoor input te genereren. Hierin kwam naar voren dat veel dorpsbewoners verkeersonveilige situaties binnen het dorp en in het bijzonder op de doorgaande wegen kennen. Dorpsbelang Klijndijk wil deze verkeersonveilige en overlastgevende situaties wederom onder de aandacht brengen zodat deze nu zo spoedig mogelijk verbeterd kunnen worden. DK heeft hiervoor in het voorjaar van 2017 een werkgroep Verkeer ingesteld.

Deze werkgroep heeft de genoemde situaties uit het onderzoek en een aantal haar al bekende situaties verzameld. Ondersteuning kreeg de werkgroep van het opbouwwerk van Welzijnsorganisatie Andes. Verder heeft de werkgroep onafhankelijk advies aan Veilig Verkeer Nederland gevraagd. Samen met dhr. Buter van VVN is de werkgroep op fiets op excursie door het dorp geweest om situaties voor te leggen en hier advies op te vragen.

Dorpsbewoners zijn van de voortgang op de hoogte gehouden via de dorpskrant en de website van DK. De bevindingen van de werkgroep zijn aan bewoners gepresenteerd op 20 september 2017. Na afloop van deze bijeenkomst is de rapportage op de website van DK geplaatst en werden bewoners opgeroepen hierop te reageren. In oktober 2017 is heeft er een overleg plaatsgevonden met de verkeerskundige van de gemeente Borger-Odoorn over de bevindingen in het concept-rapport.


Dit alles heeft uiteindelijk geresulteerd in dit document dat aangeboden aan het bestuur van DK en daarna meegenomen gaat worden in de nieuwe dorpsvisie. Voor bevindingen en adviezen van de VVN-consulent verwijzen we u naar de laatste pagina’s van dit document. Wij wensen u veel leesplezier!

Werkgroep Verkeer Klijndijk
Maarten Waindrich
Willem Belt
Jeroen van Klinken
Cor Hogenkamp
René van Goor
Kees Pomp
Jan van der Mark

Verkeerssituaties

 

Hoofdweg vanaf Odoorn

 

 

Huidige situatie

Er wordt te hard gereden tot en over de verkeersdrempel bij de ingang van het dorp. In 2016 heeft hier een fataal ongeval plaatsgevonden. De komgrens is onduidelijk voor automobilisten die het dorp binnenkomen. Verder is het bord niet goed geplaatst. De uitrit van de woning (Hoofdweg 21) bevindt zich buiten de bebouwde kom, de woning staat in de bebouwde kom.

 

Gewenste situatie

De status van de weg in overeenstemming brengen met het aantal passerende auto’s. In dit geval betekent dat een Erftoegangsweg.
We zouden graag de komgrens verplaatst zien richting Odoorn. Dit biedt als voordeel dat er meer ruimte gecreëerd wordt voor een fysieke snelheidsremmende maatregel, zoals een slinger in de weg. We denken hierbij aan eenzelfde soort situatie als bij de rotonde in Valthe.
Naast een slinger bij de ingang van het dorp is een slinger verderop goed om de snelheid niet weer op te laten lopen.

Ook zouden we graag de maximumsnelheid verlaagd zien naar 60 kilometer per uur en poortwerking van de komgrens zowel fysiek als met de markering op het wegdek willen versterken.  

 

Fietspad langs Hoofdweg

 

 

Huidige situatie

De afwateringsgoot langs het fietspad ligt een stuk lager dan het fietspad zelf. Hierdoor ontstaat een gevaarlijke situatie als een fietser onverhoopt in de goot rijdt. Het risico op een valpartij is dan erg groot.

 

Gewenste situatie

Bij de volgende onderhoud is het verstandig de goot op te hogen, zodat hoogteverschil vermindert. Daarnaast is nu slecht zichtbaar dat het hier gaat om een fietspad voor twee richtingen. Dit is op te lossen door het plaatsen van borden en het aanbrengen van belijning in het midden van het wegdek. Het verplaatsen van bromfietsverkeer naar de rijbaan zal zorgen voor een veiligere verkeersituatie en is dus gewenst door de werkgroep.

 


 

Rotonde Hoofdweg - Melkweg- Slenerweg

 

 

Huidige situatie

De huidige situatie wordt als onveilig ervaren en is voor fietsers onoverzichtelijk. Fietsers die komen vanaf ’t Haantje moeten de weg oversteken om het dorp binnen te komen. Het autoverkeer komt hier net het dorp binnen vanaf een 80-kilometerweg en rijdt dus met een hoog tempo het dorp in wat de situatie nog onveiliger maakt.

 

Gewenste situatie

Het is wenselijk het fietspad rondom de hele rotonde te leggen. Fietsers hoeven dan niet meer hier over te steken maar kunnen de rotonde driekwart rond. Verder is het wenselijk om op de Slenerweg duidelijke fietsstroken aan te brengen. Zo is het ook voor automobilisten duidelijker dat ze de weg delen met fietsers.

Daarnaast zou de werkgroep graag de maximumsnelheid op de Slenerweg verlaagd zien naar 60 kilometer per uur, ook omdat fietsers hier op de rijbaan rijden.


 

Hoofdweg vanaf rotonde naar afslag Emmen-Noord en naastgelegen ventweg

 

Huidige situatie

Op de Hoofdweg wordt vaak te hard gereden door automobilisten. Ook op de naastgelegen ventweg is er sprake van te hard rijdend autoverkeer. De ventweg wordt ook gebruikt door scholieren die in Emmen naar de scholen gaan. De recentelijk plaatsgevonden werkzaamheden geven naast een mooi wegdek ook een optisch beeld dat de snelheid bevordert.

 

Gewenste situatie
De maximumsnelheid op de Hoofdweg verlagen naar 60 kilometer per uur, tussen het eind van de bebouwde kom en de aansluiting bij de afslag Emmen-Noord. Ook hier zien we graag een duidelijke markering van het begin van de bebouwde kom.

Daarnaast zien we graag een inhaalverbod op deze weg. Dit in verband met het slechte zicht dat aanwonenden hebben als zij hun erf verlaten.

 

Op de ventweg zouden we de snelheid omlaag brengen naar 30 kilometer per uur. Daarnaast zouden we de weg graag alleen open stellen voor bestemmingsverkeer en fietsers door middel van borden. Verder is belijning in het midden van de weg gewenst om duidelijk te maken dat het (fiets)verkeer hier in twee richtingen rijdt. Ook hier is het verplaatsen van het bromfietsverkeer naar de hoofdweg gewenst.

 

 

 

 


Melkweg & fietspad ernaast

 

 

Huidige situatie

De Melkweg/Hondsrugweg is op dit moment een lange, rechte weg zonder obstakels van Valthe tot aan de rotonde in Klijndijk. Juist omdat het zo’n rechte weg is wordt er hard gereden. Door het ontbreken van verkeersremmende maatregelen wordt de weg en de rotonde ook veel gebruikt door doorgaand vracht- en landbouwverkeer. Ook uit verkeersmetingen uit het verleden blijkt dat het verkeer hier substantieel sneller rijdt dan 50 km/u. De recentelijk plaatsgevonden werkzaamheden geven naast een mooi wegdek ook optisch beeld dat de snelheid bevordert.

 

De oversteek voor fietsers richting het Valtherbos bij de Zefatweg is onveilig en nu alleen aangegeven door middel van een bord. De oversteek voor fietsers, voetgangers enz. bij de Visserstraat richting het Valtherbos en Emmen is onveilig en wordt slecht aangegeven. Ook de aansluiting op de parkeerplaats voor het Valtherbos en de oversteek richting de dierenkliniek en recreatievoorzieningen is onduidelijk. Het fietspad naast de Melkweg, dat enkele jaren geleden is vernieuwd, kent scherpe randen met een verzakte grond ernaast. Hierdoor ontstaan gevaarlijke situaties als fietsers naast het fietspad terecht komen, met valpartijen tot gevolg.

 

Gewenste situatie

De status van de Melkweg in overeenstemming brengen met het aantal passerende voertuigen: een Erftoegangsweg. In de Melkweg is het aanbrengen van een slinger gewenst. Het liefst ter hoogte van de oversteekplaats richting het Valtherbos zodat die veiliger gemaakt kan worden. Verder zouden we graag opsluitbanden zien ter hoogte van alle afslagen. Dit om het stuk rijden van de wegranden te voorkomen en om de weg veiliger te maken door deze ook optisch te versmallen.

 

Het begin van de bebouwde kom is, komende vanaf Valthe, slecht zichtbaar. We zouden deze komgrens graag willen verduidelijken, beter markeren en verplaatsen richting Valthe. Tevens een snelheidsremmende maatregel, zoals een slinger in de weg. Naar voorbeeld van Exloo (vanaf N34) en de rotonde bij Valthe.  Zo kan de snelheid op de Melkweg ook beter gehandhaafd worden.


Ook op de Melkweg zou de werkgroep de maximumsnelheid willen verlagen naar 60 kilometer per uur buiten de bebouwde kom. Voor fietsers is het wenselijk het fietspad belijning te geven, om duidelijk te maken dat het om tweerichtingsverkeer gaat. Ook is het wenselijk het bromfietsverkeer naar de rijbaan te verplaatsen. Verder moet de berm hier verhoogd en verstevigd worden zodat valpartijen tot het verleden gaan behoren.

 

De oversteek ter hoogte van de Zefatweg, die door fietsers en voetgangers gebruikt wordt, moet duidelijker gemaakt worden voor automobilisten. De oversteek voor fietsers en voetgangers komende vanuit de Visserstraat naar het Valtherbos moet ook duidelijker aangegeven worden. We zouden hier ook graag een slinger in de weg zien zodat het ook fysiek veiliger wordt voor fietsers en voetgangers om over te steken. Zeker omdat veel scholieren gebruik maken van deze oversteek.

De op- en afritten van de parkeerplaats bij het Valtherbos en de dierenkliniek/recreatiegebied zouden fysiek veiliger gemaakt moeten worden voor kruisend verkeer.


 

Bevindingen en adviezen van Veilig Verkeer Nederland

 

Algemeen

Geconstateerd is dat de huidige maximaal toegestane snelheid buiten de bebouwde kom van Klijndijk op zowel de Hoofdweg (beide richtingen), Slenerweg en Melkweg niet overeenstemt met de functie, vormgeving, gebruik en inrichting van de wegen. Genoemde wegen moeten beschouwd worden als zogenaamde Erftoegangswegen waarop een maximumsnelheid van 60 km/u dient te gelden. De huidige toegestane maximumsnelheid bedraagt echter 80 km/u. Binnen de bebouwde kom geldt een maximumsnelheid van 50 km/u. Op basis van de huidige inrichtingseisen zou een maximumsnelheid van 30 km/u voor de gehele bebouwde kom van Klijndijk vastgesteld moeten worden.

Tijdens onze observaties zijn op meerdere plaatsen gevaarlijke situaties en onvolkomenheden waargenomen welke hierna per betreffende weg zullen worden toegelicht

 

1.     Hoofdweg (vanaf Odoorn)

a.     Buiten de bebouwde kom is de rijbaan voorzien van kantstrepen 3-3, die behoren bij een Gebiedsontsluitingsweg. Op een Erftoegangsweg dienen kantstrepen als 1-3 of 1-1 te worden aangebracht en tevens de borden met de maximumsnelheid van 60 km/u te worden geplaatst.

b.     In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Slenerweg is hier alleen aan de rechterkant het bord ’50’ onder het kombord aanwezig.

c.      Dat binnen de bebouwde kom 50 km/u gereden mag worden stemt niet overeen met de inrichtingseisen. Een rijbaan zonder enig belijning betekent een maximumsnelheid van 30 km/u. We adviseren de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom te wijzigen in 30 km/u en de rijbaan aan weerszijden te voorzien van opsluitbanden.

d.     Het fietspad is volgens de huidige richtlijnen te smal voor fietsers in twee richtingen. We adviseren de bromfietsers gebruik te laten maken van de rijbaan en de as van het fietspad te voorzien van deelstreepjes.

e.     Op langere termijn zou de openbare verlichting afgestemd moeten worden op een 30-km-verblijfsgebied.

f.       De aanwijzing als voorrangsweg dient te worden opgeheven. Indien een nadere voorrangsregel noodzakelijk wordt geacht dient de kruising te worden aangeduid as voorrangskruising.

 

2.     Hoofdweg (Richting Emmen, vanaf rotonde)

a.     Zie sub 1a, b en f.

b.     Op de Ventweg geldt thans formeel een maximumsnelheid van 80 km/u. We adviseren een maximumsnelheid van 30 km/u en zo nodig een geslotenverklaring voor motorvoertuigen uitgezonderd bestemmingsverkeer. In deze situatie adviseren wij de hoofdrijbaan te sluiten voor fietsers in beide richtingen.

 


 

3.     Slenerweg

Geconstateerd is dat:

-        Deze weg is duidelijk herkenbaar als Erftoegangsweg waar ten onrechte 80 km/u mag worden gereden.

-        De oversteekplaats naar het fietspad is slecht herkenbaar voor zowel fietsers als automobilisten vanuit beide richtingen.

 

Adviezen:

a.     Gelijktijdig met het aanbrengen van borden ’60 km/u’ op het wegvak buiten de bebouwde kom, het verplichte fietspad voor fietsers en bromfietsers in beide richtingen te wijzigen in een verplicht fietspad voor alleen fietsers.

b.     Het verwijzingsbordje ‘Fietsers en bromfietsers oversteken’ te wijzigen in ‘Fietsers oversteken’.

c.      De oversteekplaats duidelijker te accentueren en bij voorkeur in een plateau te integreren.

d.     Het voorstel van Dorpsbelang om voor fietsers richting rotonde een opvangpad aan te leggen onderschrijven wij omdat dan de huidige oversteekplaats kan komen te vervallen en het in twee richtingen berijden van het huidige fietspad kan worden opgeheven.

 

4.     Melkweg

Geconstateerd is dat:

-        Het vrijliggende pad, aangeduid als verplicht pad voor fietsers en bromfietsen in beide richtingen is slechts 1,50 meter breed.

-        Voor bestuurders komende vanaf de zijwegen is voor het moeten verlenen van voorrang het uitzicht naar rechts zeer beperkt door bosschages.

-        De aanduiding van de bebouwde komgrens is zeer slecht waarneembaar.

-        De oversteekplaats voor fietsers nabij de Visserstraat is voor bestuurders op de Melkweg onvoldoende zichtbaar.

-        De geslotenverklaring voor fietsers en bromfietsers in beide richtingen op het gedeelte tussen het Valtherbos en de Zefatweg te wijzigen in een geslotenverklaring voor fietsers.

 

Adviezen:

a.     De aanduiding te wijzigen in alleen verplicht voor fietsers; bromfietsers dienen gebruik te maken van de rijbaan.

b.     Vanaf de rotonde komend bij het begin een onderbordje toe te voegen dat het pad bedoeld is voor gebruik in twee richtingen.

c.      Vanaf de zijwegen komend in de borden ‘voorrang verlenen’ te vervangen door borden ‘verplicht te stoppen’ en waar mogelijk de bosschages zoveel mogelijk te verwijderen of te snoeien.

d.     De kruisingen met de zijweg uit te voeren als een 30-kmplateau en uit te voeren in een lichte kleur vanwege schaduwwerking van de bomen.

e.     Het plateau bij de kruising met de Visserstraat zodanig te verlengen dat de oversteekplaats voor fietsers daarin kan worden opgenomen.

 

 

f.       De aanwijzing als voorrangsweg en het inhaalverbod op te heffen.

g.      De rijbaan ter weerszijden te voorzien van opsluitbanden in het bijzonder ter weerszijden van de zijwegaansluitingen.

 

5.     Rotonde Klijndijk

Geconstateerd is dat:

In het kader van Duurzaam Veilig is landelijk afgesproken dat op vrijliggende fietspaden rondom rotondes binnen de bebouwde kom de fietser in de voorrang dient te worden meegenomen. Voorwaarde is dat het fietspad in de vormgeving van de rotonde dient te zijn aangelegd. Wil men hier van af wijken dan dienen de aansluitingen van het fietspad te worden uitgebogen.

Bij de rotonde in Klijndijk volgt het fietspad de vormgeving van de rotonde en maakt hiervan dus onderdeel uit. In de voorrangsregeling komt dit echter niet tot uiting en dienen fietsers voorrang te verlenen.

 

Adviezen:

a.     Gelijktijdig met het aanleggen van het opvangfietspad vanaf de Slenerweg de voorrang voor fietsers te wijzigen en wel zodanig dat aan fietsers voorrang dien te worden verleend.

b.     Het fietspad rondom de rotonde te voorzien van een rode slijtlaag en bij aansluitingen te voorzien van blokmarkeringen.

c.      Het (brom-)fietspad in tweerichtingen tussen de parallelweg en fietspad te verwijderen.

 

Prioritering

In het overleg met de wegbeheerder adviseren wij het bestuur van Dorpsbelang prioriteiten te leggen bij:

 

1.     Het wijzigen van de maximumsnelheid van 80 naar 60 km/u

2.     Vaststellen van de maximumsnelheid van 30 km/u in de gehele bebouwde kom van Klijndijk

3.     Het verbeteren van de poortfunctie komgrens door aanvullende fysieke maatregelen

4.     Bromfietsers gebruik laten maken van de rijbaan

5.     Kruisingen binnen de bebouwde kom uit te laten voeren als plateau

6.     Aanleg opvangfietspad naar de rotonde vanaf de Slenerweg

7.     Voor fietsers rondom de rotonde de voorrang wijzigen.